Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Digitala klyftan: CFL: träffar och utvecklingsmedel att söka
Publicerad: 2007-04-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-04-04
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
CFL inbjuder till inspirationsträffar och utlyser utvecklingsmedel
------------------------------

Till Folkhögskolor, Studieförbund och nätverk inom folkbildningen

Inbjudan till
Ans√∂kan om utvecklingsmedel 2007 ‚Äď Digitala klyftan och flexibelt l√§rande
Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, inbjuder folkhögskolor och studieförbund att ansöka om utvecklingsmedel för projektverksamhet kring den digitala klyftan för att främja en bredare tillgång till flexibelt lärande och för att undanröja hinder för regional utveckling.

Parallellt med att samhället i allt högre utsträckning och inom allt fler områden tagit IT i anspråk så tenderar klyftan att växa mellan de medborgare som har faktisk kunskap och tillgång till modern informationsteknik/Internet och de som inte har det. Begreppet digitala klyftan används ofta för att beskriva den här uppdelningen av medborgarna i samhället.

Den digitala klyftan är ett demokratiskt problem genom det utanförskap som brist på tillgång till information och tjänster leder till för stora grupper av medborgare. Detta digitala utanförskap återspeglar ofta ett utanförskap inom flera områden.

Folkbildningen kan med olika typer av insatser bidra till att undanröja hinder så att fler människor får förutsättningar att hantera informations- och kommunikationsteknik för att exempelvis kunna delta i flexibla studier, ta del av digital information och tjänster, kommunicera på sociala arenor och därmed i större utsträckning kunna påverka sin egen livssituation och samhällsutvecklingen i stort.

Riktlinjer
Utvecklingsmedel 2007 är tänkt att ge förutsättningar för utveckling av verksamhetsidéer och kontaktskapande åtgärder för att motverka den digitala klyftan samt till dokumentation av de insatser organisationen genomför. Medlen kan omfatta behovsinventering, metodutveckling och planering av önskade insatser. Stor vikt läggs vid dokumentation och erfarenhetsspridning av processer och resultat.

Studieförbundet/folkhögskolan som söker ekonomiskt stöd ska kunna presentera en plan för vilka aktiviteter de avser genomföra och till vilken målgrupp man vänder sig. Aktiviteterna ska tydligt riktas mot ett flexibelt lärande. Genomförandet av aktiviteter finansieras av organisationen och utgör egeninsats.

Vidare kan verksamhetens innehåll och aktiviteter utvecklas i samarbete med andra organisationer, institutioner och nätverk, såväl inom som utom den egna organisationens ram.
Projektomgången ska som helhet spegla bredd och variation ifråga om målgrupper, innehåll och metoder.

Ansökningsberättigade organisationer
Folkhögskolor och studieförbund samt existerande nätverk inom folkbildningen är berättigade att söka medel inom denna projektomgång.

Ekonomiska förutsättningar
Ett projekt kan erhålla maximalt 100 000 kr för behovsinventering, metodutveckling och planering av önskade insatser i form av aktiviteter/verksamhet samt dokumentation och spridning av processer och resultat. Mottagande organisationen bidrar som egeninsats med finansiering av de planerade aktiviteterna. Kostnader för utvärdering och rapport ska räknas in i den totala budgeten.

I projektet ingår obligatorisk grupphandledning för projektledare bestående av seminarier och nätburen lärgemenskap. Omfattningen för dessa beräknas till 50 timmar. Kostnad för denna arbetstid tas inom ramen för varje projekt.
Utvecklingsmedel utbetalas i två omgångar: 20 % vid beviljande och resterande efter kontakt med CFL:s projektmentor.
Utvecklingsmedel får ej användas för att täcka kostnader för investeringar i hård-/mjukvara.

Projekttid
Projekttiden är ett år, med projektstart i augusti 2007. Slutrapport och utvärdering ska lämnas senast september 2008.

Handläggningsordning
Projektansökan skall vara CFL tillhanda senast torsdag 31 maj 2007.
Beslut om beviljade projektmedel kommer att publiceras på CFL:s webbplats senast fredag 29 juni 2007 .
Beslut rörande tilldelning av projektmedel kan ej överklagas.

Ansökningsformulär finns på  www.cfl.se

Frågor kring ansökningarna besvaras av                 
Birgitta Callerud, birgitta.callerud@cfl.se
Nationellt centrum för flexibelt lärande
tel 0451-38 13 57, 070-603 42 42Informations- och inspirationsträffar 2007
Vad menar vi med den digitala klyftan? Vad har folkbildningen för verktyg att arbeta med? Vad är digitala resurser?

CFL inbjuder till projektverksamhet kring den digitala klyftan och folkbildningens flexibla lärande. Inför projektansökan inbjuds också till informations- och inspirationsträffar för att berätta mer om folkbildningens utvecklingsmedel 2007, den digitala klyftan och folkbildningens resurser.

Ronny Schueler och Lars-Göran Karlsson från Folkbildningsnätets pedagogiska resurser deltar och presenterar olika spännande möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. På träffen får du också möta lokala erfarenheter och aspekter av den digitala klyftan.

CFL bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Tiden är 11.00 -15.00 

Välkomna!

Ort och datum:                                                                                                       
23/4  Malmö - 24/4  Växjö - 2/5 Göteborg - 7/5 Umeå - 9/5 S Sunderbyn - 22/5  Stockholm.

Anmälan och mer information finns på www.cfl.se
Kontaktperson:
Birgitta Callerud, 0451-38 13 57, 070-603 42 42 birgitta.callerud@cfl.se

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB