Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsinterpellation om folkbildningen
Publicerad: 2006-12-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-12-05
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningens framtid
------------------------------
Interpellation 2006/07:119
den 30 november
Interpellation
2006/07:119 Folkbildningens framtid
av Thomas Strand (s)
till statsrådet Jan Björklund (fp)
I våras presenterade den socialdemokratiska regeringen folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (prop. 2005/06:192). I den poängteras folkbildningens viktiga roll i det livslånga lärandet. Den socialdemokratiska regeringen markerade tydligt sin uppskattning av folkbildningens arbete genom att föreslå ett ökat statligt anslag med 400 miljoner kronor.
Inför den nya regeringens budgetförslag fanns det en oro. Skulle Moderaterna, det dominerande partiet i den borgerliga alliansen, få sin vilja igenom och minska bidraget till studieförbunden med 300 miljoner kronor? Nu vet vi att den socialdemokratiska regeringens linje ligger fast.
Har Moderaterna då tänkt om i denna fråga? Eller kvarstår hotet mot folkbildningen? På Moderaternas hemsida fann jag svaret. Där argumenterar Moderaterna ännu i dag för att man vill minska stödet till studieförbunden med 300 miljoner kronor. Med en moderatdominerad regering inger det en viss oro.
I budgetpropositionen för 2007 står följande under utgiftsområde 16 folkbildning, s. 123:
‚ÄĚRegeringen avser att √•terkomma till riksdagen i vissa fr√•gor r√∂rande folkbildningen.‚ÄĚ
Mot bakgrund av den negativa syn på folkbildningen som framför allt Moderaterna har haft genom åren väcker detta kortfattade besked både frågor och farhågor. Vad avses?
I folkbildningspropositionen konstateras att folkbildningen är en angelägenhet för hela samhället och behöver stöd på alla nivåer. Den statliga utvärderingen SUFO 2 konstaterade att samhällets ekonomiska stöd minskat väsentligt under de senaste tio åren, särskilt när man analyserar landstings- och kommunanslagen.
År 1991 motsvarade kommunbidragen ca 55 % av statens stöd till studieförbunden. År 2005 hade andelen minskat till 30 %.
√Ąven landstingen minskar det sammanlagda st√∂det till studief√∂rbunden √•r 2005 med 1,5 miljoner kronor. I j√§mf√∂relse med √•r 1996 har det sammanlagda landstingsanslaget minskat med ca 12 %, omr√§knat till konsumentprisindex.
Finns det då en skillnad på kommuners stöd till studieförbund om de styrs av en socialdemokratisk respektive borgerlig majoritet? Ja, det gör det. Kommuner med socialdemokratiskt styre gav i genomsnitt ca 49 kr per invånare (48:86 kr per invånare) i stöd år 2005 jämfört med ca 30 kr per invånare (29:68 kr per invånare) i borgerligt styrda kommuner. Det gör skillnad vem som styr politiskt.
Den socialdemokratiska regeringen angav i folkbildningspropositionen att den hade för avsikt att ta initiativ till överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om deras bidrag till folkbildningen. Kommer den borgerliga regeringen att fullfölja den socialdemokratiska regeringens intentioner?
Jag vill fråga statsrådet:
P√• vilket s√§tt avser statsr√•det att ‚ÄĚ√•terkomma till riksdagen i vissa fr√•gor r√∂rande folkbildningen‚ÄĚ, som det f√∂rutskickas i budgetpropositionen?
Vilken är statsrådets syn på folkbildningens roll?
Avser statsrådet att ta initiativ till att regeringen tar upp överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting om kommuners och landstings stöd till folkbildningen och studieförbunden?
Avser statsrådet att särskilt uppmärksamma borgerligt styrda kommuner och landsting mot bakgrund av de siffror jag här har redovisat?

Inkom: 2006-11-30
Sista svarsdatum: 2006-12-14
Planerad dag för debatt: 2006-12-12


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB