Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner på folkbildningspropp.
Publicerad: 2006-04-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-04-05
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Motioner lämnade till riksdagen rörande folkbildningspropositionen 2006
------------------------------

Tiden för att lämna motioner på regeringens folkbildningsproposition Lära, växa, förändra har gått ut. 7 motioner har lämnats in, men antalet yrkanden är betydligt fler.

Nedan följer en sammanställning av motioner som inkommit för riksdagsbehandling. Vid respektive motion finns en länk där motionen i sin helhet kan läsas. Notera att motionerna är preliminära.

Motioner lämnade vid den allmänna motionstiden avseende folkbildningen har, som tidigare meddelats, inte behandlats av riksdagen. Dessa motioner kommer att debatteras samtidigt som riksdagen behandlar regeringens folkbildningsproposition, dvs 31 maj 2006. Se FBR-info 060322 för information om vidare behandling av propositionen och motionerna samt FBR-info 051011 för sammanfattning av motioner lämnade under den allmänna motionstiden.

Flerpartimotion (kd, m, fp,c)
Med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra. Regeringens folkbildningsproposition av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) Motion 2005/06:kd160 Länk till motionen

Genom motionen vill partierna i Allians för Sverige (Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet) ge sin syn på folkbildningen. Politiken måste utformas så att entreprenörskap och vilja att ta ansvar uppmuntras och premieras. Det behövs en aktiv politik som ger ökat utrymme för människor att ta ansvar och visa engagemang för gemensamma angelägenheter. Att värna om och bidra till att fria medborgarorganisationer i civilsamhället kan utvecklas är därför ett viktigt led i en politik för att främja enskilda människors initiativkraft. Staten har ett ansvar för att stödja folkbildningen genom att ange en övergripande målsättning. Genom att hålla folkbildningen fri från en alltför reglerad politisk styrning kan folkbildningens egenart och själ bevaras och utvecklas.
De syften med statsbidraget till folkbildningen som lades fast genom riksdagsbeslutet 1998 bör även fortsättningsvis i allt väsentligt gälla och ha nuvarande inbördes ordning mellan syftena.
Partierna för fram att de som befolkar styrelserna i de nio studieförbunden är till övervägande del medelålders, svenska män samt att det är angeläget att studieförbundens styrelser på ett så rättvist sätt som det är möjligt förmår representera deltagarna.
De för fram att gruppen invandrare behöver uppmärksammas ytterligare. Därför bör både studieförbund och folkhögskolor öka sina ansträngningar att rekrytera invandrare.
De anser det vara angeläget att stärka möjligheterna för folkbildningen att leva upp till förväntningarna att vara en aktiv partner inom det livslånga lärandet.
Personer med fysiska funktionshinder är underrepresenterade i folkbildningen. Motionärerna anser att de statliga bidragen till lokalanpassning och tekniska hjälpmedel för funktionshindrade av olika slag bör öka både inom ramen för folkbildningsanslaget och inom ramen för Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). Det är en rättvise- och jämlikhetsfråga att även personer med fysiska och psykiska funktionshinder har möjlighet att delta i studiecirklar och folkhögskolekurser.
Motionärerna skriver att utifrån folkbildningens möjligheter att förstärka både integration och folkhälsa bör uppdraget till studieförbund och folkhögskolor ses över, göras tydligare och kopplas till ekonomiska incitament. Det finns ett stort behov av att öka insatserna i områden där många människor lever i utanförskap. Samtidigt måste det finnas en god uppföljning som säkerställer att medlen inte används på ett oansvarigt sätt.
Vidare behandlar motionen relationen mellan kvalitet och kvantitet som grund för statsbidragssystemen och problem med finansiering av växande verksamhet.
De för fram att Folkbildningsrådets myndighetsroll bör förstärkas ytterligare så att folkbildningen får en tydlig myndighet som företrädare, som kan hävda folkbildningens roll inom området vuxnas lärande. Folkbildningsrådets främjandeuppgifter, såsom exempelvis kvalitetsarbete och pedagogisk verksamhet, bör i större utsträckning lämnas till folkbildningens egna intresseorganisationer.
De vill också klargöra att studieförbund/folkhögskolor tydligt måste särskilja uppdragsutbildningen från den folkbildande verksamheten (med statsbidrag), bl.a. för att undvika illojal konkurrens.

Moderaterna
Med anledning av prop. 2005/06:195 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition av Kent Olsson m.fl. (m) Motion 2005/06:m229 Länk till motionen

Motionärerna understryker att de inte har något att invända mot förändringen av principen för stöd till folkbildningen. De konstaterar att propositionen på flera håll är betydligt mer pragmatisk än vad de hade kunnat befara. Men de efterlyser ett bredare och djupare resonemang kring vad folkbildning egentligen är.
De påtalar vikten av att folkbildarna erbjuder mötesplatser för människor och därmed kan fungera som en arena för diskussion kring samhällsfrågor.
De framför vidare att maktlöshet som många människor känner i stor utsträckning har sin grund i ett orimligt skattetryck för låg- och medelinkomsttagare, arbetslöshet och ett utanförskap som inte enkelt löses (enbart) genom större satsningar på folkbildning.
De skriver att en högre grad av självfinansiering från vuxna deltagare vid studiecirklar, så kallade hobbybetonade cirklar, som inte direkt kan räknas som folkbildande, måste vara möjlig. Vidare framför de att studieförbunden borde kunna göra mer för att öka deltagandet bland korttidsutbildade, invandrare och arbetslösa samt att det är ett problem att studieförbunden i stor utsträckning leds av helt andra personer än dom som studieförbundens verksamhet vänder sig till.
De betonar att det är mycket angeläget att det görs regelbundna, oberoende utvärderingar av folkbildningens verksamhet. Utvärderingarna måste vara av hög kvalitet, så att mer konkret information finns om hur de statliga medlen till folkbildningen bäst används, kommer till nytta och i vilken grad folkbildningen faktiskt bidrar till att människor i utanförskap utbildar sig och får jobb.
De vill att regeringen återkommer till riksdag med konkreta förslag på hur deltagare med utländsk bakgrund och deltagare med funktionshinder skall engageras mer i folkbildningens verksamhet.
De skriver att det finns ett ökande behov av flexibla utbildningsformer. Folkhögskolornas roll som nyskapande inom utbildningsväsendet är väsentlig och kan inte nog understrykas. De delar regeringens inställning att folkhögskolornas vilja att se till individen och att sätta in sin verksamhet i ett socialt sammanhang är viktig.
De för vidare fram att det under de senaste åren har uppdagats att vissa studieförbund ägnat sig åt rent bidragsfusk. De skriver att det är anmärkningsvärt att propositionen bara innehåller en enda mening om de oegentligheter som skett inom verksamheterna.

Kristdemokraterna
Med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) Motion 2005/06:kd161 Länk till motionen

Motionärerna skriver att delar av folkbildningen har kommit att bli en del av en infrastruktur för vuxenutbildning samt att de är positiva till denna utveckling, men att det är viktigt att folkbildningen behåller sin särart och värnar sina unika kännetecken.
De skriver att folkbildningen behöver mer av övergripande direktiv för att få större möjligheter till egna initiativ.
Kristdemokraterna anser att fördelningen av stöden till studieförbunden måste ändras. Det finns en ovilja att släppa in nya aktörer vilket bland annat har drabbat det muslimska studieförbundet Ibn Rushd som ansökt om medel från Folkbildningsrådet.
√Ąven tr√∂gheten i resursf√∂rdelningssystemet inneb√§r ett problem eftersom det dr√∂jer l√§nge innan ett studief√∂rbund som v√§xer snabbt ocks√• f√•r ett √∂kat ekonomiskt st√∂d, n√•got som bland annat drabbat Sensus. De menar att det √§r uppenbart att det nuvarande systemet inte uppfyller de krav som kan st√§llas och d√§rf√∂r √§r det n√∂dv√§ndigt att f√∂r√§ndringar genomf√∂rs, bland annat b√∂r statsanslaget basera sig p√• en historisk tre√•rsperiod som ett f√∂rsta steg.
Vidare behandlar motionen propositionens skrivningar om det m√•ngkulturella samh√§llet d√§r man f√∂resl√•r skrivningen ‚ÄĚatt statens st√∂d till folkbildningen skall bidra till att dess organisationer medverkar till att m√§nniskor med olika bakgrund f√•r √∂kad f√∂rst√•else f√∂r varandra s√• att utanf√∂rskap, segregering, konflikter och diskriminering motverkas.‚ÄĚ.
Vidare för man fram att det är viktigt att studieförbunden på central nivå tar ett ansvar för amatörkulturen och sätter upp mål för verksamheten. På så sätt kan kvaliteten i verksamheten garanteras. Kristdemokraterna anser att statens stöd till folkbildningen skall bidra till att dess organisationer kan vara en lokal och regional drivkraft för amatörkulturen.

Centerpartiet
Med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra. Regeringens folkbildningsproposition av Birgitta Sellén m.fl. (c) Motion 2005/06:c192 länk till motionen

Motionärerna för fram att det av stor vikt att folkbildningen finns i hela landet och att den håller en hög kvalitet. De understryker folkbildningens betydelse för ett Sverige där människor kan växa och tillsammans bygga samhället underifrån samt att folkbildningen har en stor roll i att förbättra den svenska folkhälsan.
De för fram att det behövs enhetliga regler och en bättre samverkan mellan olika myndigheter för att lösa boendebehov, assistentbehov och olika hjälpmedel för funktionshindrade när det gäller deras studier vid folkhögskolor.
De skriver vidare att det totala anslaget från stat, landsting och kommuner måste ha en sådan omfattning att de ger goda förutsättningar för folkhögskolor och studieförbund att möta ökande och delvis nya behov av folkbildning.
De för fram att regeringen bör göra en översyn av reglerna för det korttidsstudiestöd som är kopplat till rehabilitering så att även äldre än 64 år kan erhålla stödet.
Centerpartiet vill tydliggöra folkbildningsrådets roll som myndighet och stärka kvalitetsuppföljning och utvärdering. Kvalitetsarbetet inom folkbildningen måste bedrivas målmedvetet och systematiskt. Studieförbunden har ett gemensamt ansvar för att hantera uppkomna gränsdragningsfrågor etc. De föreslår att etiska råd tillsätts och att man i samarbete med Folkbildningsrådet tar fram riktlinjer för detta.
Centerpartiet är nöjda med propositionens skrivningar om centralt anslag till amatörkulturen via Statens Kulturråd. Därtill är skrivningarna om det lokala och regionala samspelet mellan amatörkulturen och studieförbunden bra.
De ser positivt på att regeringen kommer att uppdra åt Folkbildningsrådet att genomföra särskilda insatser för att förbättra förutsättningarna för medborgarna att använda den moderna tekniken, dock har regeringen en alltför snäv syn på frågan.

Med anledning av prop. 2005/06:112 Viktigare är någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst av Margareta Andersson (c) Motion 2005/06:c827 Länk till motionen

Motionären vill att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Utbildningsradions (UR) nuvarande möjligheter att söka och ta emot allmänna medel för lärarfortbildning vidgas till att gälla även andra särskilda utbildningsinsatser av engångskaraktär. Bakgrunden är ett förslag från Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Dataföreningen och UR vari föreslås att regeringen tar initiativ till en bred folkbildningssatsning för att uppnå målet om ett e-Sverige för alla. I folkbildningspropositionen föreslås att folkbildningen skall kunna genomföra en riktad insats som gäller den digitala klyftan inom ramen för ett förstärkt statligt folkbildningsstöd. UR har dock inga möjligheter att enligt nuvarande regerverk söka och ta emot medel från Folkbildningsrådet för sin del av en sådan insats.

Folkpartiet liberalerna
Med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition av Lennart Kollmats m.fl. (fp) Motion 2005/06:fp1336 Länk till motionen

Motionärerna föreslår att bidragen till regionerna förstärks så att de får möjlighet att tillsammans med kommunerna och folkbildningen utveckla amatörkulturen. Folkpartiet motsätter sig att de centrala amatörkulturorganisationerna ska få ökade statliga bidrag.
Folkpartiet anser att det är viktigt med en ökad forskning om folkbildningen. De menar dock att folkbildningsanslaget inte ska användas till forskning. Istället bör en ökad andel av de resurser som universitet och högskolor disponerar för forskning, användas till forskning om folkbildning. Motionärerna vill värna om forskningens frihet och kvalitet och därför bör inte en statlig myndighet som Folkbildningsrådet ha inflytande över vilken forskning som ska bedrivas.

Socialdemokraterna
Med anledning av prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition av Monica Green och Helene Petersson (s) Motion 2005/06:s49609 Länk till motionen

I propositionen föreslås att regeringen lämnar i uppdrag till Folkbildningsrådet att genomföra särskilda insatser för att förbättra förutsättningarna för medborgarna att använda den moderna tekniken. Motionärerna påpekar att det krävs en bred och långsiktig satsning, med betydande resurser, speciellt för den uppsökande verksamheten. Kunskapsklyftan mellan uppkopplade och inte uppkopplade svenskar blir allt djupare. De föreslår en folkbildningssatsning kring e-samhällets mål och innehåll. De skriver att det i grunden är en demokratisk fråga, en fråga om delaktighet i samhällsutvecklingen. Det formella utbildningsväsendet klarar inte detta. Här har folkbildningen kompetens, erfarenhet och dessutom en unik infrastruktur. Inte minst en pedagogik som passar studieovana.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB