Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Kulturutskottet stöder folkbildningspropositionen
Publicerad: 2006-05-17
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-05-17
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kulturutskottet bejakar regeringens folkbildningsproposition
------------------------------

Pressmeddelande
TISDAG 16 MAJ 2006

Kulturutskottet säger ja till regeringens förslag för den framtida folkbildningen
De av riksdagen prioriterade målgrupperna för folkbildning slopas. I stället anges sju verksamhetsområden som ska motivera statliga bidrag till folkbildning. Det innebär regeringens förslag till den framtida folkbildningen som kulturutskottet i dag har sagt ja till.
Folkbildningen bedrivs av studieförbund och folkhögskolor och har varit skild från staten sedan 1991. Folkbildningen får varje år statliga bidrag. Nu föreslår kulturutskottet och regeringen att syftet med statsbidraget ska vara att, i nu nämnd ordning, bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen.
Sju verksamhetsområden
Utöver dessa syften föreslår utskottet och regeringen sju verksamhetsområden för folkbildningen. De ska användas som riktlinjer i stället för de tidigare målgrupperna arbetslösa, invandrare och rörelsehindrade, som riksdagen beslutade 1998. Områdena är följande:
Den gemensamma värdegrunden - demokratiska värden ska prägla folkbildningen
Det mångkulturella samhällets utmaningar - människor med olika bakgrund ska mötas.
Den demografiska utmaningen - även nya generationer ska engageras.
Det livsl√•nga l√§randet ‚Äď m√∂jlighet f√∂r vuxna till livsl√•ngt l√§rande.
Kulturverksamhet ‚Äď folkbildningen ska vara lokal och regional drivkraft f√∂r den folkliga kulturen.
Personer med funktionshinder ‚Äď verksamheten ska vara √∂ppen f√∂r personer med funktionshinder
Folkh√§lsa, h√•llbar utveckling och global r√§ttvisa ‚Äď folkbildningen ska bidra till att √∂ka insikten om vikten av f√∂r√§ndrade v√§rderingar och levnadsvanor.
Statsbidrag som används felaktigt ska kunna dras in
Utskottet anser i likhet med regeringen att folkbildningen systematiskt bör arbeta för att hålla en bra kvalitet på sin verksamhet. Ett viktigt inslag i arbetet är att se till att statsbidraget går till utbildning och inte fungerar som ett allmänt verksamhetsstöd. Folkbildningsrådet föreslås kunna återkalla statsbidrag som använts på ett felaktigt sätt.
Enligt förslaget bör verksamheten utvärderas oftare. På så sätt ska regeringen regelbundet kunna redovisa till riksdagen hur syftena med statsbidragen uppnåtts.
M, fp, kd och c vill stärka grundskolan
I stora drag står alla partier bakom regeringens förslag. M, fp, kd och c anser dock att det är ett misslyckande att andra skolformer, bland annat inom ramen för folkbildningen, måste användas för att genomföra gymnasieskolans individuella program. Partierna menar att de resurser som satsas på det individuella programmet kommer för sent för många ungdomar, och att ungdomarna i stället borde få stöd tidigt i grundskolan.
Moderaterna föreslår att anslagen till studieförbunden sänks med 300 miljoner kronor. Pengarna bör i stället användas till att stärka den ordinarie skolverksamheten, anser partiet.
Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.
För mer information: Kontakta Maria Eka, föredragande i kulturutskottet, på telefonnummer 08-786 44 17.
Dokument:
Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor
Regeringens proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra

Ingeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38/ 020-349 000

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB