Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs fortbildnildningsprogram vt-08
Publicerad: 2007-11-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFLs fortbildningsprogram vt-08.doc 36Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-09-09
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
CFLs fortbildningsprogram våren 2008
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2008 fortbildningskurser i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Kortare seminariedagar kommer möjligen att genomföras under våren. Inbjudningar till dessa kommer i så fall att ske särskilt.

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson, CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se

________________

Informations- och inspirationsdag
kring flexibelt lärande i folkbildningen

En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan man på sin skola, alt. sin studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till skolor alt. studieförbundsavdelningar när det passar och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet. Inspirationsdagarna är avgiftsfria.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Folkhögskolor anmäler behov till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net
________________

Baskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan personal i folkbildningen (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

‚Äď Intresserade cirkelledare anm√§ler sig till sitt studief√∂rbund. F√∂r studief√∂rbundens lokala cirkelledare, konsulenter och √∂vrig personal genomf√∂rs kurserna i samverkan med respektive studief√∂rbund som ocks√• handhar rekrytering och antagning av deltagare.

‚Äď Intresserade cirkelledare i studief√∂rbund som under v√•ren 2008 inte har tillg√•ng till baskurs anordnad av det egna studief√∂rbundet erbjuds en studief√∂rbunds√∂vergripande kurs. Intresserade anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kursen inleds den 19-20/2 2008 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.Sista ans√∂kningsdag √§r den 8/2 2008.

‚Äď Intresserade l√§rare i folkh√∂gskola anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurs f√∂r l√§rare i folkh√∂gskola inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 19-20/2 2008 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier. Sista anm√§lningsdag √§r den 8/2 2008.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > Baskurs (steg I).

________________

Baskurs i flexibelt lärande
för administrativ personal i studieförbund

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att organisera för och administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och vad det ställer för nya krav på organisation och administration. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > Baskurs (steg I).

________________

Korta uppföljningskurser i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen

Folkbildare i studieförbund och folkhögskola som genomgått Baskurs, eller som är aktiva på Kunskapsnätet, inbjuds att söka de korta uppföljningskurser som från och med hösten 2006 ersätter Baskurs Metod. Följande uppföljningskurser kommer att erbjudas under våren 2008.:
‚Äď Publicera dig p√• n√§tet (Att skapa kurshemsidor i RWD)
‚Äď Skapa din kurs/cirkel p√• Folkbildningsn√§tet?
‚Äď Video
‚Äď Ljud
‚Äď Digital fotografering ‚Äď fr√•n kamera till webb.
‚Äď Camstudio
Bortsett från den första, som startar med en träff under en dag, går dessa Kurser helt på distans under 3-4 veckor.
På det Lärtorg för flexibelt lärande som CFL öppnat på Folkbildningsnätet, liksom på Kunskapsnätet, kommer några fasta kursstarter att annonseras på förhand. I övrigt kommer kurserna att flexibelt förmedlas genom detta Lärtorg som fungerar som en deltagarstyrd nätbaserad lärgemenskap där de av folkbildningens pedagoger, folkhögskollärare och cirkelledare, som genomgått Baskurs, kan stödja varandra i ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete kopplat till den egna praktiken och problem som uppstår där.
Samtliga folkbildare som genomgår CFL:s baskurs i flexibelt lärande inbjuds att bli medlemmar av lärtorget.

________________

Folkbildning och digital delaktighet - fortbildningskurs för lärare i folkhögskola, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen

Kursen Folkbildning och digital delaktighet är ett fristående fortbildningssteg som utvecklats av CFL. Folkbildning och digital delaktighet genomförs av CFL och Folkbildningsrådet i samverkan med folkhögskolor och studieförbund för cirkelledare, folkhögskolelärare och annan pedagogisk personal inom folkbildningen.

Kursens syfte är att göra deltagarna medvetna om, samt ge verktyg till, hur man inom folkbildningen kan verka för att på olika sätt minska digitala klyftor. Tyngdpunkten ligger på att öka medborgarnas digitala informationskompetens, deras nätbaserade kommunikation och deras möjlighet att ta del av flexibelt lärande.

Målet med kursen är att göra deltagarna bättre rustade att arbeta mer aktivt genom sin organisation med att minska den digitala klyftan i samhället. Deltagarna väljer under kursen gång vilken målgrupp de vänder sig till och utarbetar även ett konkret förslag på hur de tänker överbrygga en specifik klyfta eller ett specifikt hinder.

Kursen utvecklas av CFL och genomförs av CFL och Folkbildningsrådet i samverkan med folkhögskolorna och studieförbunden.

Kurserna √§r avgiftsfria och deltagarna ers√§tts √§ven f√∂r kostnader i samband med den fysiska tr√§ffen. Deltagarnas resor subventioneras.  

‚Äď Intresserade cirkelledare anm√§ler sig till sitt studief√∂rbund. F√∂r studief√∂rbundens lokala cirkelledare, konsulenter och √∂vrig personal genomf√∂rs kurserna i samverkan med respektive studief√∂rbund som ocks√• handhar rekrytering och antagning av deltagare.

‚Äď Intresserade l√§rare i folkh√∂gskola anm√§ler intresse till delaktighet@folkbildning.net Tv√• kurstillf√§llen erbjuds under v√•ren 2008 f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, en med start den 21/2 (sista ans√∂kningsdag den 17/2) och en med start den 4/3 (sista ans√∂kningsdag den 20/2). I b√•da fallen f√∂ljs startdagen av 4-5 veckors distansstudier.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > Digital delaktighet

Ytterligare Fr√•gor om CFLs fortbildningskurser kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


BILAGA: Denna information finns även med som bilaga.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB