Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


sfi vid folkhögskolor
Publicerad: 2006-05-30
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-05-30
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsdebatt om sfi vid folkhögksolor
------------------------------
Utbildningsutskottet har idag debatterat sfi vid folklhögskolor. Se nedan. Beslut tas i morgon.
Läs debatten i protokolletUttdrag från riksdagens webb
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör bifalla motionsyrkandet om ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till regeländringar och finansiering så att en rätt för folkhögskolor att anordna sfi kan införas.
Jämför reservation 4 (s).
Propositionen
Regeringen pekar på att sfi regleras i skollagen (1985:1100) och på att kommunerna är skyldiga att inom tre månader tillhandahålla sfi för de individer som har rätt till utbildning. Den enskilde har i princip rätt att delta i sfi om han eller hon saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Sfi styrs vidare av en nationellt fastställd kursplan och eleverna kan erhålla betyg efter avslutad kurs. Regeringen framhåller vidare att folkhögskolan kännetecknas av att varje enskild skola har stor frihet vad gäller kursernas innehåll och utformning. Det innebär att folkhögskolan, till skillnad från sfi, inte måste följa någon nationellt fastställd kursplan och att undervisningen är betygsfri. En förändring av dagens system i riktning mot att folkhögskolorna skall ges rätt att anordna sfi kräver därför enligt regeringen förändringar i gällande regelverk, främst vad avser ersättningssystemet. Folkhögskolan som huvudman skulle kräva en omdisponering av statsbidrag och en styrning av de medel som tilldelas folkhögskolan. Förändringen skulle dock även påverka förhållandet mellan stat och kommun i fråga om huvudmannaskap, liksom frågan om studiefinansiering för deltagaren. Frågan om sfi på folkhögskola kräver således ytterligare belysning, och regeringen avser därför att återkomma till frågan.
Motionen
Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet framhåller i motion 2005/06:Ub12 yrkande 6 att riksdagen i mars 2006 fattat ett beslut om att folkhögskolan, som genom sin miljö och sin pedagogik kan vara ett bra alternativ till kommunen, skall ges rätt att undervisa i svenska för invandrare. Regeringen har dock inte i föreliggande proposition lämnat något förslag till en sådan förändring, och motionärerna anser därför att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till regeländringar och finansiering.
Utskottets ställningstagande
Utskottet föreslår att riksdagen bifaller motion 2005/06:Ub12 yrkande 6 om ett tillkännagivande att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till regeländringar och finansiering så att en rätt för folkhögskolor att anordna sfi kan införas i enlighet med riksdagens tidigare beslut (bet. 2005/06:UbU8, rskr. 180).

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB