Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Vårproppen
Publicerad: 2004-04-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-15
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regeringens vårproposition överlämnad till riksdagen
------------------------------

Nedan följer regeringens vårproposition i sammandrag.
Mer information och pressmeddelanden finns på Vårproposition
Pressmeddelanden från utbildningsdepartementet finns här

Noteras kan att stor del av de 15.000 extra utbildningsplatserna styrs direkt till komvux och till högskolan.
Förslag finns även att studerande med barn ska få ett extra tillägg per studiemånad. Dock gäller det med start från 2006. Reformen beräknas kosta 450 miljoner kr per år.

Regeringens sammanfattning:
Vårpropositionen 2004: Kampen mot arbetslösheten en huvuduppgift för regeringen
De senaste √•rens internationella ekonomiska nedg√•ng √§r bruten. Under andra halv√•ret 2003 st√§rktes den internationella konjunkturen. √Ąven aktiviteten i svensk ekonomi tilltog under h√∂sten 2003. Tillv√§xten ber√§knas uppg√• till 2,5 procent i √•r och till 2,6 procent 2005.
Lågkonjunkturen har lämnat spår på svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten är högre än vad regeringen kan acceptera. Konjunkturuppgången får inget omedelbart genomslag på arbetsmarknaden.
De statliga utgifterna hålls liksom tidigare år inom de beslutade utgiftstaken. Utgiftstak för 2007 kommer att föreslås i budgetpropositionen för 2005. Budgeteringsmarginalen för 2004 är 0,1 miljard kronor. För 2005 respektive 2006 beräknas budgeteringsmarginalen till ca 2 respektive 24 miljarder kronor.
√Ėverskottet i de offentliga finanserna ber√§knas f√∂r 2004 bli 0,3 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Det √§r n√•got l√§gre √§n det m√•l som sattes f√∂r 2004, vilket fr√§mst beror p√• en s√§mre utveckling av syssels√§ttningen. M√•let p√• 2 procents √∂verskott i genomsnitt √∂ver en konjunkturcykel ligger dock fast.
Tillväxt och full sysselsättning
Målet för den ekonomiska politiken är hög tillväxt och full sysselsättning. Arbetslinjen är en överordnad princip för tillväxtpolitiken.
Den öppna arbetslösheten stiger till 5,5 procent i år och sjunker till 5,3 procent nästa år. Den öppna arbetslösheten ska pressas tillbaka mot 4 procent.

Regeringen och riksdag har satt upp som mål att den reguljära sysselsättningen år 2004 ska vara 80 procent för de mellan 20 och 64 år. Detta mål uppnås inte 2004, framför allt beroende på den svaga konjunkturen men också beroende på utbildningssatsningar som minskat andelen sysselsatta mellan 20 och 24 år.
Socialbidragsmålet kompletterar sysselsättningsmålet. Utvecklingen av socialbidragen har varit gynnsam sedan 1999 trots en svag konjunktur. Mellan 1999 och 2002 har socialbidragen minskat med 25 procent. Minskningen fortsatte under 2003, bland annat beroende på en positiv sysselsättningsutveckling för invandrade. Sysselsättning- och socialbidragsmålet ligger fast.
Fler jobb och lägre arbetslöshet
Kampen mot arbetslösheten är en huvuduppgift för regeringen. Regeringen aviserar nu ett paket på ca 10 miljarder kronor för att hålla tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Där ingår:
· De arbetsmarknadspolitiska programmen utökas med 15 000 platser i år.
· 5 000 av ovanstående platser ska riktas till kommuner och landsting.
· Dessutom görs en tillfällig satsning på att vidareutbilda personal inom vård, skola och omsorg i kommuner och landsting. Under 2004 och 2005 ska sammanlagt 6 000 personer få möjlighet att arbeta deltid och studera deltid inom komvux eller högskola. Kommunerna ska vid fördelningen av utbildningsplatserna särskilt prioritera dem som har en ofrivillig deltidsanställning.
· Volymen i de arbetsmarknadspolitiska programmen höjs även 2005. Regeringen återkommer i budgetpropositionen för 2005, med en bedömning av hur stor höjningen ska vara.
· Ett ROT-avdrag införs mellan den 15 april 2004 och 30 juni, 2005. Systemet ska i allt väsentligt utformas enligt de regler som gällde mellan 1996 och 1999. Kostnaden beräknas till 2,4 miljarder kronor.
· Ramen för det särskilda anställningsstödet inom aktivitetsgarantin utökas. Arbetsgivarnas ersättning höjs från 750 kronor/dag till 1000 kronor/dag. Det innebär att ytterligare 3 000 långtidsarbetslösa kan få en plats.
· En utredning tillsätts om möjligheterna att stärka rätten till heltidsanställning.

Uppdrag till AMS
· Arbetsmarknadspolitiken inriktas på huvuduppgifterna platsförmedling och vägledning samt insatser för att motverka arbetskraftsbrist och åtgärder för personer som står längst bort från arbetsmarknaden.
· Ungdomarnas situation behöver särskilt uppmärksammas. Ett av arbetsmarknadsverkets mål är att under innevarande år halvera långtidsarbetslösheten bland ungdomar.
· Arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring ska tydliggöras. AMS får i uppdrag att ta fram åtgärder för att korta arbetslöshetstiderna samt att öka enhetligheten i tillämpningen av reglerna mellan olika länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingskontor genom systematiska jämförelser.
Regeringen avser att under 2004 noggrant följa utvecklingen på arbetsmarknaden och löpande bedöma om det behövs ytterligare åtgärder för att pressa ned den öppna arbetslösheten.

Miljöåtgärder
· En särskild skattestimulans införs för källsortering i flerfamiljshus. Skattebortfallet uppskattas till 0,4 miljarder kronor. Förslaget kan träda i kraft 1 januari 2005 och gälla t.o.m. 30 juni 2006.
· Regeringen avser att återkomma med ett förslag om särskild skattestimulans för miljöinvesteringar i offentliga lokaler. Det innebär att ett skatteavdrag införs med 30 procent av de totala kostnaderna för vissa energibesparande åtgärder och konvertering till förnyelsebar energi som vidtas i fastigheter som ägs av det offentliga. Ett förhöjt skatteavdrag på 70 procent införs för installation av solceller. Det totala skattebortfallet beräknas uppgå till 2 miljarder kronor, varav högst 100 miljoner kronor går till det förhöjda avdraget för installationen av solceller. Förslaget träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller t.o.m. 30 juni 2006.
· Klimatinvesteringsprogrammet utökas med 50 miljoner kronor 2005 och 150 miljoner kronor 2006.
· Anslagen till biologisk mångfald höjs med 300 miljoner kronor 2005 och 500 miljoner kronor 2006.

Satsning på kommunerna
Kommunsektorns inkomster behöver ökas för att möjliggöra nödvändiga satsningar. Regeringen föreslår en kraftfull satsning på kommunerna under resten av mandatperioden:
· Det tillfälliga sysselsättningsstödet som betalats ut till kommunerna sedan 2002, samt intäkterna från den s.k. 200-kronan i den statliga inkomstskatten, ersätts från 2005 av höjda statsbidrag på 4,7 miljarder kronor.
· Ett generellt sysselsättningsstöd på 1,5 miljarder kronor föreslås för nästa år.
Dessutom tillförs kommunerna 4 miljarder kronor från och med 2005. De resurserna ska fördelas enligt följande:
Nya resurser till kommunerna
· Ett riktat statsbidrag ska göra det möjligt att anställa 6 000 fler lärare i förskolan. Bidraget utgår med 1 miljard kronor år 2005 och med 2 miljarder kronor 2006 och 2007. Därefter kommer dessa pengar att inordnas i det generella statsbidragssystemet. Målet med personalförstärkningen är att förbättra kvaliteten i förskolan och minska barngruppernas storlek.
· 1,3 miljarder tillförs det kommunala utjämningssystemet från och med 2005.
· Fördelningen av återstående 1,7 miljarder för 2005 återkommer regeringen till i budgetpropositionen för 2005.
Kamp mot ohälsan/Minskade sjukskrivningar
Regeringens och riksdagens mål är att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukdom år 2008 ska vara hälften så stor som den var år 2002. Antalet nya aktivitets- och sjukersättningar ska minska.
Idag finns ca 130 000 personer som varit sjukskrivna längre än ett år. Mer än 500 000 personer har sjuk- och aktivitetsersättning. Bedömningen är att sjukskrivningsdagarna kommer att minska med 16 procent mellan 2002 och 2004. Antalet nya beslut om aktivitets- och sjukersättning ökade dock med nästan 5 procent mellan 2002 och 2003.
Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning riskerar att fortsätta att öka relativt kraftigt till 2008 om inte effektiva åtgärder vidtas. Den ökningen beror till stor del på att allt för många sjukskrivningar varit långvariga.
Regeringen återkommer med en närmare analys av målet om minskad sjukskrivning i budgetpropositionen för 2005.
Under hösten 2003 diskuterade regeringen och arbetsmarknadens parter vilka åtgärder som skulle vidtas för att minska sjukfrånvaron.
I mitten av december presenterade regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en gemensam avsiktsförklaring som innehöll en rad åtgärder. De åtgärderna ska nu genomföras enligt följande:
· Ett system för medfinansiering som innebär att arbetsgivaren får betala en del av sjukpenningkostnaden under en sjukskrivning. Medfinansieringen innebär att arbetsgivarna efter två veckor ska betala 15 procent av sjukpenningkostnaden under ett sjukfall. Medfinansieringen upphör om den sjukskrivne kommer tillbaks med rehabiliteringsersättning eller till arbete på deltid.
Ett högkostnadsskydd införs för att mindre företag inte ska drabbas av orimligt höga kostnader.
Dessutom föreslår regeringen åtgärder som förbättrar sjukskrivningsprocessen och skapar en hållbar sjukförsäkring samt förslag om ett förstärkt arbetsmiljöarbete.
· Det ska bli obligatoriskt för försäkringskassorna att följa upp nya beslut om sjukersättning som inte är tidsbegränsad. Redan beslutade sjukersättningar ska följas upp i betydligt högre utsträckning än hittills.
· Karensdagen ska göras om så att tillämpningen blir mer rättvis.
· Försäkringskassan ska åläggas att kalla till avstämningsmöte och upprätta en rehabiliteringsplan inom viss angiven tid.
· Regeländringar ska underlätta för läkare och socialförsäkringsadministrationen att förhindra felaktiga sjukskrivningar och felaktiga beslut om sjukersättning.
I och med att dessa åtgärder införs kan ersättningsnivån i sjukpenningen återställas den 1 januari 2005 i enlighet med vad som stod i budgetpropositionen 2004.
Skatterna
Skattesamtalen med Svenskt Näringsliv, Kommun- och Landstingsförbunden samt LO, TCO och SACO har avslutats. De konstruktiva diskussionerna och de förslag som framfördes under samtalen bildar en bra grund för den fortsatta politiska processen och regeringens arbete med att utveckla och förbättra Sveriges skattesystem i tillväxtfrämjande riktning.
Integration
Inom ramen för tillväxtsamtalen har regeringen inbjudit till dialog kring tillväxt och integration. Syftet har varit att tillvarata den kompetens som finns bland människor med utländsk bakgrund i Sverige samt att öka sysselsättningsgraden hos denna grupp.
Regeringen kommer bl.a. att sprida information om lagstiftningen mot etnisk diskriminering samt stimulera arbetsgivare att använda insatser inom ramen för den befintliga arbetsmarknadspolitiken. Sådana insatser kan handla om att förbättra introduktionen av invandrade, öka tillgången till praktikplatser samt bekämpa diskriminering.
Etik inom näringslivet
Regeringens samtal med arbetsmarknadens parter om etik inom näringslivet fortsätter.
Alkoholpolitik
Genomförandet av den alkoholpolitiska handlingsplanen fortsätter. Den innebär bl.a. en bred informationsverksamhet och förstärkning av det lokala förebyggande arbetet.
Barn
För 2006 avsätts 1 miljard kronor för reformer för reformer för barn. Ett barntillägg för studerande införs. Samtidigt höjs den del av bostadsbidragen som utgår som särskilt bidrag till barnfamiljer. Dessutom höjs underhållsstödet.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att beskriva och analysera situationen för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Förbättringar för den gruppen av barn ska prioriteras.
Bistånd
Enligt regeringens bedömning finns utrymme att höja biståndsramen till 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, under mandatperioden. Som ett led i detta föreslås biståndsramen öka med ytterligare 590 miljoner kronor för 2005. Vidare beräknas biståndsramen öka med 34 miljoner kronor för 2005 till följd av den makroekonomiska utvecklingen i jämförelse med den beräknade ramen i budgetpropositionen för 2004.

Försvaret
Försvarsberedningen ska genomföras med utgångspunkten att den ska leda till betydande kostnadsminskning. Ett av huvudalternativen i försvarsberedningens arbete ska vara en besparing på 6 miljarder kronor. För att skapa handlingsfrihet och underlätta omställningen begränsas försvarets beställningsbemyndiganden 2004.
Grön skatteväxling
I regeringens skatteväxlingsstrategi ingår en reformering av den svenska energibeskattningen. Som ett första steg i en sådan reformering kommer den tidigare gällande nollskattesatsen för el som förbrukas inom industrin att fr.o.m. den 1 juli 2004 ersättas av den skattenivå (0,5 öre/kWh) som motsvaras av miniminivån i energiskattedirektivet.
Regeringen kommer inom kort att lägga fram en proposition med förslag om skattefrihet under vissa förutsättningar för el som förbrukas i industriella processer. Målet är att ett nytt energiskattesystem ska kunna träda i kraft senast den 1 januari 2006.
√Ėvrigt
· Den 1 januari införs friår i hela landet. Omfattningen är ca 12 000 platser och villkoren desamma som under försöket.
· 50 miljoner kronor har avsatts under 2005 och 2006 för ett försök med arbetstidsförkortning. Försöket syftar bl.a. till att belysa kopplingen mellan hälsa och arbetstid.
· Den som beviljats sjukersättning ska kunna börja studera på högskola och ha rätt att därefter återfå sin ersättning utan ny prövning.
· 4 000 nya poliser utbildas under mandatperioden.

20040415_164919_0.bmp
20040415_164919_0.bmp
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB