Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Påminnelse CFLs fortbildningar vt-07
Publicerad: 2007-01-14

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFLs fortbildningsprogram vt07.pdf 70Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-01-14
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
Påminnelse:
CFLs fortbildningsprogram våren 2007
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2007 fortbildningskurser i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Kortare seminariedagar kommer också att genomföras under våren. Inbjudningar till dessa kommer att ske särskilt.

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se

__________

Informations- och inspirationsdag
kring flexibelt lärande i folkbildningen

En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan man på sin skola, alt. sin studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till skolor alt. studieförbundsavdelningar när det passar och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet. Inspirationsdagarna är avgiftsfria.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Folkhögskolor anmäler behov till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net

__________

Baskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan personal i folkbildningen (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

‚Äď Intresserade cirkelledare anm√§ler sig till sitt studief√∂rbund. F√∂r studief√∂rbundens lokala cirkelledare, konsulenter och √∂vrig personal genomf√∂rs kurserna i samverkan med respektive studief√∂rbund som ocks√• handhar rekrytering och antagning av deltagare.

‚Äď Intresserade cirkelledare i studief√∂rbund som under v√•ren 2007 inte har tillg√•ng till baskurs anordnad av det egna studief√∂rbundet erbjuds en studief√∂rbunds√∂vergripande kurs. Intresserade anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kursen inleds den 20-21/2 2007 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.
Sista ansökningsdag är den 14/2 2007

‚Äď Intresserade l√§rare i folkh√∂gskola anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurs f√∂r l√§rare i folkh√∂gskola inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 20-21/2 2007 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista anmälningsdag är den 14/2 2007.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > Baskurs (steg I).

__________

Baskurs i flexibelt lärande
för administrativ personal i studieförbund

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att organisera för och administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och vad det ställer för nya krav på organisation och administration. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > Baskurs (steg I).

__________


Påbyggnadskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har skaffat sig erfarenheter från flexibelt lärande inom folkbildningen. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i kurser med distansmoment. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.
Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
P√•byggnadskursen v√•ren 2007, 10.2 ‚Äď 8.6-07. N√§rtr√§ffar: 10-11/2, 14-15/4, samt 7-8/6 2007.

Sista anmälningsdag 1/2 2007

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat, samt subventionerar resor till och från internaten.
 
F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > P√•byggnadskurs (steg II).

__________

Korta uppföljningskurser i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen

Folkbildare i studieförbund och folkhögskola som genomgått Baskurs inbjuds att söka de korta uppföljningskurser som från och med hösten 2006 ersätter Baskurs Metod. Följande uppföljningskurser kommer att erbjudas under våren 2007:

‚ąĎ       Publicera dig p√• n√§tet (Att skapa kurshemsidor i RWD)
‚ąĎ       Digitala resurser i cirklar och kurser (Hur anv√§nder vi Folkbildningsn√§tets resurssidor och CFL:s kursnav?)
‚ąĎ       Skapa din kurs/cirkel p√• Folkbildningsn√§tet?
‚ąĎ       Video
‚ąĎ       Ljud
‚ąĎ       Digital fotografering ‚Äď fr√•n kamera till webb.
Kurserna kommer huvudsakligen att gå på distans under 3 - 4 veckor.
På det Lärtorg för flexibelt lärande som CFL öppnat på Folkbildningsnätet kommer några fasta kursstarter att annonseras på förhand. I övrigt kommer kurserna att flexibelt förmedlas genom detta Lärtorg som fungerar som en deltagarstyrd nätbaserad lärgemenskap där de av folkbildningens pedagoger, folkhögskollärare och cirkelledare, som genomgått Baskurs, kan stödja varandra i ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete kopplat till den egna praktiken och problem som uppstår där.
Samtliga folkbildare som genomg√•r CFL:s baskurs i flexibelt l√§rande  inbjuds att bli medlemmar av l√§rtorget.

Ytterligare Fr√•gor om CFLs fortbildningskurser kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


BILAGA: Denna information finns även med som bilaga.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB