Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildningspropositionen presenterad
Publicerad: 2006-03-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-03-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Syftet med statens stöd till folkbildningen kvarstår
------------------------------
Pressmeddelande
21 mars 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet
Lära, växa, förändra - regeringens förslag om framtidens folkbildning
I propositionen Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition föreslås förändringar vad gäller folkbildningen. Propositionen har arbetats fram tillsammans med Vänsterpartiet.

- Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka folkbildningen och ge fler möjligheter att växa genom bildning, säger statsrådet Lena Hallengren i en kommentar. Den ideologiska grundsynen inom folkbildningen ger den en självklar plats i samhället och i det livslånga lärandet. Folkbildningens förmåga att möta människor på deras egna villkor ger, förutom kunskap, en möjlighet för människor att påverka sina egna liv.
- Samhället idag ser annorlunda ut än det gjorde när folkbildningstanken föddes. Så måste också folkbildningen anpassa sig till det samhälle vi har idag med bland annat olika delkulturer. Det är dock viktigt att fortsätta värna om folkbildningens särart som präglas av ett underifrånperspektiv, sin fria ställning och särskilda pedagogik, säger Rossana Dinamarca, Vänsterpartiet.
I korthet innebär förslagen följande:
Att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att
· stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
· bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
· bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
· bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
I stället för de prioriterade målgrupper som angavs i 1998 års beslut ska nu sju verksamhetsområden fastställas för folkbildningen. 1. Den gemensamma värdegrunden, 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar, 3. Den demografiska utmaningen, 4. Det livslånga lärandet, 5. Kulturverksamhet, 6. Personer med funktionshinder, 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
Folkbildningen ska själv identifiera målgrupper som är relevanta.
Det är också önskvärt att ett mer systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Kvalitetsarbetet bör inte utföras av Folkbildningsrådet, utan av studieförbunden och folkhögskolorna själva. Det måste dock vara en prioriterad uppgift för rådet att medverka till att arbetet sker.

Statsbidraget får inte fungera som ett allmänt verksamhets-eller organisationsstöd, utan ska användas för att finansiera studie-, bildnings- och kulturarbete inom studieförbund och folkhögskolor. Att slå vakt om denna gränsdragning är ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet inom folkbildningen.
Under de närmaste åren bör folkbildningen genomföra en särskild satsning dels när det gäller att motverka den så kallade digitala klyftan, dels utveckla folkbildningens engagemang på det internationella området mot bakgrund av globaliseringen.

Därutöver bör medel avsättas inom folkbildningsanslaget för forskning, statens utvärdering samt stöd till amatörkulturens centrala organisationer.
Regeringen avser att återkomma med förslag till höjning av statsbidraget.
Den nuvarande modellen som innebär att Folkbildningsrådet är en ideell organisation med både myndighets- och medlemsuppdrag bör finnas kvar även i fortsättningen.
I syfte att stärka Folkbildningsrådets ställning och förbättra dess möjligheter att verka för en stärkt kvalitetssäkring av verksamheten föreslår regeringen att Folkbildningsrådet ges befogenhet att återkalla statsbidrag som betalats ut till ett studieförbund eller en folkhögskola i det fall verksamheten inte är förenlig med statens syften med sitt bidrag eller med rådets föreskrifter.
Regeringen föreslår att det 1991 beslutade systemet med återkommande statliga utvärderingar av folkbildningen modifieras. Statens utvärdering bör fortsättningsvis utformas som tätare återkommande studier av mer begränsad omfattning, som vid behov kan kompletteras av mer sammanfattande analyser. På så sätt kan regeringen regelbundet återkomma till riksdagen i budgetpropositionen med redovisning av hur olika delar av statens syften uppnåtts. Mer heltäckande analyser kan redovisas när förutsättningar för och behov av detta finns.
Forskning med inriktning på folkbildningsområdet är angelägen för folkbildningen som helhet. Regeringen avser att inom ramen för statsbidraget till folkbildningen avsätta medel till forskning inom folkbildningens område. Områdets metod och teoribildning bör utvecklas ytterligare i syfte att nå en starkare vetenskaplig grund som kan öka kunskapen om folkbildningens betydelse.
Regeringen avser att uppdra åt Folkbildningsrådet att initiera en överenskommelse mellan anordnarna inom folkbildningen. Den bör kunna ha innebörden att tvister mellan enskilda studeranden och folkhögskolor eller studieförbund ska hänskjutas till en skiljenämnd och att utbildningsanordnarna åtar sig att följa nämndens utslag.

Kontakt
Anna Wennerstrand
Pressekreterare
08-405 40 87
0708-17 01 84------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB