KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-09-26  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Regeringen om Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden
 

Regeringens skrivelse angående Riksrevisionens rapport "om statens stöd till studieförbunden" offentliggjordes fredagen den 23 september, se bifogad länk nedan.

Regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser är kortfattat följande:
• Regeringen övergår till att genomföra mindre omfattande, men mer frekvent förekommande studier(utvärderingar).
• En ny utvärdering om huruvida syftena med statens bidrag har uppnåtts. Den ska också omfatta en bedömning av vilken betydelse verksamhetsområdena haft vad gäller styrningen av statsbidraget.
• Utvärderingen kan komma att medföra en revidering av styrningen av statsbidragets användning och av återrapporteringskraven.
• Vissa delar i förvaltningslagen bör också göras tillämpliga på Folkbildningsrådets handläggning av ärenden såsom bestämmelserna om jäv, en parts rätt att få del av uppgifter, motivering av beslut och underrättelse om beslut.

 
Utredning om sfi-peng
 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng (svenskundervisning för invandrare) kan utformas. Ett system med sfi-peng skulle innebära att individen själv kan välja utbildningsanordnare, offentlig eller fristående, och att utbildningsanordnaren får en ersättning (sfi-peng) som följer individen.

Utredaren ska vid utarbetandet av sitt förslag om sfi-peng beakta bestämmelserna om utbildning vid folkhögskola som motsvarar sfi i den nya skollagen.

Christer Hallerby, tidigare statssekreterare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet, ska utreda frågan om sfi-peng. Utredningen ska redovisas senast den 28 september 2012.

Länk till pressmeddelandet på Regeringens hemsida finns nedan.

 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här