Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagen: motioner inom folkbildningens område
Publicerad: 2007-05-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-04-05
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kulturutskottet föreslår avslag på samtliga yrkanden
------------------------------

Den 9 maj behandlar riksdagen åtta motionsyrkanden om folkbildningsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2006. Samtliga motionsyrkanden avstyrks av Kulturutskottet.
Frågor som tas upp i betänkandet rör tolkutbildning, kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen, folkbildningens betydelse, ökat fokus på kvalitet och huvudansvaret för amatörkulturen.

Motionen Kr262 av Luise Malmström (s) berör frågan om ökad fokusering på kvalitet mer än på kvantitet vid Folkbildningsrådets fördelning av statsbidrag.
Utskottet föreslår att motionen avslås med motiveringen att det av:
Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2006 framgår att rådet har sammanställt en rapport om det kvalitetsarbete som bedrivs inom studieförbund och folkhögskolor. I rapporten konstateras att det där pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa bättre system för utvärdering och kvalitetsarbete.
Vidare framgår av årsredovisningen att Folkbildningsrådets styrelse i december 2006 beslutade att göra några tillägg till statsbidragsvillkoren för anslag 25:1 Folkbildning. Bland annat beslutades att studieförbund och folkhögskolor årligen ska lämna en kvalitetsredovisning till Folkbildningsrådet. Av redovisningen ska framgå såväl genomförda uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsinsatser som resultaten av dessa i relation till statens syften och motiv för statsbidrag.
Utskottet ser mycket positivt på de åtgärder som Folkbildningsrådet vidtagit för att stärka kvalitetsarbetet inom folkbildningen och förutsätter att det utvecklingsarbete som pågår i folkhögskolor och studieförbund för att skapa ett bättre system för utvärdering och kvalitetsarbete kommer att intensifieras. Utskottet anser mot denna bakgrund att det för närvarande inte finns behov av en sådan översyn om ökad inriktning på kvalitet som motionären efterfrågar.

Motionen Kr233 av Thomas Strand (s) och Helene Petersson (s) betonar att ansvaret för folkbildningen måste delas mellan stat, kommuner och landsting. Staten kan självklart inte kommendera vare sig landsting eller kommuner att öka sitt ekonomiska stöd till folkbildningen. Men regeringen kan ytterligare tydliggöra riksdagens ambition med ett delat ansvar för stödet till folkbildningen.
Utskottet föreslår avslag av motionen. Utskottet vill i likhet med motionärerna betona att folkbildningen är en angelägenhet för hela samhället men det är emellertid en angelägenhet för kommuner och landsting att självständigt avgöra vilken nivå de egna anslagen ska ha.

Läs motionerna och Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU10
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB