Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Sisus blir särskilt beslutsorgan inom Socialstyrelsen
Publicerad: 2005-03-29
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-03-29
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Sisus upphör som egen myndighet
------------------------------
Se pressmeddelande från regeringen nedan.
Beslutet innebär att Sisus upphör som egen myndighet och att hanteringen av statsbidrag inom utbildningsområdet förs över och blir ett särskilt beslutsorgan inom Socialstyrelsen från 1 januari 2006.

Pressmeddelande
22 mars 2005
Socialdepartementet

"Blåslampa" och ny slagkraftig samordning av handikappolitiken
För att effektivisera och strukturera arbetet med att uppnå de handikappolitiska målen, har regeringen i en skrivelse lanserat att en myndighet med ett särskilt uppdrag kopplat till nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) ska inrättas. Med den nationella handlingsplanen fick handikappolitiken en ny inriktning som innebär att varje samhällssektor skall verka för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionshinder.
- Allt för många funktionshindrade har svårt att komma in i affärer, på kontor och andra myndigheter. Allt för många hamnar utanför arbetsmarknaden eller kan inte ta del av samhällsinformation pga otillgänglighet. Det är oacceptabelt. Tillgängligheten för funktionshindrade måste öka kraftigt i vårt samhälle. Samtliga myndigheter och kommuner måste bli bättre på detta. Det går för långsamt, och måste bli skärpning! Regeringen vill nu därför skapa en ny myndighet, som både ska vara en blåslampa och en kunskapsförmedlare i arbetet att skapa ett tillgängligt samhälle för alla, kommenterar socialminister Berit Andnor.
Den befintliga genomförandeorganisationen bygger på ett delat ansvar för Handikappombudsmannen (HO) och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).
I skrivelsen redogör regeringen för hur myndigheten för handikappolitisk samordning skall verka och hur den skall vara organiserad. Myndighetens huvuduppgift blir att främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken på såväl kort som lång sikt. I det arbetet ingår det som en väsentlig del att bistå regeringen med underlag för effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet. Myndigheten kommer också att ansvara för den övergripande handikappolitiska samordningen, vilket innebär att den skall stödja, aktivt stimulera och förmå aktörer på olika nivåer att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet. De främsta verktygen i detta arbete kommer att vara myndighetens normering, utbildningsverksamhet och information.
Tillgänglighetcentret vid HO förs över till den nya myndigheten liksom arbetet med bemötandeuppdraget vid Sisus. Vid HO kvarstår ombudsmannafunktionen som renodlas. Vissa uppgifter som nu hanteras inom Hjälpmedelsinstitutet (HI) kommer att ingå i den nya myndighetens uppgifter. Vid Sisus kommer statsbidragshanteringen inom utbildningsområdet att finnas kvar men myndigheten kommer att föras över till Socialstyrelsen där den blir ett särskilt beslutsorgan. Omstruktureringen leder således inte till att antalet myndigheter inom området ökar. En organisationskommitté skall tillsättas för att myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2006.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare på folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" > "FBR Informerar" på Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt på rådets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB