Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Remisssvar SOU 2003:77 Vidare vägar och v
Publicerad: 2004-03-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dnr10u,sfi.doc 99Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-03-02
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Remisssvar SOU 2003:77 Vidare v√§gar och v√§gen vidare ‚Äď svenska som andraspr√•k f√∂r samh√§lle och arbetsliv
------------------------------

Nedan finns en förkortad version av Folkbildningsrådet remissvar på ovanstående utredning. Det kompletta svaret bifogas som bilaga.


Folkbildningsrådet instämmer i utredningens strävan att lägga en helhetssyn på sfi, där utgångspunkten är att goda kunskaper i svenska språket är en plattform för den enskildes delaktighet i arbete, utbildning, kultur- och samhällsliv i alla dess bemärkelser.

Inom folkbildningen finns också många deltagare som har genomgått fullständiga eller avbrutna sfi-studier eller som parallellt med studiecirkeln eller folkhögskolekursen deltar i kommunalt anordnad sfi. Hur sfi-undervisningen fungerar får därför direkta konsekvenser för hur folkhögskolor och studieförbund kan möta deltagare med utländsk bakgrund. För många av dessa blir folkbildningen ett sätt att kompensera ofullständiga sfi-studier eller gå vidare med fördjupad språkträning i former som passar den enskilde deltagaren och hans/hennes intresseinriktning.

Det finns sålunda stor erfarenhet och kompetens inom folkbildningen att möta invandrare och flyktingar och ge en för dem väl avpassad språkträning. Det är vår uppfattning att kommunerna hittills i för liten utsträckning tagit tillvara den mångfald och flexibilitet som folkhögskolor och studieförbund kan erbjuda som sfi-anordnare även om andelen för i varje fall studieförbundens del har ökat under senare år.

Folkbildningsrådet instämmer i att kommunen också fortsättningsvis ska ha det samlade ansvaret för sfi. Samtidigt bör kommunerna stimuleras att i större utsträckning använda friheten till mer flexibla lösningar och nyttja fler anordnare med olika inriktning. Det är därför bra att utredningen också föreslår ett ökat stöd för kommunernas upphandling av sfi.

Ds 2003:3 behandlar frågan om att utvidga viss myndighetsutövning, i detta fall utfärdande av intyg/betyg till andra utbildningsanordnare än kommunen. Folkbildningsrådet anser att det är rimligt att när ett uppdrag ges åt en anordnare att genomföra sfi-utbildning, bör det i uppdraget också ingå att utfärda betyg. Också när svenskundervisningen är integrerad i en annan utbildning, exempelvis en folkhögskolekurs, utan att formellt vara en sfi-kurs, bör folkhögskolan kunna utfärda intyg om kunskaper som motsvarar godkänd sfi.

Folkbildningsrådet delar utredningens uppfattning att språk, kultur, samhälle och arbetsliv är intimt förknippade och att därför samhälls- och arbetslivsorientering, liksom praktik, bör gå hand i hand med sfi-undervisningen.

Folkbildningsrådet anser att mycket talar för utredningsförslaget att sfi ska upphöra som egen skolform och i stället bli en del av vuxnas lärande. Sfi kan då på ett smidigare sätt integreras i och kombineras med andra studier efter den enskildes behov. De sfi-studerande får då också på ett naturligt sätt samma rätt till vägledning och validering som andra vuxenstuderande.

Utredningen föreslår att sfi ska byta namn till utbildning i svenska som andraspråk för arbetsliv och samhälle. Det är positivt eftersom det bidrar till att integrera verksamheten i den övriga vuxenutbildningen, men det behövs ett enklare namn och en tydligare beskrivning av hur dessa studier skiljer sig från eller kan knytas till övriga kurser i svenska som andraspråk.

Folkbildningsrådet ställer sig också bakom förslaget att särskilt belysa behoven hos invandrade ungdomar under 20 år. I Folkbildningsrådets yttrande över gymnasiekommittén pekade vi på möjligheten att använda folkhögskolan som en resurs för ungdomar med särskilda behov.
Utredningen pekar på vikten av att ta hänsyn till de mångskiftande behov av sfi-undervisning som följer av tidigare utbildning, studiemål, sociala förhållanden och individuella förutsättningar i övrigt.

När det gäller högskoleutbildade sfi-studerande föreslås bland annat att CFL skall se över och föreslå hur kommuners och högskolors samverkan kan förstärkas med hjälp av IKT. Eftersom CFL också arbetar med folkbildningens utvecklingsfrågor inom flexibelt lärande menar vi att man i denna översyn också ska se hur folkhögskolor och studieförbund kan medverka till överbryggande utbildningar i samarbete med högskolorna för att språkligt och på annat sätt förbereda invandrare för svenska högskolestudier.
Folkbildningsrådet instämmer med utredningen om att det behövs förstärkta insatser för att stödja sfi-undervisningen för invandrade deltagare med funktionshinder.

Folkbildningsrådet finner det angeläget att lösa den studiesociala situationen för sfi-studerande så att dessa studier blir möjliga att kombinera med annan utbildning eller annan sysselsättning. Rätt till studiestöd för sfi bör övervägas, samtidigt som man då måste ge mer generösa tidsramar för studiemedel på olika nivåer.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB