Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utredning: Eftergymnasiala yrkesutbildningar
Publicerad: 2007-01-11
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-01-11
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Samlat ramverk i ny myndighet föreslås
------------------------------
Pressmeddelande
11 januari 2007
Utbildningsdepartementet
Utredningen om översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen U 2006:05

En samlad organisation för den eftergymnasiala yrkesutbildningen

Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen lämnar i dag sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar - beskrivning, problem och möjligheter (SOU 2006:115). Utredningen, som tillsattes i våras, fick efter regeringsskiftet i uppdrag att redovisa sitt arbete vid årsskiftet.

Den eftergymnasiala yrkesutbildningen samlar drygt 35 000 studerande varje termin. Majoriteten av dem studerar inom den kvalificerade yrkesutbildningen (KY). Eftergymnasial yrkesutbildning anordnas även i form av: påbyggnadsutbildning inom komvux, kompletterande utbildning, folkhögskoleutbildning och högskoleutbildning. I betänkandet redovisas för första gången en enhetlig och övergripande statistik över dessa utbildningar. Av det statistiska materialet framgår bland annat att samma inriktningar ofta förekommer inom flera av utbildningsformerna.

Den eftergymnasiala yrkesutbildningen kännetecknas av mångfald men också av starkt skiftande villkor för anordnare och deltagare. Detta leder till otydlighet och svåröverskådlighet.

Utredaren skisserar en lösning på de aktuella problemen som innebär att de berörda utbildningarna infogas i ett ramverk, som avses fungera som en paraplyorganisation med uppgift att säkerställa kvalitet och effektiv resurshushållning.

Genom ramverket, som skulle kunna benämnas "Yrkeshögskolan", avses uppgifter som rör finansiering, prioriteringar och uppföljning samlas till en myndighet. Denna myndighet avses också säkerställa att verksamheterna kvalitetssäkras och utvärderas. Huvudmannaskapet för utbildningarna och formerna för deras genomförande behöver inte förändras.

Utredaren föreslår att ett nödvändigt fortsatt utredningsarbete ska utgå från att:
- Arbetslivets inflytande ska vara starkt i fråga om att initiera, utforma och dimensionera utbildningen.
- Former för initiering av utbildning och prioritering mellan initiativ måste utvecklas på regional nivå.
- Enhetliga krav ska ställas på uppföljning, kvalitetssäkring och utvärdering av utbildningarna, liksom på regleringen av de studerandes rättssäkerhet.
- Förutsättningarna för vuxna att delta i eftergymnasial yrkesutbildning måste förbättras.

Ett fortsatt utredningsarbete krävs för att avgöra exakt vilka utbildningar inom högskolan och folkhögskolan som bör inordnas under ramverket. Också de estetiskt inriktade kompletterande utbildningarna kan behöva prövas från fall till fall.

Utredare har varit f. departementsrådet Anders Franzén, som fram till den 1 april 2006 var ansvarig för frågor om studiefinansiering och vuxnas lärande i dåvarande Utbildnings- och kulturdepartementet.

Läs betänkandet SOU 2006:115: Eftergymnasiala yrkesutbildningar - beskrivning, problem och möjligheter

Kontakt:
Anders Franzén
särskild utredare
070-875 16 94

Helena Nybom
sekreterare
08-405 30 56
070-275 95 14

Claes Elmgren
sekreterare
076-877 46 70

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB