Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Svar på riksdagsfråga om dialog
Publicerad: 2005-06-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-06-16
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Hallengren svarar på fråga om åtgärder för dialog med kommuner och landsting om stödet till folkbildningen
------------------------------
Följande svar ger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, på skriftlig fråga i riksdagen från Helene Petersson (s). Läs frågan

Skriftligt svar på fråga
den 9 juni
Svar på fråga 2004/05:1763 om folkbildningen
Statsrådet Lena Hallengren
Helene Petersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att starta en dialog med kommuner och landsting om det nationella ansvaret för stödet till folkbildningen.
Folkbildningen är, som Helene Petersson påpekar, ett nationellt ansvar som delas mellan staten, kommunerna och landstingen. Medan staten sedan 1994 vidmakthållit sitt bidrag till folkbildningen på en i huvudsak oförändrad real nivå har kommunerna och landstingen kraftigt minskat sitt stöd. Det sammanlagda stödet från kommuner och landsting uppgick 2003 till 441,5 miljoner kronor.
Regeringen har upprepade gånger framhållit att staten varken kan eller bör ersätta bortfallet av bidrag från kommuner och landsting. Den statliga utvärderingen av folkbildningen 2004 (SUFO 2) analyserade effekterna av de nya ekonomiska förutsättningarna för folkbildningen och pekade i sitt slutbetänkande Folkbildning i brytningstid (SOU2004:30) på de problem som följer av utvecklingen.
Jag har erfarit att Folkbildningsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting sedan hösten 2004 har genomfört ett antal dialogkonferenser som syftar till att stärka banden mellan studieförbunden och kommunerna.
Regeringens avsikt är att lägga fram en proposition om folkbildning senare under mandatperioden. Arbetet med propositionen kommer att utgå från den statliga utvärderingen, utredningen om deltagande i folkbildning, Folkbildningsrådets rapport om folkbildningens framsyn samt Riksrevisionens rapport om statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen (RiR 2004:15). Dessutom avser jag att inom ramen för propositionsarbetet under hösten 2005 ta ytterligare kontakter med berörda aktörer.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB