Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Proposition om förstärkning av studiestödet
Publicerad: 2005-03-31
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-03-31
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Tilläggsbidrag till studerande med barn och
bättre möjligheter för äldre att få studiestöd
------------------------------
Som FBR tidigare informerat om lägger nu regeringen en proposition om förstärkning av studiestödet. Studerande med barn får 480 kr extra för första barnet och den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och rekryteringsbidrag höjs från 50 år till 54 år. Tilläggsbidraget för barn börjar gälla den 1 januari 2006 och den övre åldergränsen 1 juli 2006.
Se pressmeddelande från utbildningsdepartementet nedan.


Förstärkning av studiestödet
Prop. 2004/05:111
31 mars 2005
Utbildnings- och kulturdepartementet

I denna proposition lämnas förslag som sammantagna syftar till att förstärka studiestödssystemet. I syfte att främja barn i ekonomiskt utsatta familjer och för att underlätta för studerande med barn att studera föreslås att ett tilläggsbidrag införs i studiemedelssystemet och i rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Tilläggsbidraget ska vara generellt och lämnas till studerande som uppbär studiemedel eller rekryteringsbidrag och som har vårdnad om barn t.o.m. det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Tilläggsbidraget lämnas som ett differentierat stöd beroende på antal barn med ett högre belopp för det första barnet.

Goda möjligheter till livslångt lärande och återkommande kompetensutveckling är viktiga i ett kunskapssamhälle. Möjligheterna för äldre att studera med studiestöd behöver förbättras. Bl.a. föreslås att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och rekryteringsbidrag höjs från 50 till 54 år. Dessutom föreslås att studerande som är 40 år eller äldre ges ökade möjligheter till undantag från de veckogränser som finns i studiemedelssystemet.

De nuvarande reglerna för rätt till svenskt studiestöd för studier utomlands behöver anpassas till utvecklingen av EG-rättens bestämmelser och EG-domstolens praxis. I syfte att ge bättre vägledning för studiestödsmyndigheterna och därmed öka rättssäkerheten för enskilda föreslås att vissa grundläggande regler ska framgå av lag. För att få studiemedel vid studier utomlands ska det krävas att den studerande varit bosatt i landet i minst två år under de senaste fem åren.

Den studerandes utbildningsbakgrund är av avgörande betydelse för beslut om studiemedel. Nuvarande regler behöver förtydligas på så sätt att det framgår att utländsk utbildning ska jämställas med motsvarande svensk utbildning.

Vissa äldre bestämmelser om återbetalning av studielån behöver anpassas till EG-rätten i enlighet med rådande rättspraxis. I syfte att öka flexibiliteten i och mellan det nya återbetalningssystemet och de äldre systemen föreslås vissa mindre förändringar. Dessa förslag avser bestämmelser om ny återbetalningstid, efterkontroll av inkomst och bestämmelser om överklagande.

Förändringarna i fråga om tilläggsbidraget träder i kraft den 1 januari 2006 och förstärkt studiestöd för äldre den 1 juli 2006.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB