Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Kulturutskottet biträder regeringens budget
Publicerad: 2005-12-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-12-05
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Uteslutet för Kulturutskottet att ställa sig bakom moderaternas besparing inom folkbildningen
------------------------------

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 visar utskottets syn på regeringens budgetproposition för 2006. Utskottet tillstyrker samtliga förslag som regeringen lagt fram inom kulturområdet.

Inom folkbildningens område skriver utskottet bland annat följande:
"Att som Moderaterna föreslår göra en besparing på folkbildningsanslaget med 300 miljoner kronor, är uteslutet för utskottet att ställa sig bakom. Med anledning av regeringens aviserade proposition under våren 2006, är utskottet samtidigt inte nu berett att förorda en medelsanvisning som går utöver den som regeringen har föreslagit utan utskottet biträder regeringens förslag."

Som tidigare meddelats genom FBR-info kommer riksdagen att debattera anslaget till folkbildningen i morgon tisdag 6 december. Tidpunkten är fortfarade svår att uppskatta. Innan diskussionen om kulturanslaget behandlas anslaget till försvaret samt den nya insatstyrkan till Afghanistan.


Nedan finns utskottets hela skrivning om folkbildningsanslaget.

3.2.5 Politikområde 25 Utbildningspolitik under utgiftsområde 17
Bidrag till folkbildningen (25:1)
Folkbildningsverksamheten ska göra det möjligt för män och kvinnor att ändra sin livssituation och skapa ett intresse för att delta i samhällsutvecklingen. Den ska också höja utbildningsnivån i samhället och utjämna utbildningsklyftor. Vidare ska verksamheten stärka och utveckla demokratin. Folkbildningen ska bidra till ett breddat kulturintresse i samhället och en ökad delaktighet i kulturlivet samt främja kvinnors och mäns kulturupplevelser och eget skapande. Verksamheter som riktar sig till personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa ska prioriteras.
Statsbidrag utbetalas till Folkbildningsrådet (FBR) som ett samlat finansiellt stöd till folkbildningen. Rådet beslutar vilka studieförbund och folkhögskolor som ska tilldelas statsbidrag samt fördelar tillgängliga medel till dem.

Propositionen
Regeringen avser att lämna en proposition om folkbildningen under 2006.
Som en följd av regeringens särskilda utbildningssatsning på folkhögskoleutbildningen i Gävleborgs län inom ramen för regeringens särskilda insatser för Södra Norrlandskusten ökas anslaget med 0,7 miljoner kronor under 2006.
Verksamheten undantas från den generella reduktionen med 0,6 % av företrädesvis anslag avsedda för förvaltnings- eller investeringsändamål.
Regeringen föreslår sammanfattningsvis att riksdagen anvisar ett anslag för 2006 om 2 688,6 miljoner kronor.

Motionerna
Moderata samlingspartiet föreslår i motion Kr408 en besparing på 300 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Motionärerna anför att aktiva insatser för att öka andelen uppdragsutbildning och annan icke-bidragsberoende utbildning bör kunna göras även fortsättningsvis (yrkandena 1 och 4).
I motion Kr386 f√∂resl√•r Centerpartiet att anslaget √∂kas med totalt 90 miljoner kronor ut√∂ver regeringens f√∂rslag. Av beloppet √§r 70 miljoner kronor avsedda f√∂r folkbildningen och resterande 20 miljoner kronor f√∂r amat√∂rkulturen. I motion Kr334 framh√•ller partiet att alltfler m√§nniskor s√∂ker sig till folkbildningens verksamhet. Utan en ekonomisk prioritering blir det enligt motion√§rerna sv√•rt att uppr√§tth√•lla kvaliteten i verksamheten och att m√∂ta de nya behov som st√§ndigt uppst√•r (yrkande 25). √Ąven i motion Ub426 framh√•ller Centerpartiet att folkbildningen b√∂r tillf√∂ras resurser f√∂r att klara existerande behov (yrkande 56).

Utskottet
Utskottet anser att stödet till folkbildningen är viktig i det långsiktiga arbetet med att främja den demokratiska utvecklingen och öka människors deltagande i samhällslivet. Folkbildningen är av stor betydelse för många människors lärande och utveckling. De är uppskattade aktörer i det livslånga lärandet och spelar en viktig roll i lokalsamhället, inte minst för att bredda kulturintresset. Att som Moderaterna föreslår göra en besparing på folkbildningsanslaget med 300 miljoner kronor, är uteslutet för utskottet att ställa sig bakom. Med anledning av regeringens aviserade proposition under våren 2006, är utskottet samtidigt inte nu berett att förorda en medelsanvisning som går utöver den som regeringen har föreslagit utan utskottet biträder regeringens förslag.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (25:2)
Under anslaget anvisas medel till Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) för vissa åtgärder för studerande med funktionshinder inom folkbildningen.
Vidare ansl√•s medel till Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet (T√ĖI) vid Stockholms universitet, som ansvarar f√∂r f√∂rdelningen av statsbidrag till folkh√∂gskolef√∂rlagd teckenspr√•ksutbildning, utbildning av tolkar f√∂r d√∂va, d√∂vblinda och vuxend√∂va samt teckenspr√•ksl√§rarutbildning. Dessa utbildningar ska planeras i samverkan med ber√∂rda handikapporganisationer. Anslaget finansierar ocks√• utgifter f√∂r administration, utv√§rdering och utveckling av denna verksamhet.
√Ąven utgifter f√∂r bidrag och administration till Synskadades riksf√∂rbund f√∂r teknisk anpassning av studiematerial f√∂r synskadade och d√∂vblinda finansieras fr√•n anslaget.

Propositionen
Anslaget minskas med 0,5 miljoner kronor fr.o.m. år 2006 till följd av den generella reduktionen med 0,6 %.
Regeringen anför att antalet funktionshindrade inom folkbildningen och därmed medelsbehovet förväntas även 2006 ligga på ungefär samma nivå som tidigare år och föreslår att 79,4 miljoner kronor anvisas på anslaget för 2006.

Utskottet
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till medelsanvisning.
Utskottet kommer i ett senare avsnitt i detta betänkande att behandla regeringens förslag om bemyndigande avseende stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som medför utgifter under 2007.

Bidrag till kontakttolkutbildning (25:3)
Studief√∂rbund och folkh√∂gskolor kan erh√•lla bidrag fr√•n anslaget till kontakttolkutbildning. Fr√•gor om bidrag pr√∂vas av Tolk- och √∂vers√§ttningsinstitutet (T√ĖI) vid Stockholms universitet.

Propositionen
Behovet av kontakttolkar bed√∂ms enligt regeringen √∂ka kraftigt under 2006 med anledning av regeringens proposition Ny instans- och processordning i utl√§nnings- och medborgarskaps√§renden (prop. 2004/05:170). Anslaget f√∂resl√•s d√§rf√∂r √∂kas med 4,2 miljoner kronor 2006 och med 5 miljoner kronor d√§refter. Beloppen √§r ber√§knade med utg√•ngspunkt i bet√§nkandet Tolkutbildning ‚Äď nya former f√∂r nya krav (SOU 2005:37) fr√•n utredningen om kontakttolkar (U 2004:05). Bet√§nkandet remissbehandlas f√∂r n√§rvarande.
Regeringen föreslår att riksdagen ska anvisa anslag om 14,5 miljoner kronor för 2006.

Utskottet
Utskottet har ingen erinran mot regeringens förslag till medelsanvisning.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB