Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildningsanslaget ökar med 59 miljoner kronor
Publicerad: 2008-09-22
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2008-09-22

Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2009
------------------------------

Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 51,1 miljoner kronor under 2009. Det motsvarar en pris- och löneomräkning på 1,65 procent (0,77 % 2008).

Samtidigt överför regeringen 8,2 miljoner kronor från anslaget 25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande till folkbildningsanslaget, för viss verksamhet som genomfördes av nämnda myndighet (den läggs ner 1 oktober 2008).

Folkbildningsanslaget föreslås därmed att uppgå till 3 166 290 000 kronor för 2008.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får en uppräkning med 56 000 kr till 79 828 000 kronor.

Regeringen skriver att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen är i allt väsentligt av god kvalitet. Folkhögskolor och studieförbund når viktiga målgrupper och är verksamma över hela landet. Av resultaten framgår att folkbildningen är en viktig aktör inom det livslånga lärandet. Genom sina insatser erbjuder folkhögskolor och studieförbund många vuxna en chans till höjd utbildnings- och bildningsnivå, personlig utveckling, en meningsfull fritid och ett ökat engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen visar också att det inom folkbildningen sker ett aktivt arbete med att utveckla verksamheten och nå ut till nya grupper.

Regeringen skriver vidare att Folkbildningsrådet under 2007 bedrivit ett omfattande arbete med att utveckla och förankra ett system för kvalitetsredovisning för studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet, som är anpassat för folkbildningens arbetssätt. Regeringen anser att det är angeläget att Folkbildningsrådet, liksom folkhögskolor och studieförbund, fortsätter sitt systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete på olika nivåer. Sammantaget bidrar insatserna avseende utarbetandet och förankrandet av gemensamma ramar för kvalitetsarbetet till förbättrade möjligheter att bedöma enskilda verksamheter, men också till att göra jämförelser.


Regeringen skriver att folkbildningen är alltjämt en viktig aktör i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning. Genom att Folkbildningsrådet avsätter riktade medel ur folkbildningsanslaget för pedagogiska merkostnader förbättras möjligheterna för folkhögskolor och studieförbund att göra extra insatser för dessa deltagare.

Nu vidtar riksdagens allmänna motionstid. Den pågår fram till den 7 oktober klockan 16.30.
Därefter kommer motioner och budgetpropositionens olika delar att behandlas i respektive riksdagsutskott. Slutligt beslut om budgeten för 2009 tas av riksdagen i december. Därefter utfärdar regeringen regleringsbrev och riktlinjer, vilka styr myndigheternas arbete. Myndigheter och Folkbildningsrådet, som har uppdrag i myndighetsställe, brukar få sina regleringsbrev och riktlinjer i slutet av december/början av januari.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB