KLICKA HÄR FÖR ATT ÖPPNA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE Studieförbundsaktuellt 2010-12-10  
 
  Folkbildningsrådet
 
Folkbildningsrådet
         

 
Fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbund från 2012.
 
Folkbildningsrådets styrelse fastställde vid sitt sammanträde den 8 december 2010 ny fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbund från 2012.
Styrelsen återkommer med beslut om eventuell infasning av det nya statsbidragssystemet perioden 2012-2013 vid sammanträdet den 17 februari 2011.
Vidare beslutade styrelsen att infasningsperiod för nya bidragsmottagare är 4 år samt att återkomma i frågan om beredningsgrupp för gränsdragningsfrågor under våren 2011.

Grundbidrag
75 procent av statsbidraget fördelas som ett grundbidrag.
Bidraget ligger fast i två år och beräknas år 2012 och 2013 på ett genomsnitt av totalt utbetalt statsbidrag verksamhetsåren 2010 och 2011.

Rörligt bidrag
25 procent av statsbidraget är rörligt. Detta bidrag omfördelas årligen och innehåller två delar; förstärkningsbidrag (6 procent) och verksamhetsrelaterat bidrag (19 procent). Fördelningen av bidraget grundas på senast slutrapporterat verksamhetsår. Bidraget år 2012 grundas således på genomförd verksamhet 2010.

Förstärkningsbidrag
2/3 av förstärkningsbidraget avsätts till verksamhet med deltagare som har funktionsnedsättning och 1/3 avsätts till verksamhet med deltagare som har invandrat och har behov av språkligt stöd i svenska. Hälften av förstärkningsbidraget fördelas utifrån deltagare och hälften utifrån studietimmar.

Verksamhetsrelaterat bidrag
14 procent av det verksamhetsrelaterade bidraget fördelas utifrån studietimmar i studiecirklar (värde 1,0 studietimme), annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme ) och kulturprogram (värde 9 studietimmar). 5 procent av statsbidrget fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirkel.
 
Statsbidrag till studieförbund 2011 - kriterier och fördelningsprinciper.
 
En för 2011 års statsbidrag uppdaterad version av Statsbidrag till studieförbund, 2011 - Kriterier och fördelningsprinciper har bifogats.
Dokumentet innehåller även uppdaterade bilagor Statsbidragsvillkor, Allmänna råd vid upprättande av årsredovisning samt Plan för kvalitetsredovisningen.
 
Fördelning av projektmedel till stimulans av lokal och regional utveckling för flexibelt lärande i studieförbund och folkhögskolor.
 
Sammanlagt 71 ansökningar, varav 25 från folkhögskolor och 43 från 8 studieförbund, har inkommit med ett sammanlagt belopp på cirka 11,6 mkr. Utlysningen avsåg två olika områden inom det flexibla lärandet.

Område 1: Flexibelt lärande i folkbildningsverksamheten för att öka den digitala delaktigheten
a) Pilotverksamhet för att testa ny verksamhet till grund för framtida satsningar
b) Utveckling av nya metoder och nya nätverk för ökat flexibelt lärande
Område 2: Produktion av öppna lärresurser, digitala studiematerial

Styrelsen har prioriterat projekt som syftar till att:
- pedagogiskt och kommunikativt stimulera det flexibla lärandet
- utveckla kunskap och erfarenhet av flexibelt lärande
- öka den digitala delaktigheten genom flexibelt lärande
- genomföra projekt i nätverk med andra
- ta fram folkbildningens öppna lärresurser, digitala studiematerial
 
Aktuellt från Folkbildningsrådet
 
 
 
         
 
Folkbildningsrådet, Box 380 74, 100 64 Stockholm Telefon:08-412 48 00 Fax:08-21 88 26
Epost:fbr@folkbildning.se

Avanmäl ditt nyhetsbrev här