KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-12-17  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Riksdagen har beslutat att anslå 3 274 817 000 kronor till folkbildningen för 2011 i enlighet med kulturutskottets betänkande som tillstyrkte regeringens förslag.
 
Utdrag ur riksdagshandlingen:

Bidrag till folkbildningen (14:1)
Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Bidraget betalas ut till Folkbildningsrådet (FBR) som beslutar vilka folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan som ska tilldelas bidrag samt fördelar tillgängliga medel till dem. Anslaget finansierar vidare FBR:s egen verksamhet och utgifter för Folkbildningsnätet samt används för bidrag till Nordiska folkhögskolan i Genève.

Propositionen
Regeringen föreslår att 3 274 817 000 kronor anvisas under anslaget för 2011.

Motionen
Sverigedemokraterna föreslår i motion Kr320 att anslaget minskas med 50 miljoner kronor. Det minskade stödet relateras enligt motionärerna delvis till partiets utökade satsning på vuxenutbildning, som enligt Sverigedemokraternas bedömning kommer att något minska efterfrågan inom folkbildningsområdet.

Utskottets ställningstagande
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning och avstyrker motionsförslaget. Utskottet vill understryka att bidrag till folkbildning och vuxenutbildning avser olika angelägna ändamål. De är därmed inte utbytbara och kan enligt utskottets bedömning inte ställas mot varandra.
 
 
 
 
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här