Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Entreprenader i gymnasieskolan
Publicerad: 2006-01-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-01-12
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utredning om entreprenader
och samverkan i gymnasieskolan
------------------------------


Pressmeddelande
12 januari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet
Gymnasieentreprenadutredningen U 2004:01

Entreprenader och samverkan i gymnasieskolan

Gymnasieentreprenadutredningen överlämnar i dag betänkandet Skola &
Samhälle (SOU 2006:01) till skolministern Ibrahim Baylan. Utredningen har
haft i uppdrag att se över bestämmelserna om entreprenad i gymnasieskolan
och frågan om kommuners möjlighet att anordna gymnasieutbildning i även
andra former än ett direkt huvudmannaskap.

Entreprenader
Utredningen har sett att undervisning på entreprenad i olika avseenden kan
bidra till att höja kvaliteten i bl.a. gymnasieskolan. Därför föreslås
ökat utrymme för entreprenader.

Utredningens förslag består av två huvuddelar. Den första innebär att
entreprenader ska kunna förekomma i alla ämnen och kurser som ingår i en
gymnasieutbildning. I den andra delen föreslås att, förutom enskilda
fysiska eller juridiska personer, även andra kommuner, myndigheter m.fl.
ska kunna anlitas som entreprenörer.

I anslutning till detta presenterar utredningen förslag i ett antal
följdfrågor. Det gäller t.ex. kraven på de lärare som undervisar hos en
entreprenör, rektorns roll, betydelsen av offentlig upphandling och
konkurrens, möjligheterna till myndighetsutövning, säkerställandet av
kvaliteten i undervisningen samt skyddet för känsliga uppgifter om elever.

Andra samverkansformer
Under utredningsarbetet har det visat sig att det finns behov av samverkan
mellan kommun och arbetsliv som inte kan tillgodoses inom ramen för de
samverkansformer som finns i dag. Utredningen föreslår därför att när
entreprenader eller samverkan i annan form inte är möjlig får, om det
finns speciella skäl, ett särskilt kommunalt företag bildas för att utföra
gymnasieutbildning. I ett sådant företag delar kommunen ansvaret och
inflytandet över verksamheten med en enskild juridisk person. Företaget
svarar för att anordna en viss utbildning men denna ingår i det kommunala
utbildningsutbudet och kommunen har det övergripande ansvaret.

[ http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/56015 ]Länk till utredningen

Kontakt:
Särskild utredare
Fredrik Forssman
040-35 58 45
0703-17 68 86
fredrik.forssman@
educult.ministry.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB