Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till försök kring "flexibel
Publicerad: 2004-04-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-13
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Försöksverksamhet
som stöd för kunskapsbildningen
inom CFLs folkbildningsenhet
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet vid Folkbildningsenheten inom CFL (Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande) syftar till att ta fram ny kunskap av spetskarakt√§r f√∂r att vidareutveckla folkbildningens flexibla l√§rande. Arbetet √§r organiserat kring det ‚ÄĚexpertr√•d‚ÄĚ best√•ende av 27 folkbildare som i olika intressegrupper, p√• folkbildningsn√§tet diskuterar kunskapsfr√•gor kring folkbildningens flexibla l√§rande.

Tanken är att när tillräckligt konkreta frågeställningar har formulerats i dessa diskussioner, tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en CFL-rapport i frågan. Rapporten skall vara av handbokskaraktär och den där presenterade nya kunskapen skall vara omedelbart användbar för folkhögskolornas och studieförbundens pedagogiska personal eller annan personal, beroende på kunskapsområde. Fyra sådana folkbildningsrapporter har hittills utgivits av CFL:

Flexibelt l√§rande p√• N√§tet ‚Äď en handbok f√∂r cirkelledare, av Tommy Nilsson (I samverkan med Folkbildningsr√•det).

Mailm√•l ‚Äď en spr√•klig dr√§kt f√∂r folkbildande n√§tsamtal, av Ove Rackner.

Ryms det nya i det gamla? -  Hur skapa en organisation f√∂r ett flexibelt l√§rande i studief√∂rbunden? av Kerstin Namuth och Rosalie Sanyang.

Flexibelt l√§rande ‚Äď Flexibel organisation ‚Äď Om n√∂dv√§ndigheten av f√∂r√§ndring i folkh√∂gskolan, av Staffan H√ľbinette.
Det huvudsakliga materialet för den nya kunskap vi tar fram och sammanställer i våra rapporter skall vara de erfarenheter man på olika håll i svensk folkbildning har gjort under de senaste årens projektsatsningar, eller på annat sätt..

Vi ser dock att för att kunna producera rapporter med en kvalitet vi önskar vad gäller nytänkande, bör vi även, i en del fall, ha möjligheten att komplettera existerande lokala erfarenheter med nya erfarenheter som tidigare inte gjorts.

Folkbildningsenheten vid CFL bjuder därför in folkbildningens parter att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär inom området flexibelt lärande för att skaffa erfarenheter och utveckla kunskap inom ett särskilt kunskapsfält.

Under hösten 2004 vill vi få nya erfarenheter från ett kunskapsfält där begränsade erfarenheter idag finns:

"Den flexibla studiecirkeln ‚Äď Hur skapar cirkelledaren en √∂kad tillg√§nglighet till studiecirkeln f√∂r deltagaren utan att g√∂ra avkall p√• cirkelm√∂tets n√§rhet?"

Vi inbjuder studieförbundens avdelningar att söka medel för att under hösten pröva nya arbetsformer i en IT-stödd flexibel uppläggning av studiecirklar.

Hur kan man i studiecirkeln öka friheten i tid och rum och därigenom ge alternativ till helt tids- och rumsbundna cirkelträffar? Vad krävs då för att bevara närhet och levande samtal mellan cirkeldeltagarna? Hur ser det goda samspelet ut mellan fysiska möten och distansmöten? Vilka möjligheter till förnyelse av pedagogik kan utvecklas i den flexibla cirkeln?

Det handlar om att vidareutveckla gamla men även att skaffa helt nya erfarenheter i olika kombinationer av närmöten och distansmöten. Gör gärna varierande försök i redan pågående cirklar. Det kan gälla försök i hela spektrat från heldistanscirkeln där deltagarna aldrig möts i det fysiska rummet, till den traditionella cirkeln i det fysiska rummet som kompletteras med något moment av frihet i tid och rum.

Vår önskan är att se fler och annorlunda modeller för den flexibla cirkeln i såväl traditionella ämnesområden som i nya. Fritt flödande fantasier som leder till oväntade och nya inslag i cirkelns form är därför välkomna.

Om tillr√§ckligt m√•nga ans√∂kningar med unika, intressanta och nyskapande f√∂rs√∂k kommer in, v√§ljer vi ut 6-7 f√∂rs√∂ksverksamheter inom detta omr√•de. Varje f√∂rs√∂ksverksamhet f√•r en schablonsumma om 25.000 kr. Villkoret √§r att f√∂rs√∂ket l√∂per under den kommande h√∂sten  och att det slutrapporteras till CFL senast den 22/12 2004. Vidare f√∂ruts√§tts att f√∂rs√∂ksverksamheten n√§ra samarbetar med de mentorer som CFL utser f√∂r detta omr√•de. Mentorerna lyfter, vid f√∂rs√∂ksperiodens slut, d√§refter in de erfarenheter f√∂rs√∂ksverksamheten genererar i den kunskap som redan samlats ihop p√• annat s√§tt och ansvarar d√§refter f√∂r att slutf√∂ra arbetet med en rapport inom kunskapsomr√•det som kommer att publiceras i augusti 2005 i CFLs rapportserie.

Ans√∂kan som skall inneh√•lla uppgifter om s√∂kande organisation, projektledare/kontaktperson, beskrivning av f√∂rs√∂k med tids/arbetsplan och m√•l, skall i digital form vara yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se tillhanda senast fredagen den 28/5 2004 och m√§rkas ‚ÄĚFlexibel cirkel‚ÄĚ. Besked om tilldelning av utvecklingsmedel meddelas fredagen den 4/6 2004.

Frågor om den ovan beskrivna försöksverksamheten kan ställas till:

Ingemar Svensson
0702‚Äď254555

eller till:

Keith Bryant
0611‚Äď557979
0706‚Äď034254

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB