KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2011-09-20  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Information om Regeringens budgetproposition 2012
 

Anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen
Anslaget föreslås öka till 3 308 521 mkr eller med 33,7 mkr vilket motsvarar en pris- och löneomräkning på 1 procent.

Utvärdering av folkbildningen
Regeringen avser att initiera en särskild utvärdering av folkbildningen för att senast 2013 främst analysera i vilken grad syftena med statsbidraget uppnåtts.

Folkhögskollärarutbildningen
Regeringen kommer att se över folkhögskollärarutbildningen. Syftet är bland annat att klargöra hur man på bästa sätt kan säkerställa en hög kvaltiet på utbildningen och möta folkhögskolornas, studieförbundens och deltagarnas behov.

Studiemotiverande folkhögskolekurs
Satsningen på att erbjuda arbetslösa ungdomar särskilda studiemotiverande kurser vid folkhögskolorna fortsätter även 2012.
Uppdraget kommer som tidigare år (2010-2011) att ligga på Arbetsförmedlingen.

Förvaltningskostnader
Ökningen av Folkbildningsrådets förvaltningskostnader med 3 315 tkr mellan 2009 och 2010 beror i huvudsak på kostnader för regeringsuppdrag med 0,7 mkr (civila samhället och digitala klyftan) samt utbildningsinsatser vid folkhögskolor för ungdomar i jobbbgarantin med 1,5 mkr. Det här är kostnader som finansieras med särskilda anslag och de belastar ej folkbildningsanslaget. Ökningen inom myndighetsuppdragen med ca 1 mkr beror på att FBR svarar för den nationella utvärderingen i större omfattning än tidigare.Teckenspråkstolk och kontakttolkutbildning
Regeringen avser upphäva förordningen om Tolk- och översättarinsitutet, TÖI, vilket innebär att TÖI läggs ner.
Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) kommer att ta över ansvaret för att fördela de särskilda statsbidragen till folkhögskolor och studieförbund för teckenspråkstolk- och kontakttolkutbildning samt att utöva tillsyn över den statsbidragsberättigade verksamheten.

I syfte att bland annat öka teckenspråktolkutbildningens forskaranknytning anser regeringen att högskolan bör få ta del av medlen för anordnande av teckenspråktolkutbildning.
Folkhögskolor bör dock även fortsättningsvis kunna anordna utbildning med stöd av anslaget.

Folkbildningsrådet kommer att ta kontakt med Yh-myndigheten för att diskutera om överflyttningen innebär några konsekvenser för studieförbundens och folkhögskolornas möjligheter att anordna verksamheten.

 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här