Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


P√ÖMINNELSE: CFL:s fortbildningsprogram VT
Publicerad: 2004-01-08
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-01-08
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
P√ÖMINNELSE:
CFL:s fortbildningsprogram våren -04
------------------------------

Nu ligger vårens fortbildningsprogram från folkbildningsenheten vid CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) klart. Nytt för våren är att vi från och med nu genomför vårt tredje steg i fortbildningshelheten, Fördjupningskursen, som en akademisk 5-poängskurs i samverkan med kommunenheten på CFL och med institutionen för Data- och Systemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi erbjuder också kortare fortbildningar för verksamhetsledare både inom studieförbund och folkhögskola i hur man på bästa sätt utvecklar sin organisation så att den stödjer ett flexibelt lärande.

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2004 fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Förutom den allmänpedagogiska fortbildningshelheten inom området flexibelt lärande, kommer folkbildningsenheten på CFL också fortsättningsvis, som ett resultat av vårt kunskapsbildningsarbete, att erbjuda folkbildningen ett växande antal kortare och särskilt inriktade fortbildningskurser inom samma område.

Det allmänpedagogiska fortbildningsprogrammet består dels av en informations- och inspirationsdag, dels av en fortbildningshelhet bestående av tre delar, en baskurs (steg I), en påbyggnadskurs (steg II) och en avslutande Fördjupningskurs (steg III) som alltså görs som en akademisk 5-poängskurs i samverkan med kommunenheten på CFL och med institutionen för Data- och Systemvertenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kursens namn är Pedagogik och teknik för ett mötesbaserat flexibelt lärande, 5 poäng

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-254555, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


Informations- och inspirationsdag kring flexibelt lärande i folkbildningen
En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan vår skola alt. vår studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till din skola alt. till din studieförbundsavdelning när det passar er och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Vad gäller Folkhögskolorna, samverkar CFL med skolornas regionalt fortbildningsansvariga och med folkhögskolornas ITiS-organisation. Intresserade skolor eller ITiS-arbetsgrupper skickar anmälan till till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net


Baskurs i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2004. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

- Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

- Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 23-24/2 2004 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista ansökningsdag är den 1/2 2004.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se > Fortbildning > F√∂r folkbildning > Baskurs (steg I).


Baskurs i flexibelt lärande för administrativ personal i studieförbund (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och hur man på bästa sätt administrerar kurser i det flexibla lärandet. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2004. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

- Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.


P√•byggnadskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Kursstart med n√§rtr√§ff √§ger rum p√• Tollare folkh√∂gskola den 4-5/2 2004. De √∂vriga den 1-2/4 2004  och den sista den 2-3/6 2004, √§ven de p√• Tollare folkh√∂gskola. I kursen blandas deltagare fr√•n folkh√∂gskolor och fr√•n studief√∂rbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri och CFL ersätter även kostnader för resor och internat. Nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för. Anmälda med egen erfarenhet av att leda kurser/cirklar på distans prioriteras.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till steg2-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 15/1-04.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  > Fortbildning > F√∂r Folkbildning > P√•byggnadskurs (steg II)


Kurs 4
F√∂rdjupningskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg III), heter nu:

Pedagogik och teknik för ett mötesbaserat och flexibelt lärande, 5 poäng

I samverkan mellan Nationellt centrum för flexibelt lärande, Cfl och Institutionen för Data- och Systemvetenskap vid KTH.

Syfte och mål
Kursens syftar till att fördjupa pedagogik och metodik i det flexibla och mötesbaserade lärandet. Den skall öka förmågan att:
- kunna reflektera över och tillämpa olika teoretiska perspektiv runt den pedagogiska praktiken,
- planera och lägga upp kurser/cirklar för flexibelt lärande med fokus på kollaborativt lärande,
- fördjupa användning av olika tekniska och pedagogiska hjälpmedel i studierna.

Kursen bygger i hög grad på deltagarnas egna erfarenheter och egen aktivitet, både individuellt och kollektivt. Nivågruppering kan ske efter behov.

Kursen bedrivs p√• distans under 18 veckor. Den √§r upplagd med tre obligatoriska fysiska tr√§ffar, totalt 6 dagar, och tv√• mellanliggande distansperioder. Kursstart √§ger rum p√• Tollare folkh√∂gskola den 9-10/2 2004. De √∂vriga tr√§ffarna den 31/3 ‚Äď 2/4 2004 p√• Tollare folkh√∂gskola och den 10/6 p√• plats som best√§ms senare.

FirstClass används som kursens gemensamma utbildningsplattform.

Deltagarna fr√•n folkbildningen f√∂ruts√§tts ha genomg√•tt CFLs  P√•byggnadskurs eller motsvarande och ha egen erfarenhet som ledare/l√§rare i flexibelt och kollaborativt l√§rande p√• distans.

Allmän behörighet för högskolestudier krävs, dispens kan ges i särskilda fall.

Kursen är kostnadsfri. CFL står även för internatkostnader. Resor och litteratur + annat material står deltagarnas organisationer för. Detta inkluderar även de programvaror som används i kursen.

Ansökan gör på webblankett som finns på CFLs webb enligt nedan. Sista ansökningsdag är den 10/1 2004.

F√∂r mera information om kursen och f√∂r anm√§lningsblankett, se www.cfl.se  > Fortbildning > H√∂gskolekurs.


Särskilda fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan pedagogisk personal i folkbildningen
Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal
Mailmål är ett skriftbaserat samtalsspråk som kan användas i distanskurser med folkbildningskvalitet.
Under en inledande distansperiod till√§mpas olika samtalssituationer som sedan analyseras vid en fysisk tr√§ff. Fr√•gest√§llningar att reflektera √∂ver presenteras under distansperioden liksom en inbjudan till deltagarna att sj√§lva st√§lla fr√•gor inf√∂r det fysiska m√∂tet. Under m√∂tet g√∂rs reflektioner om distansperioden och konversations√∂vningar genomf√∂rs p√• mailm√•l. √Ėvningarna f√∂ljs sedan upp med utv√§rderande samtal.
Kursen startar och löper på distans från den 1/2 2004 och tre veckor framåt. Den 19-20/2 avslutas kursen med ett internat (troligtvis i Stockholm). Kursen omfattar totalt 25 undervisningstimmar
Kursen, med kursmaterial, √§r avgiftsfri liksom kostnader f√∂r internatet. Kostnader f√∂r resor till och fr√•n internat samt eventuell ners√§ttning i tj√§nst, st√•r deltagaren eller deltagarens organisation f√∂r. Kursboken Mailm√•l kan best√§lls utan kostnad fr√•n:  jan.bergstrom@cfl.se
Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till mailmal-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress.
Sista ansökningsdag är den 19/1 2004.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  > Fortbildning > F√∂r folkbildning > S√§rskilda kurser.
Ryms det nya i det gamla? ‚Äď Seminarium f√∂r verksamhetsledare i studief√∂rbund kring att skapa plats f√∂r det flexibla l√§randet i den befintliga organisationen.

Studieförbunden inser vikten av att integrera det flexibla lärandet med hjälp av ny teknik i sin verksamhet. På avdelningsnivå kan dock de ekonomiska och organisatoriska hindren verkar oöverkomliga och sätta stopp för förnyelsearbetet.
CFL vill med denna fortbildningssatsning:
- sprida kunskaper och erfarenheter inom organisation och utveckling av det flexibla lärandet i studieförbundsmiljö,
- hjälpa avdelningar att komma igång med utvecklingsarbetet och hitta konkreta lösningar för den egna avdelningen.

Ett förändringsarbete tar tid och involverar många personer. Fortbildningens upplägg tar hänsyn till detta. Den börjar med ett allmänt seminarium för verksamhetsledare och fortsätter på lokal nivå med konkret arbete i den egna organisationen.

Seminariet erbjuds på tre platser i landet:

- Medlefors folkhögskola i Skellefteå den 17/2 2004

- Tollare folkhögskola i Stockholm den 2/3 2004

- Sundsg√•rdens folkh√∂gskola i H√§lsingborg den 26/2 2004 

Målgrupp för det inledande seminariet är Verksamhetsledare, avdelningschefer, ombudsmän, projektledare och styrelseledamöter.

Intresserade verksamhetsledare eller annan personal i studief√∂rbund anm√§ler intresse till yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 1/2 -04. Ans√∂kan skall vara m√§rkt Kurs 5:2.

För mer information, inklusive information om förslag till lokal uppföljning, se
www.cfl.se > Fortbildning > F√∂r folkbildning > S√§rskilda kurser.Flexibelt l√§rande ‚Äď flexibel organisation
Att skapa en organisation för ett flexibelt lärande i folkhögskolan

Kursen √§ger rum den 21/4 kl 10‚Äď16 i Stockholm. Om intresset √§r tillr√§ckligt stort kommer vi att ordna parallella kurstillf√§llen regionalt.

Kursen som har formen av ett endagsseminarium, riktar sig till skolledare och rektorer inom folkhögskolan och syftar till att diskutera och utveckla strategier för organisationens förändring och anpassning till det flexibla lärandet.

Informationstekniken förändrar vår verklighet, hastigt och dramatiskt. Som en följd av detta utsätts utbildningssystemet i stort för ett omvandlingstryck från yttre krafter. Denna samhällsomvandling påverkar och kommer i ökad utsträckning att påverka folkbildningen och dess organisationer. Folkbildningens framtida styrka är därför knuten till dess förmåga att möta nya behov och utmaningar.

Med utvecklingen av det flexibla lärandet och det marknadsorienterade nätverkssamhället förändras således villkoren och förutsättningarna för folkhögskolan. Förändringarna innebär en utmaning mot folkhögskolans tradition och särart men skapar samtidigt nya möjligheter. Läraren och organisationen ställs inför kravet på förändring och anpassning till det flexibla lärandet, nätverkssamhället och en förändrad konkurrenssituation. Vad händer i organisationen när förändringens vindar tilltar runt hörnet? Hur kan folkhögskolan ta tillvara de möjligheter som öppnar sig och anpassa sin organisation efter nya förutsättningar?

Detta √§r temat f√∂r rapporten "Flexibelt l√§rande ‚Äď flexibel organisation" som ing√•r i CFL:s rapportserie och som kommer ut i b√∂rjan av 2004. Staffan H√ľbinette, som skrivit rapporten, leder ocks√• seminariet.

Kursen, med kursmaterial (rapporten), är avgiftsfri liksom kostnader för lunch och kaffe. Kostnader för resor står deltagarens organisation för.

Intresserade skolledare eller annan personal i folkh√∂gskola anm√§ler intresse till yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ans√∂kningsdag √§r den 1/4 2004. Ans√∂kan skall vara m√§rkt Kurs 5:3.

Ytterligare Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-254555, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB