Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utredning om tolkutbildning överlämnad
Publicerad: 2005-05-11
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-05-11
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Tolkutbildning - nya former för nya krav
------------------------------
Pressmeddelande
10 maj 2005
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utredningen om kontakttolkar
"Tolkutbildning - nya former för nya krav"
Utredningen om kontakttolkar lämnar idag sitt betänkande "Tolkutbildning - nya former för nya krav" (SOU 2005:37) till statsrådet Lena Hallengren.
- Sammanfattningsvis innebär våra förslag att kvaliteten på tolkning i myndighetsutövningen förbättras, individens rättssäkerhet tryggas och tolkyrkets status höjs, säger Stig Lundström som varit särskild utredare i frågan.
Behovet av tolkning har ökat under de senaste årtiondena både tidsmässigt och språkmässigt. Det tolkas cirka 3 000 timmar varje dag i Sverige och det finns cirka 5 000 verksamma kontakttolkar i drygt 175 språk. De flesta av dem är inte auktoriserade och har inte heller någon dokumenterad utbildning. 800 är auktoriserade tolkar på 34 språk. En auktoriserad tolk har genomgått auktorisationsprov vid Kammarkollegiet och uppfyller därmed minimikraven på en kompetent tolk. En del av de auktoriserade tolkarna har dessutom speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk. Ur rättssäkerhetssynpunkt bör man alltid anlita auktoriserade tolkar vid myndighetsutövning. Idag utförs en stor del av tolkning vid domstolar, Migrationsverket och andra statliga och kommunala myndigheter av icke auktoriserade tolkar eftersom de auktoriserade inte räcker till.
Efter 31 december 2005 när Utlänningsnämnden läggs ned kommer överprövning av rätten till asyl att ske vid muntliga överläggningar vid tre migrationsdomstolar. Behovet av tolkar, framför allt rättstolkar ökar därmed kraftigt.
Utbildning av kompetenta kontakttolkar är en av samhällets främsta instrument för att se till att tolkservicen utförs av för uppdraget väl kvalificerade tolkar. Därför finns ett behov av att nationellt styra utbildningen dels i kvantitativa former genom statsbidrag, dels i kvalitativa former genom nationellt fastställda måldokument, kursplaner, utvärdering, dokumentation av kunskaper efter slutförd utbildning samt tillsyn av utbildningen.
Idag bedrivs utbildningen av kontakttolkar inom såväl högskola som folkbildningen. Utbildningen till kontakttolk inom folkbildningen anordnas i olika former. Det vanligaste är vecko- och veckoslutskurser vid folkhögskolor eller studiecirklar några timmar i veckan vid studieförbund. Det har inte ställts några förkunskapskrav och de studerande har inte heller erhållit något intyg om godkända kunskaper.
Utredningens förslag i korthet är
En reformerad utbildning av kontakttolkar införs från och med 1 januari 2007. Den nya utbildningen ska vara en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar och löpa över ett år som halvtidsstudier. Utbildningen ska koncentreras till tre folkhögskolor. De studerande ska efter genomgången grundutbildning till kontakttolk få ett intyg som visar godkända kunskaper. Utbildningen bör leda till att tolken efter slutförd utbildning ska klara Kammarkollegiets auktorisationsprov i de språk där prov anordnas. I andra språk ska kunskaperna ändå motsvara nivån på Kammarkollegiets auktorisationsprov i de moment det är möjligt.
För att möta det stora behovet av auktoriserade tolkar föreslår utredningen även att det ska satsas på särskilda preparandkurser inför auktorisationsprov för verksamma icke auktoriserade tolkar. Det ska även satsas på kurser i rättstolkning för auktoriserade tolkar i syfte att de ska erhålla speciell kompetens som rättstolkar.
Utredningen föreslår också införandet av ett tvåspråkighetstest för att testa befintliga yrkesverksamma tolkar, införandet av ett nationellt register över verksamma tolkar och deras kvalifikationer.
En viktig del av förslaget är att erbjuda kompletteringskurser för verksamma icke auktoriserade tolkar som deltagit i den nuvarande tolkutbildningen i syfte att de ska få intyg om sina kunskaper. De ska också erbjudas möjlighet att tentera de olika kurserna.
Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet vid Stockholms universitet b√∂r f√• i uppdrag att analysera inf√∂randet av s√•v√§l tv√•spr√•kighetstestet som det nationella registret. T√ĖI b√∂r √§ven f√• m√∂jligheter att bedriva forskning.

Kontakt
Stig Lundström
särskild utredare
08-405 26 97
070-668 52 70

Anna-Sofia Quensel
sekreterare
08-405 42 57
0739-860 268

Kerstin Svensson
sekreterare
08-405 14 18
070-200 53 17

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB