Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Underlag statsbidrag till studieförbund 2007
Publicerad: 2006-05-09

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
kriterier principer stfb 2007.pdf 358Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-05-09
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007
------------------------------

Folkbildningsrådet fastställde i november 2005 en ny fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbundens verksamhet. Modellen bygger på ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag och träder i kraft år 2007. Bidragsmodellen kombinerar stabilitet och kvalitetsperspektiv med möjligheten att möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya förutsättningar och nya behov av folkbildning.
Riksdagens syften med anslaget till folkbildningen har varit vägledande för Folkbildningsrådets beslut. Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att, utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:
‚Äď arbeta l√•ngsiktigt och med inriktning p√• egna m√•l och med h√∂g kvalitet,
‚Äď st√§rka m√§nniskors kunskap, sj√§lvtillit och delaktighet i demokrati och √∂vrigt samh√§llsliv,
‚Äď skapa m√∂ten mellan m√§nniskor med bakgrund i olika l√§nder, kulturer och livssituationer,
‚Äď v√§nda sig till och engagera m√§nniskor som inte har samma f√∂ruts√§ttningar som andra att ta del av folkbildningsverksamhet.
Kriterierna för statsbidraget till studieförbunden är utformade för att vara ett stöd i att styra ekonomiska resurser till verksamhet som ligger i linje med statens syften. De fördelningsprinciper för anslaget, som fastställs av Folkbildningsrådet, bör därför följas i studieförbundens interna fördelning av statsbidrag.
I fördelningsmodellen har kriterier för verksamhet som berättigar till statsbidrag förtydligats.
Detta gäller framför allt studieförbundets ansvar och anordnarroll. Vidare har verksamhetsformerna studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet
tydligare definierats.
Den nya fördelningsmodellen ställer ökade krav på såväl studieförbundens som Folkbildningsrådets uppföljning av verksamheten.
Det är Folkbildningsrådets förhoppning att fördelningsmodellen för statsbidraget till studieförbunden så långt det är möjligt också ska kunna tillämpas av kommunerna.
Folkbildningsrådets styrelse fattar årligen beslut om villkoren för statsbidraget till studieförbunden. Rådet följer i sitt löpande uppföljningsarbete att studieförbunden uppfyller dessa villkor. Ansvaret för att den verksamhet som bedrivs med stöd av och rapporteras som grund för statsbidraget följer såväl Folkbildningsrådets kriterier som studieförbundets interna mål och anvisningar vilar på studieförbundens förbundsstyrelser.

Dokumentet bifogas som pdf-fil. Från och med vecka 20 finns det även tillgängligt för nerladdning på Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildning.se.
En tryckt uppdaterad upplaga kommer att finnas tillgänglig i början av 2007, efter det att regeringen beslutat om ny förordning.

Frågor besvaras av Anna-Carin Bylund, telefon 08-412 48 03

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB