Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Referat interpellationsdebatt 13 maj 2005
Publicerad: 2005-05-16

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
interpellationdebatt050513.pdf 40Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-05-16
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Hallengren avser lägga folkbildningsproposition
------------------------------

Nedan redovisas en förkortad version av interpellationsdebatten i riksdagen den 13 maj med anledning av interpellation 2004/05:527 av Håkan Larsson (c). Läs interpellationen
Läs hela debatten i bifogade bilaga.
Sist redovisas även en förkortad version av Lena Hallengrens svar på interpellation 2004/05:540 av Luciano Astudillo (s). Läs interpellationen Interpellationen förandledde ingen debatt eftersom Luciano Astudillo inte var närvarande i kammaren.

Förkortad version interpellationsdebatt 2004/05:527
Anf. 1 Statsrådet LENA HALLENGREN (s):
Fru talman! Håkan Larsson har frågat dels vilka initiativ jag tänker ta för att skapa klarhet i regeringens folkbildningspolitik för framtiden, dels om jag avser att ta initiativ till en folkbildningsproposition och i så fall när.
Jag delar Håkan Larssons uppfattning att folkbildningen är en central del av den grund som vår svenska demokrati vilar på. Den är dessutom en del av den svenska demokratin i sig.
Statens bidrag har under den senaste tioårsperioden legat fast och i huvudsak varit förenat med samma kompensation för löne- och prisutvecklingen och samma rationaliseringskrav som gällt för flertalet statliga verksamheter. Folkbildningen har dock undantagits när i stort sett all annan statligt finansierad verksamhet under senare år berörts av generella besparingskrav.
Folkbildningen har, som Håkan Larsson påpekar, under de senaste åren belysts i ett flertal betänkanden och rapporter. Remissbehandlingen av dem har avslutats, och jag räknar med att senare under mandatperioden kunna återkomma till riksdagen med en proposition om folkbildningen.

Anf. H√ÖKAN LARSSON (c):
Fru talman! Först vill jag tacka Lena Hallengren för svaret och särskilt för att svaret innehåller en verklig nyhet. Det är ett klart besked om att det faktiskt kommer en proposition om folkbildningen under innevarande mandatperiod. Att det kommer ett förslag från regeringen måste innebära ökade resurser till folkbildningen framöver. En fråga som det vore bra att få lite bättre klarhet i är när propositionen kommer. Kommer den i höst, eller kommer den i vår?
I svaret berömmer sig statsrådet över att folkbildningsanslaget har legat fast under de senaste tio åren. Man kan också uttrycka det på ett annat sätt. Man kan säga att folkbildningen har hållits på sparlåga i ett decennium.
I dag tvingas folkhögskolorna exempelvis avvisa mer än hälften av dem som söker till dessa skolor. När folkhögskolor startar filialer i invandrartäta och arbetslöshetstyngda områden som exempelvis Bergsjön i Göteborg har Folkbildningsrådet inga möjligheter att ge några resurstillskott. Det är illa.
Bland studieförbunden har många lokalavdelningar ekonomiska problem. Risken är att studieförbunden försvinner från många miljöer runtom i vårt land där folkbildningen verkligen behövs. När man tvingas höja deltagaravgifterna i olika studiecirklar begränsar detta också möjligheterna för många att delta av ekonomiska skäl. Det är en allvarlig utveckling. Delar statsrådet Hallengren uppfattning om att ett ökat stöd till folkbildningen är viktigt för att stärka demokratin? Vi behöver som jag ser det ett verkligt folkbildningslyft, och det snart. Vad säger Lena Hallengren?

Anf.  TOBIAS KRANTZ (fp):
Fru talman! Folkbildningen är en central del av det civila samhälle som demokratin ytterst vilar på. Vi måste slå vakt om folkbildningen för dess egen skull just därför att man bedriver en utbildning som är väldigt viktig för många människor som inte nås av den traditionella högre utbildningen.
Ett av skälen till att det har skapats oro har varit det uttalande som statsrådet Lena Hallengren gjorde i tidningen Sändaren den 24 mars 2005. Där uttryckte statsrådet sig här: "Folkhögskolorna är ingen statlig verksamhet och kan därför inte räkna med några större höjningar av bidragen, utöver den årliga uppräkningen."
√Ąr det just det faktum att det inte √§r statlig verksamhet som leder till att folkh√∂gskolor och √∂vrig folkbildning inte ska prioriteras? √Ąr det d√§rf√∂r som folkbildningen ska f√• st√• tillbaka? I s√• fall √§r det n√•gonting som vi m√•ste beteckna som en radikal omsv√§ngning och en oml√§ggning av svensk folkbildningspolitik.
Menar regeringen att folkbildningen ska f√• st√• tillbaka f√∂r annan statlig verksamhet eller kommer den ocks√• fram√∂ver att vara en prioriterad uppgift f√∂r den socialdemokratiska regeringen? √Ąr den socialdemokratiska regeringen beredd att sluta upp kring den politik som vi har varit √∂verens om i den h√§r riksdagen under l√•ng tid? Kort sagt: Tar Lena Hallengren avst√•nd fr√•n det uttalande som hon gjorde i tidningen S√§ndaren? √Ąr hon beredd att backa fr√•n det?

Anf. Statsrådet LENA HALLENGREN (s):
Fru talman! Jag ska börja med att ge svar till både Håkan Larsson och Tobias Krantz och säga att folkbildning inte är en statlig verksamhet. Det är en fri och en frivillig verksamhet, med allt vad det innebär. Det må vara en freudiansk felsägning, men att tala om folkbildning som en statlig verksamhet skulle vara en radikal omläggning av folkbildningspolitiken.
Däremot är det självklart att folkbildningen ska ha ett stort statligt stöd, vilket jag redogjorde för i mitt svar. Folkbildningen har det i dag, och den ska fortsätta att ha det. Det kommer att läggas fram en proposition som kommer under mandatperioden, men jag kan inte specificera exakt när.
När det handlar om statlig verksamhet och rationaliseringskrav så vill jag säga att rationaliseringstrycket på folkbildning har varit betydligt lägre än på någon annan statlig verksamhet. Skälet är att den generella besparing på 0,6 % som har gjorts på statlig verksamhet de senaste åren inte har gjorts på folkbildningen. Den har undantagits. I praktiken har det inneburit ett tillskott på 40 miljoner.
Jag har ett svar till framför allt Tobias Krantz, som frågade om tidningen Sändaren. Alla vi som jobbar med politik vet att vi inte ställer frågorna själva, och vi får inte heller alltid formulera svaren som det var tänkt. När det handlar om tidningen Sändaren så är jag helt enkelt inte beredd att jämställa folkbildningen med högskolor och universitet i alla avseenden.
Folkbildningen √§r allts√• otroligt betydelsefull, och det handlar inte om att s√§nka n√•gra ambitionsniv√•er. Men som jag ocks√• sade i mitt svar i tidningen S√§ndaren ‚Äď som uppenbarligen blir en referens i debatten ‚Äď kan jag naturligtvis inte lova n√•gra stora tillskott.
√Ąven om alliansledarpartiet Moderaterna inte √§r h√§r nu s√• vore det intressant om Folkpartiets och Centerns representanter kunde reflektera lite √∂ver den neddragning p√• 300 miljoner kronor som Moderaterna f√∂resl√•r.

Anf. H√ÖKAN LARSSON (c):
Fru talman! Jag tror inte att n√•gon har sagt att folkbildningen skulle vara en statlig verksamhet ‚Äď i varje fall inte jag.
Lena Hallengren vill framställa det som att folkbildningen har fått en ganska hyfsad ekonomisk utveckling. Jag jämförde tidigare det ökade stöd som den högre utbildningen och forskningen har fått med folkbildningens stöd. Jag tycker att det finns en viss relevans i att göra en sådan jämförelse. Om man läser Folkbildningsrådets budgetäskande för de kommande åren så framgår det tydligt att man är orolig över utveckling. Man känner att det pågår en ekonomisk utarmning. Det kanske inte är allra värst från statens sida, utan många kommuner har dragit ned stödet till folkbildningen.
Jag vill fråga Lena Hallengren om hon är beredd att ta initiativ till en dialog med landsting och kommuner om det gemensamma ansvaret för folkbildningens utveckling och för finansieringen.
Vad gäller stödet till folkbildningen kan jag bara tala för Centerpartiet. Vi har ju ändå lagt ökade resurser i förhållande till regeringen till folkbildningspolitiken i våra budgetar de senaste åren. Det är den linje vi kommer att jobba för, och försöka se till att folkbildningen får ökat stöd framöver. Men det skulle vara positivt om regeringen också kan visa god vilja och i den proposition som är utlovad nu ge ett kraftigt resurstillskott. Då ska vi kunna stödja det.

Anf. TOBIAS KRANTZ (fp):
Fru talman! Jag tycker att Lena Hallengrens svar på mina synpunkter inte var riktigt klargörande. Jag tyckte att jag hörde att hon sade att folkhögskolorna och folkbildningen är en statlig verksamhet. Från min utgångspunkt är det precis det som frågan gäller. Det är ingen statlig verksamhet, utan det är en frivillig verksamhet som till viss del bedrivs med statligt stöd.
Jag vill ge statsrådet chansen återigen att ta riksdagens möjligheter i anspråk och att ta avstånd från det uttalande som hon sades ha gjort i tidningen Sändaren. Lena Hallengren har nu chansen att klargöra att det faktum att folkhögskolorna inte är en reguljär statlig verksamhet inte ska leda till att de inte prioriteras i kommande budgetdiskussioner.

Anf. Statsrådet LENA HALLENGREN (s):
Fru talman! Den som önskar får väl gå tillbaka till protokollet och se hur vi har formulerat oss här. Jag var tydlig i mitt förra inlägg när jag sade att detta inte är någon statlig verksamhet, utan en fri och frivillig verksamhet.
När det gäller citeringen ur tidningen ska jag för sista gången säga att olika frågor kan vävas samman till ett svar. Jag står för att jag inte fullt ut vill jämställa folkhögskolor med högskolor och universitet och den statliga reglering som de har. Jag kan inte heller lova några nya pengar.
Däremot vill jag gärna säga några ord om ekonomin. Det är precis som Håkan Larsson sade att det kanske inte är från statens sida som ekonomin har sackat efter. Det handlar om att framför allt kommuner, men också landsting, tar ett allt mindre ansvar. Jag är mycket bekymrad över detta.
När det gäller landstingen handlar det om deras stöd till folkhögskolor. Och jag vill hävda att en stor del av problemet för folkhögskolorna handlar om att det startats 20 nya folkhögskolor de senaste tio åren. Det är klart att det spelar roll om 20 nya folkhögskolor ska vara med och dela på samma kaka. Det är också en del av det fria och frivilliga att folkbildningen själv fördelar medel och sätter upp krav för hur fördelningen ska se ut.
Att stå i kammaren och bara tala för sitt eget parti blir något märkligt om Moderaterna, som det parti som leder den borgerliga oppositionen och alliansen, vill dra ned med 300 miljoner kronor. Då förstår jag att Håkan Larsson har stor tilltro till att regeringen ska återkomma med mer pengar.

Anf. H√ÖKAN LARSSON (c):
Fru talman! Det finns många krafter som jobbar för folkbildningen. Jag tycker inte att vi ska behöver diskutera vem som gör det och inte gör det. Vi kommer att jobba stenhårt för att folkbildningen ska få goda förutsättningar, både ekonomiskt och på annat sätt, framöver.
Folkbildningen har hållits på sparlåga även av staten. Sedan kan man säga att det är värre i många kommuner där man har dragit ned. Jag frågade statsrådet om hon är beredd att ta initiativ till en diskussion, en dialog, med de olika nivåerna i samhället så att man får en bättre samordning. Då skulle folkbildningen få möjlighet att leva lokalt runtom i hela vårt land framöver. Jag tror att det vore väldigt bra om det beskedet kunde komma här i dag.

Anf.  Statsr√•det LENA HALLENGREN (s):
Fru talman! Jag vill avsluta med att tacka Tobias Krantz och Håkan Larsson för en bra debatt. Det handlar faktiskt om goda krafter som ska samverka. Vi har naturligtvis ett gemensamt intresse av att folkbildningen får vara stark och att den fortsatt är fri och frivillig. Jag kan bara garantera att jag känner ett stort stöd i regeringen för frågorna om folkbildningen. Jag återkommer med en proposition och hoppas att det blir en bra och spännande debatt då.

√Ėverl√§ggningen var h√§rmed avslutad.


Lena Hallengrens svar på interpellation 2004/05:540 av Luciano Astudillo (s). Läs interpellationen
Förkortad version
Statsrådet LENA HALLENGREN (s):
Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att studieförbunden ska få ett stabilt och kvalitetsinriktat stöd från staten.
Att varje studietimme, som Luciano Astudillo hävdar, fått mindre bidrag beror i allt väsentligt dels på att många kommuner har minskat sitt stöd till studieförbunden, dels på att antalet studietimmar har ökat.
Jag delar Luciano Astudillos uppfattning att det vore värdefullt att kvalitativa kriterier tillämpades vid fördelningen av statsbidrag inom folkbildningen, men ansvaret för dessa frågor har riksdag och regering överlämnat till Folkbildningsrådet.

Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB