Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsdebatt om folkbildningen
Publicerad: 2008-04-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2008-04-23
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Alla motioner avslogs
------------------------------
Idag höll riksdagen den årliga debatten om folkbildningen med anledning av kulturutskottets betänkande rörande motioner inom folkbildningens område.
Ledamöterna var eniga om folkbildningens positiva betydelse för individer och samhället.
En stor del av debatten ägnades åt frågan om kommunernas och landstingens stöd till studieförbund och folkhögskolor. Fokus låg på om riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att inleda en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om det offentligas gemensamma ansvar för finansieringen av folkbildningen. Oppositionen argumenterade för ett sådant beslut. Alliansen var emot och Ann Marie Brodén (m) meddelade att de istället skulle ha ett möte med ansvarig minister under maj månad, samt med SKL vid ett senare tillfälle, för att diskutera vikten av att det offentliga tar ett gemensamt ansvar för finansieringen av folkbildningen.

Se debatten i efterhand på riksdagens webbtv
eller läs i riksdagens protokoll

Sammanfattning av Kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU14
I betänkande behandlas 13 motionsyrkanden om folkbildningsfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2007. Samtliga yrkanden avstyrks.

Folkbildningens betydelse
Riksdagen avslår motionsförslag om att på olika sätt värna folkbildningen med hänvisning bl.a. till den kraftiga nivåhöjningen av statsbidraget som riksdagen beslutade om vid budgetbehandlingen för 2007.
Utskottet delar motionärernas uppfattning att folkbildningen fyller en viktig funktion för att stärka och utveckla demokratin. Den skapar möjlighet till ett livslångt lärande på deltagarnas egna villkor och bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och öka människors samhällsengagemang.
Stödet till folkbildningen uppgår nu till 3,1 miljarder kronor om året. Detta visar tydligt vilken vikt som fästs vid det arbete som utförs inom folkbildningen.

Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen
Utskottets förslag i korthet.
Riksdagen avslår motionsförslag som berör kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen. Det är kommunernas och landstingens angelägenhet att självständigt avgöra vilken nivå de egna anslagen ska ha. Det är därför en angelägenhet för dessa att självständigt avgöra vilken nivå de egna anslagen ska ha. Utskottet vidhåller denna bedömning men förutsätter samtidigt att regeringen noga följer utvecklingen inom området.

Reservation från (s, och v).
Men regeringen kan enligt vår uppfattning tydliggöra riksdagens uttalande om ett delat ansvar för stödet till folkbildningen. I detta syfte bör enligt vår uppfattning regeringen, i enlighet med vad som angavs i folkbildningspropositionen, föra en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting om deras bidrag till folkbildningen.

Tolkutbildning
Utskottets förslag i korthet.
Riksdagen avslår en motion som rör den nya kontakttolksutbildningen eftersom det är för tidigt att utvärdera den nya tolkutbildningen. Det får dock förutsättas att regeringen noga följer utvecklingen vad gäller kvaliteten i utbildningen och auktorisationen av tolkar samt om det finns behov av det återkommer till riksdagen.

Syntolkar
Utskottets förslag i korthet.
Riksdagen avslår en motion om utbildning av syntolkar.

Folkbildning för IT-samhället
Utskottets förslag i korthet.
Utskottet delar motionärens uppfattning att det är angeläget att minska de digitala klyftorna i samhället och nå de grupper som fortfarande har svårt för IT. Utskottet konstaterar samtidigt att det samarbete som motionären efterlyser nu finns. En kampanj kommer att genomförs hösten 2008 i ett samarbete mellan Sveriges Utbildningsradio AB och folkbildningen för att
nå de människor som har ingen eller liten erfarenhet av IT. Regeringen har också gett ett särskilt uppdrag till Folkbildningsrådet att under 2008 genomföra särskilda insatser för att förbättra förutsättningarna för äldre och andra berörda grupper att använda den digitala tekniken. Utskottet anser motion Kr301 (s) tillgodosedd med det anförda.

Studier vid folkhögskola vid 16 års ålder
Utskottets förslag i korthet.
Riksdagen avslår en motion om att det ska bli möjligt att börja läsa vid folkhögskola redan vid 16 års ålder. Beredningen av den nyligen avlämnade utredningen om en reformerad gymnasieskola bör inte föregripas.

Folkhögskolestudier för afatiker
Utskottets förslag i korthet.
Riksdagen avslår en motion om bättre möjligheter för afatiker att studera på internat vid folkhögskolor. Riksdagen bör inte föregripa vare sig de pågående utredningarna eller beredningen av de regeringsuppdrag som pågår.

Invandrarkvinnors deltagande i samhällslivet
I motion Kr347 föreslås att regeringen bör använda sig av Fogelstadsmodellen för att öka invandrarkvinnornas deltagande i samhället.
Utskottets ställningstagande.
Ett av statens syften med stödet till folkbildningen är att denna ska förstärka och utveckla demokratin i samhället. Demokrati innebär bland annat att ge alla möjligheter till deltagande. Därför är det en uppgift för folkbildningen att bidra till ökad integration mellan dem som bott i landet länge och dem som relativt nyligen invandrat till Sverige. Det är därför nödvändigt att folkbildningen utvecklar metoder för en uppsökande verksamhet för att nå personer som inte har etablerade kontakter med ett föreningsliv eller med andra sociala nätverk. Utskottet utgår från att folkbildningsorganisationerna tar sitt ansvar i frågan. Formerna för detta är dock inte en fråga för riksdagen.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB