Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkhögskolans punktskriftsutbildning
Publicerad: 2004-03-26
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-03-26
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellation i Riksdagen om folkhögskolans punktskriftutbildning
------------------------------
Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ställde den 23 mars en interpellationsfråga till statsrådet Berit Adnor angående folkhögskolors punktskriftsutbildning. (Se nedan). Hon sätter även in frågan i ett större perspektiv och för fram tankar på bättre samordning inom samhället. Hon menar vidare att alla syncentraler i landet måste kunna ge grundutbildning i punktskrift samt att Dalarö Folkhöskola som driver Punktintensiven bör få resurser och möjlighet att utveckla och pröva en flexibelt upplagd utbildning.
Hon avslutar med att följande frågor:
1. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att punktskriftsutbildningen/Punktintensiven kan få en mer permanent finansiering?

        2. Avser statsr√•det att vidta √•tg√§rder f√∂r att information om m√∂jligheten till                  punktskriftsutbildning sprids?

Fbr info återkommer med mer information när interpellationen behandlas i riksdagen.20040326_101320_0.bmp
den 23 mars
Interpellation 2003/04:382 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till statsrådet Berit Andnor om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning
Personer som blivit synskadade i vuxen ålder har i dag små möjligheter att lära sig läsa och skriva punktskrift. Sedan 1999 har Dalarö folkhögskola i samverkan med Synskadades Riksförbund drivit kursen Punktintensiven med medel från Allmänna arvsfonden. Från senaste årsskiftet har Punktintensiven inte längre någon bidragsfinansiering för verksamheten.
Frågan har utretts av Riksförsäkringsverket på beställning av dåvarande statsrådet Ingela Thalén. Hösten 2002 lämnades rapporten till Socialdepartementet. Sedan dess har dock inget hänt i frågan. Om inget händer innan halvårsskiftet 2004 kommer troligen verksamheten vid Punktintensiven inte att kunna fortsätta och en betydande kompetens går förlorad.
I höstens budgetproposition (2003/04:1, utgiftsområde 10) nämns dock punktskrift som ett exempel på insatser för arbetslivsinriktad rehabilitering som kan finansieras med medel från försäkringskassan. Skrivningen kan tolkas som ett tydliggörande att den här typen av utbildningar kan finansieras med statliga medel där ansvaret för samordning ligger på försäkringskassan.
Det är endast ett fåtal personer i landet som har behov av dessa insatser. Det rör sig om något hundratal personer om året som har behov av fördjupad punktskriftsutbildning, förutom det antal som har ackumulerats under många år. Dessa personer har rätt till grundutbildning, vilket är sjukvårdens ansvar, men många syncentraler i landet erbjuder över huvud taget ingen sådan grundutbildning alls. Man kan i bästa fall lära sig alfabetet och lära sig läsa upp till några ord i minuten. Dessa personer har dessutom rätt till fördjupad utbildning inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är AMS och arbetsgivarens ansvar. Försäkringskassan ska samordna insatserna för individen.
Länsarbetsnämnderna och de lokala försäkringskassorna i landet verkar inte ännu känna till att man kan anvisa personer till punktskriftsutbildning. Synskadade personer kan inte söka den befintliga utbildningen eftersom man inte får information eller finansiering för inkomstbortfall, resor, kost och logi. Det är ett moment 22 som skjuter problemet framåt hela tiden. Alla syncentraler i landet måste kunna ge grundutbildning i punktskrift. Punktintensiven bör dessutom få resurser och möjlighet att utveckla och pröva en flexibelt upplagd utbildning.
1. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att punktskriftsutbildningen/Punktintensiven kan få en mer permanent finansiering?

        2. Avser statsr√•det att vidta √•tg√§rder f√∂r att information om m√∂jligheten till                  punktskriftsutbildning sprids?

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB