Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


SCB: Uppföljning av folkhögskolestuderande
Publicerad: 2006-12-08
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-12-08
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
40 procent studerade vidare på högskola inom tre år
------------------------------
Pressmeddelande från SCB
2006-12-07 09:30 Nr 2006:318
Folkhögskoleuppföljning:

Var fjärde studerade i högskolan tre år efter folkhögskolan

Cirka 25 procent av dem som avslutade en lång folkhögskoleutbildning läsåret 2002/03 studerade på högskola i april 2006. Under hela treårsperioden efter folkhögskolan var det omkring 40 procent av både kvinnorna och männen som någon gång studerat på högskola.

Arbete var emellertid den vanligaste sysselsättningen tre år efter folkhögskolan. Hälften av kvinnorna och männen arbetade i april 2006.

Att många hade problem på arbetsmarknaden visar andelen arbetslösa kvinnor och män som var 10 respektive 8 procent. Motsvarande andel i befolkningen 16-64 år var cirka 4 procent bland kvinnor och 5 procent bland män i april 2006 enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

De flesta nöjda med sin folkhögskoleutbildning
Omkring 60 procent av både kvinnorna och männen var mycket nöjda med sin folkhögskoleutbildning. Ytterligare cirka 30 procent av båda könen var ganska nöjda.

Dessutom ans√•g cirka 80 procent av b√•de kvinnorna och m√§nnen att deras folkh√∂gskoleutbildning helt eller till stor del givit dem den kunskap de f√∂rv√§ntade sig. Endast 3 procent av b√•da k√∂nen ans√•g att utbildningen inte alls gav dem vad de f√∂rv√§ntade sig. √Ėvriga ans√•g att de till viss del f√•tt f√∂rv√§ntad kunskap.

Folkhögskolan bra för den personliga utvecklingen
De flesta ansåg att ett av de viktigaste skälen att studera på folkhögskola var av eget intresse eller för personlig utveckling. Ett tecken på att många verkligen utvecklades var att 90 procent av kvinnorna och männen ansåg att de, åtminstone till viss del, hade fått bättre självförtroende av att studera på folkhögskola. Nästan lika många menade att folkhögskoleutbildningen fått dem att i större utsträckning ta egna initiativ och gjort dem mer positiva till studier efter utbildningen.

Andra tecken på personlig utveckling var att nästan 80 procent av både kvinnorna och männen ansåg att utbildningen gjort dem mer intresserade av kulturella frågor och drygt 70 procent tyckte att de blivit mer engagerade i samhällsfrågor.

Alla inte tillräckligt förberedda för högskolestudier
Nästan 20 procent, av de kvinnor och män som studerat på högskola efter folkhögskolan, tyckte att folkhögskoleutbildningen inte alls hade gett tillräckliga kunskaper för högskolestudier när det gällde att bearbeta information från olika källor och att organisera sina studier. Ungefär 20 procent av kvinnorna och 10 procent av männen ansåg att folkhögskoleutbildningen inte alls gett dem tillräckligt när det gällde att söka ny kunskap.

De var bättre förberedda för högskolestudier när det gällde att arbeta i grupp, arbeta självständigt och att ta ansvar för de egna studierna. Det var ungefär 10 procent av både kvinnorna och männen som ansåg att folkhögskoleutbildningen inte alls gett dem tillräckliga kunskaper för dessa färdigheter.


Definitioner och förklaringar

Målpopulationen innehöll personer som avslutade en folkhögskoleutbildning om minst 150 dagar under läsåret 2002/03. Urvalsstorleken var 5 000 personer. Svarsfrekvensen var 60 procent. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i Statistiska meddelanden UF 38 SM 0601.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB