Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utredning: Internationella programkontoret
Publicerad: 2006-01-31
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-01-31
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Internationella programkontoret föreslås få bättre förutsättningar.
------------------------------

Pressmeddelande
31 januari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Ett förnyat programkontor

IPK-utredningen (U 2005:01) överlämnar idag den 31 januari sitt betänkande Ett förnyat programkontor (SOU 2006:10) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.


Ett förnyat programkontor
SOU 2006:10
31 januari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet, IPK-utredningen

Utredningens  f√∂rslag syftar till att ge Internationella programkontoret f√∂r utbildningsomr√•det (IPK)
1. förutsättningar att organisera sin verksamhet så att uppgiften att mobilisera det svenska utbildningssamhället för EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande sätts i centrum,
2. en starkare ställning i internationaliseringsarbetet inom utbildningsområdet med större möjligheter att se EU-programmet i relation till utbyte och samarbete i övrigt och till mobiliteten i stort.

Utredningen föreslår
· att IPK:s uppdrag vidgas till att innefatta en tydlig strategisk roll i fråga om internationellt utbyte och mobilitet inom utbildningsområdet,
· att IPK får ansvar för uppföljning och utvärdering avseende "free movers",
· att de uppgifter i fråga om information om utlandsstudier som ankommer på Högskoleverket förs över till IPK,
· att stödet till arbetsplatsförlagd utbildning i andra länder förs över från Skolverket till IPK och, såvitt gäller berörda länder, samordnas med insatserna inom Leonardo da Vinci-delen av det
· nya EU-programmet,
· att ansvaret för det s.k. e-twinning-programmet förs över frånMyndigheten för skolutveckling till IPK,
· att ansvaret för programmet Erasmus Mundus förs över från Högskoleverket till IPK,
· att ansvaret för informationsnätverket Eurydike förs över från Utbildnings- och kulturdepartementet till IPK,
¬∑ att programmet "Ett √•r i Frankrike/Spanien/Tyskland/√Ėsterrike" och, s√•vitt g√§ller verksamhet som har motsvarighet inom EUprogrammet, skolstipendierna samordnas med EU-programmets Comenius- och Leonardo da Vinci-delar,
· att en ordning där personal från IPK placeras regionalt genomförs och att olika modeller för denna organisation prövas med hänsyn till förutsättningarna i olika regioner,
· att högskolornas uppdrag avseende internationalisering kompletteras med riktlinjer för utnyttjande av EU-programmet bl.a. vad gäller möjligheten att inordna perioder av utlandsstudier I olika programutbildningar,
· att IPK får i uppdrag att i samråd med CSN följa i vad mån reglerna för studiestöd medför att studenter i mindre utsträckning väljer att förlägga sin utbildning utomlands.

Kontakt:
Erland Ringborg
Utredare
08-405 36 11

Peter Johansson
Sekreterare
08-405 18 32

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare på folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" > "FBR Informerar" på Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt på rådets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB