Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


FBR:s svar på kritik från Riksrevisionen
Publicerad: 2005-01-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss k utskottet 2004 05 RiR 2004 15.pdf 813Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-01-28
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
FBR:s remissvar till kulturutskottet angående Riksrevisionens kritik mot Folkbildningsrådet
------------------------------

För kännedom bifogas Folkbildningsrådets remissvar till kulturutskottet med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen angående statens stöd till folkbildningen (2004/:RRS7).

Sammanfattning av remissvaret
Riksrevisionen och dess styrelse förordar att regeringen ska vidta åtgärder för att förbättra styrningen avseende anslaget till folkbildningen. Riksrevisionen hävdar att den begränsade statliga styrningen av folkbildningen medför problem när det gäller att säkerställa att statens syfte med statsbidraget uppfylls. Man hävdar att den granskning man genomfört visar att "statens intentioner för statsbidraget till folkbildningen, att gynna verksamhet med växtkraft, inte uppfylls. Till exempel missgynnar Folkbildningsrådets fördelning av statsbidraget till studieförbund de studieförbund som snabbt ökar omfattningen av sin verksamhet".

Den statliga utvärderingen av folkbildningen, SUFO 2 (SOU 2004:30), drar i motsats till Riksrevisionen slutsatsen att "Folkbildningsrådet väl fyllt de förväntningar som kunnat ställas från staten. Vi bedömer att rådets dubbla uppdrag inte har påverkat dess myndighetsutövande roll negativt. Bidragsmodellerna har följt statens intentioner". (SOU 2004:30, s 97)

Det är Folkbildningsrådets bestämda uppfattning att Riksrevisionen har grundat sina ställningstaganden på otillräckliga kunskaper om statsbidragssystemet och lämnat en missvisande analys. Riksrevisionens styrelse har därför dragit felaktiga slutsatser

Folkbildningsr√•det konstaterar att r√•dets myndighetsut√∂vning styrs genom s√§rskild f√∂rordning (1991:977). I den framg√•r statens syften med st√∂det till folkbildningen. Fr√•gan om att ‚ÄĚgynna verksamhet med v√§xtkraft‚ÄĚ finns inte med i f√∂rordningen. I propositionen Folkbildning (1990/91:82), som f√∂rordningen baseras p√•, varnar regeringen uttryckligen f√∂r f√∂ljderna om statsbidragssystemet premierar volym och kvantitetst√§nkande p√• bekostnad av de centrala folkbildningsm√•len. Regeringen pekar i propositionstexten vidare p√• vikten av att folkbildningen sj√§lv vidtar √•tg√§rder internt om det visar sig att viss verksamhet inte uppfyller de villkor som staten angett f√∂r att statsbidrag ska utg√•: ‚ÄĚStatsbidraget kan om det hanteras slentrianm√§ssigt leda till en icke √∂nskad stagnation inom folkbildningen. Folkh√∂gskolor och studief√∂rbund med v√§xtkraft och med en verksamhet om ligger v√§l i linje med m√•len och riktlinjerna f√∂r statsbidrag kan f√• st√• tillbaka till f√∂rm√•n f√∂r verksamhet som kanske spelat ut sin roll. Detta f√•r inte intr√§ffa.‚ÄĚ(prop. 1990/91:82, s 38)  

Regeringen avvisade i n√§mnda proposition ett statsbidragssystem som premierar kvantitet och volym√∂kning p√• bekostnad av folkbildningsm√•len. Viktigt i f√∂rh√•llande till Riksrevisionens slutsatser √§r att det resonemang som regeringen f√∂r i propositionstexten om ‚ÄĚv√§xtkraft‚ÄĚ s√§tts dels i relation till folkbildningsm√•len och dels kopplas specifikt till ‚ÄĚverksamhet som kanske spelat ut sin roll‚ÄĚ, d v s d√§r motiv f√∂r statligt st√∂d eventuellt saknas.   
I propositioner och/eller f√∂rordningar inom folkbildningsomr√•det finns s√•ledes inte st√∂d f√∂r att h√§vda att v√§xande verksamhet i studief√∂rbund √§r i st√∂rre behov av bidrag √§n verksamhet som inte volymm√§ssigt √∂kar eller att verksamhets√∂kningar med automatik ska leda till √∂kad bidragsdel till studief√∂rbunden ifr√•ga ‚Äď tv√§rtom avvisar allts√• riksdagen och regeringen uttryckligen den h√•llningen. Riksrevisionens h√§nvisning till beslut i regering och riksdag som st√∂d f√∂r sina slutsatser om Folkbildningsr√•dets statsbidragsf√∂rdelning √§r d√§rf√∂r missvisande.   
   
Det nu gällande statsbidraget till studieförbunden fördelas efter volym genomförd verksamhet med studietimme som beräkningsgrund. 18 procent av statsbidraget fördelas till verksamhet med av riksdag och regering prioriterade målgrupper: invandrare, funktionshindrade och arbetslösa. Detta bidrag omfördelas varje år efter verksamhetsvolym. 12 procent av statsbidraget fördelas till utvecklingsbidrag på treårsbasis, vilket ger studieförbunden möjligheter och utrymme att satsa på nydanande folkbildningsverksamhet och möta nya samarbetspartner. För att säkra studieförbundens ideologiska profil och långsiktiga kvalitetsarbete fördelas resterande statsbidrag, 70 procent, som ett basbidrag under tre år.

Den ökade efterfrågan på studieverksamhet har gjort att studieförbunden hittills under 2000-talet genomfört betydligt fler studietimmar än vad som beräknades vid ingången i nuvarande bidragsperiod (2001). När nuvarande fördelningssystem byggdes upp var Folkbildningsrådet och samtliga studieförbund överens om att kvalitetsaspekten var grundläggande. En urholkning av värdet per studietimme, vilket blir följden när verksamhetsökningen inte möts av ett höjt statsbidrag, riskerar att försämra kvaliteten i verksamheten och därigenom motverka statsbidragets syfte.

Folkbildningsrådet ser fortlöpande över kriterierna för statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor med ambitionen att möta både statens motiv och folkbildningsverksamhetens behov. Från 1991 och framåt har systemet förändrats varje 3-5-årsperiod. Sedan ungefär ett år tillbaka har Folkbildningsrådet arbetat med översyn av nuvarande statsbidragssystem. Folkbildningsrådet kommer under 2005 att fatta beslut om nya bidragssystem för studieförbund och folkhögskolor.

Enligt Riksrevisionen finns det "en risk för att Folkbildningsrådets beslut om statsbidrag resulterar i att nya folkbildningsaktörer inte får del av det statliga stödet".
Folkbildningsr√•det har aktivt verkat f√∂r att skapa f√∂ruts√§ttningar f√∂r folkbildningen att m√∂ta nya behov i samh√§llet. R√•dets styrelse behandlar √•rligen ans√∂kningar om statsbidrag till nya folkh√∂gskolor och studief√∂rbund om s√•dana inkommit. Sedan 1990-talet har r√•det beviljat statsbidrag till 21 nya folkh√∂gskolor, som i stor utstr√§ckning etablerats i f√∂rortsomr√•den med en h√∂g andel invandrare och arbetsl√∂sa deltagare. Ingen folkh√∂gskola har lagts ned under perioden. F√∂rnyelse sker √§ven inom befintliga folkbildningsorganisationer ‚Äď b√•de i folkh√∂gskolor och studief√∂rbund. P√• studief√∂rbundsomr√•det har flera av f√∂rbunden etablerat samarbete och verksamhet med nya organisationer och grupperingar. F√∂r n√§rvarande bereder Folkbildningsr√•det en ans√∂kan om att erh√•lla statsbidrag till ett nytt studief√∂rbund. S√∂kande √§r den muslimska organisationen Ibn Rushd.

Folkbildningsr√•det kan konstatera att det idag finns en stor efterfr√•gan p√• folkbildning, som b√•de studief√∂rbunden och folkh√∂gskolorna s√∂ker m√∂ta inom ramen f√∂r ett begr√§nsat statligt anslag och utifr√•n egna verksamhetsm√•l. Deltagandet i folkbildningen √§r frivilligt, och verksamhet som ‚ÄĚspelat ut sin roll‚ÄĚ har enligt r√•dets bed√∂mning sm√• m√∂jligheter att √∂verleva i brist p√• deltagare. Tv√§rtom sker en st√§ndig utveckling och f√∂rnyelse av verksamheten utifr√•n f√∂r√§ndringar i samh√§llet, deltagarnas behov och huvudm√§nnens prioriteringar.
Folkbildningsrådet anser att det är rimligt att ställa krav på prioritering inom ramen för befintlig folkbildnings-verksamhet, men det bör dock inte innebära att väl fungerande verksamhet monteras ned med den huvudsakliga motiveringen att den existerat under lång tid.

Frågor besvaras av Britten Månsson-Wallin, Generalsekreterare, 08- 412 48 05, 070-595 38 18


Riksrevisionens styrelses framställning till riksdagen kan läsas här

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB