Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Budgetpropositionen: Plus för folkbildningen
Publicerad: 2006-10-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-10-16
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsanslaget: +391 miljoner kronor
------------------------------

Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2007.

Regeringen gör bedömningen att folkbildningsanslaget bör förstärkas med ca 490 miljoner kronor med hänvisning till folkbildningspropositionen som antogs av riksdagen i maj 2006.

Samtidigt överför regeringen 140 miljoner kronor från folkbildningsanslaget, till anslaget Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen, i form av ett särskilt verksamhetsstöd till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Netto ökar folkbildningsanslaget därmed med ca 391 miljoner kronor. Det ger en faktisk ökning med ca 350 miljoner kronor plus en pris- och löneomräkning på ca 41,5 miljoner kronor (1,54 procent). Det nya anslaget uppgår därmed till 3 079 439 000 kronor för 2007.

Vidare avser regeringen att fortsatt ge AMS i uppdrag att utbetala medel till utbildning vid folkhögskolor för långtidsarbetslösa inom SAGA-verksamheten samt Ungdomsplatser-AMS under 2007. Nivån på insatsen fastställs i december 2006.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får en uppräkning med 309 000 kronor samtidigt som 1 miljon kronor överförs till Bidrag till kontakttolkutbildning för att öka möjligheterna att snabbt utbilda kontakttolkar. Anslaget för vissa handikappåtgärder uppgår därmed till 78 755 000 kronor under 2007.

För bidrag vid studier under kortare tid föreslås ingen pris- och löneomräkning. Anslaget uppgår till 63 376 000 kronor för 2007. Stödet fördelas av LO, TCO och Sisus. Det utgår bl a för vissa studiecirklar och kortare kurser vid folkhögskolor.

I propositionen avsätter regeringen 5 miljoner kronor till Vetenskapsrådet för forskning inom folkbildningsområdet och 5 miljoner kronor till Kulturrådet för stöd till amatörkulturens centralorganisationer.

Vidare skriver regeringen att en ny myndighet för vuxnas lärande inte kommer att inrättas. Det innebär att CFL, Valideringsdelegationen och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning kommer att fortsätta sin verksamhet.

Regeringen skriver att Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, ska fortsätta bedriva sin verksamhet i samma omfattning som under 2006. Anslaget blir i stort oförändrat, 100 917 000 kronor.

Valideringsdelegationen ska bedriva verksamhet i samma omfattning som under 2006 och får i stort ett oförändrat anslag på 18 499 000 kronor. Verksamheten upphör som planerat vid utgången av 2007.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning får ett ökat anslag med ca 3 500 000 kronor med hänvisning till att vissa påbyggnadsutbildningar överfört till myndigheten.


Nu vidtar riksdagens allmänna motionstid. Den pågår fram till den 31 oktober klockan 16.30.
Därefter kommer motioner och budgetpropositionens olika delar att behandlas i respektive riksdagsutskott. Slutligt beslut om budgeten för 2007 tas av riksdagen i december. Därefter utfärdar regeringen regleringsbrev och riktlinjer, vilka styr myndigheternas arbete. Myndigheter och Folkbildningsrådet, som har uppdrag i myndighets ställe, brukar få sina regleringsbrev och riktlinjer i slutet av december.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB