KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-11-16  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 

Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen
Den  20 oktober 2011 beslutade regeringen att genomföra en utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen. Som särskild utredare har utbildningsdepartementet utsett professor Erik Amnå från Örebro universitet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

I uppdraget ingår bland annat att utvärdera i vilken utsträckning statsbidragen för folkbildningen har uppnåtts, vid behov föreslå förändrade syften samt föreslå en ny modell för utvärderingen som beaktar behovet av mer regelbundna utvärderingar och djupgående studier. Utredaren ska i sitt arbete samråda med berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska särskilt samråda med Folkbildningsrådet.

Kommittédirektiven hittar du här.

Förslag om verksamhetsområden i folkbildningsförordningen
Folkbildningsrådet har överlämnat sitt svar till regeringen angående de verksamhetsområden som anges i folkbildningsförordningen (1991:977). I samband med Folkbildningsrådets representantskap den 15 november fick statssekreterare Amelie von Zweigbergk motta skrivelsen.

Folkbildningsrådet föreslår bl a att
* de fyra syften som finns i folkbildningsförordningen även fortsättningsvis bör ligga till grund för statens stöd till folkbildningen. Dessa syften bör dock utvecklas genom kompletterande skrivningar som belyser demokratiska utmaningar i dagens samhälle.

* de sju nuvarande verksamhetsområdena tas bort. Det finns inte behov av att ange särskilda verksamhetsområden i förordningen. I stället bör syftena utvecklas.

* nuvarande modell för bedömning av folkbildningsverksamheten bör gälla även fortsättningsvis.

I regeringens riktlinjer för 2011 gav regeringen Folkbildningsrådet i uppdrag att lämna förslag angående verksamhetsområdena i förordningen. En utgångspunkt var att antalet verksamhetsområden skulle reduceras. Frågan har under året behandlats i den samrådsprocess i studieförbund och folkhögskolor som ägt rum kring Folkbildningens vägval och vilja. Folkbildningsrådets medlemmar har framfört en gemensam uppfattning som Folkbildningsrådet utgått från i sitt förslag.

Folkbildningsrådets skrivelse till regeringen hittar du här.

Statsbidrag 2012
Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sitt sammanträde den 15 november statsbidragsvillkoren för 2012 och den preliminära fördelningen av statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor nästa år. Mer information kommer att skickas ut inom kort till respektive studieförbund och folkhögskola.

 
 
 
 
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här