Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Budgetpropositionen 2008
Publicerad: 2007-09-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-09-20
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsanslaget ökar med 23,6 miljoner kronor
------------------------------

Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2008.

Regeringen föreslår att folkbildningsanslaget ökas med knappt 23,7 miljoner kronor under 2008. Det motsvarar en pris- och löneomräkning på 0,77 procent (1,54 % 2007).

Samtidigt överför regeringen knappt 3,9 miljoner kronor från anslaget Utveckling av påbyggnadsutbildningar till folkbildningsanslaget, för utbildningar vid två folkhögskolor.

Folkbildningsanslaget föreslås därmed att uppgå till 3 106 957 000 kronor för 2008.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får en uppräkning med 1 miljon kronor. Beloppet återförs från Bidrag till kontakttolkutbildning vilket fick förstärkning under 2007 med samma belopp för att de skulle öka möjligheterna att snabbt utbilda kontakttolkar. Anslaget för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen uppgår därmed till 79 772 000 kronor och för Bidrag till kontakttolkutbildning till 15 676 000 kronor under 2008.

För bidrag vid studier under kortare tid föreslås en minskning på 47 miljoner kronor. Bidraget, som tidigare utgick till alla vuxna personer för studier i vissa ämnen på grundskole- och gumnasienivå bl a vissa studiecirklar och kortare kurser vid folkhögskolor, ska i fortsättningen endast utgå för studier i mindre omfattning om funktionshinder eller särskilt anpassad utbildning för personer med funktionshinder samt studier inom vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux).
Anslaget uppgår till 16 025 000 kronor för 2008.

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, föreslås få en pris- och löneomräkning på 0,68 procent. Regeringen har tidigare meddelat att myndigheten ska upphör men avvaktar den pågående statliga utredningen inom skolområdet som ska föreslå en ny myndighetsstruktur.
√Ąndam√•let f√∂r anslaget √§r bland annat¬†att finansiera utgifter f√∂r utvecklingsprojekt inom folkbildningen och utveckling av Folkbildningsn√§tet.
Anslaget föreslås uppgå till 101 605 000 kronor för 2008.

Regeringen skriver vidare att det är viktigt att ett fortsatt högt statligt stöd till folkbildningen går att följa upp samt att regeringen noga följer folkbildningens samlade insatser för att få till stånd former för uppföljning och utvärdering.

Nu vidtar riksdagens allmänna motionstid. Den pågår fram till den 5 oktober klockan 16.30.
Därefter kommer motioner och budgetpropositionens olika delar att behandlas i respektive riksdagsutskott. Slutligt beslut om budgeten för 2008 tas av riksdagen i december. Därefter utfärdar regeringen regleringsbrev och riktlinjer, vilka styr myndigheternas arbete. Myndigheter och Folkbildningsrådet, som har uppdrag i myndighetsställe, brukar få sina regleringsbrev och riktlinjer i slutet av december/början av januari.

(Utgiftsområde 17, 8 Politkområde 25 Utbildningspolitk)

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB