Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Svar riksdagsfråga lärcentra
Publicerad: 2004-04-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-23
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Finansiering av kommunala lärcentra
------------------------------
Med h√§nvisning till FBR informerar 20040419 publiceras Thomas √Ėstros svar p√• Owe Hellberg (v) fr√•ga om statens ansvar f√∂r finansiering av kommunala l√§rcentra.
Enligt Thomas √Ėstros bed√∂mning b√∂r de statliga medlen till denna verksamhet √§ven forts√§ttningsvis huvudsakligen kanaliseras via universitet och h√∂gskolor.


21 april
Svar på fråga 2003/04:1081 om statens ansvar för kommunala lärcentrum
Utbildningsminister Thomas √Ėstros
Owe Hellberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att på ett bättre sätt stödja utvecklingen av högskoleutbildning som bedrivs på kommunala lärcentrum.
Det svenska systemet för finansiering av högskoleutbildning innebär att regering och riksdag till allra största del fördelar medel direkt till landets universitet och högskolor. Deras uppdrag är sedan att erbjuda olika former av utbildning. I lärosätenas uppdrag ligger också att samverka med det omgivande samhället. Det innebär bland annat att i nära samverkan med arbetslivet utforma utbildningar som är attraktiva för studenterna och samtidigt svarar mot arbetsmarknadens behov.
För universitet och högskolor finns det stora möjligheter till diskussion och överenskommelser med lokala och regionala aktörer. Ett samarbete måste växa fram ur lokala och regionala samtal och en gemensam syn på vad samarbetet ska leda till. Samverkan måste ske med ömsesidig respekt för olika aktörers uppdrag, roller och kulturer.
Det ligger i kommunernas och regionernas intresse att människor utbildar sig och att det skapas möjligheter att få den kompetens som behövs för att utveckla näringslivet och den offentliga verksamheten i alla delar av landet och därmed skapa hållbar tillväxt. Därför är det bra att lärosätena anpassar sitt utbildningsutbud till dessa behov samtidigt som kommunerna bidrar med vissa resurser för att kunna erbjuda sina invånare högskoleutbildning på hemorten.
Många lärosäten erbjuder i dag högre utbildning förlagd till lokala lärcentrum och regeringen har på olika sätt bidragit till att utveckla verksamheten vid dessa centrum. För 2003 inrättade riksdagen efter förslag av regeringen ett särskilt utvecklingsbidrag på 20 miljoner kronor för etablerandet av lärcentrum. Bidragen riktades till kommuner i särskilt behov av stöd för direkta investeringskostnader i samband med uppbyggnaden av lärcentrum. Denna satsning kommer att öka tillgängligheten till utbildning och stärka infrastrukturen för lärande inom både kommunal vuxenutbildning och högre utbildning i alla delar av landet.
Genom Delegationen för regional samverkan om högre utbildning, som har till uppgift att under 2002@2004 stimulera en hållbar regional tillväxt och samtidigt främja rekryteringen till högre utbildning, har lärcentrum även fått del av de 150 miljoner kronor som delegationen haft att fördela till regional samverkan.
I enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen för 2002 och i propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr 2000/01:229) beslutade riksdagen att kommunerna under 2002 skulle få möjlighet att söka ett statsbidrag på sammanlagt 350 miljoner kronor. Bidraget kunde användas till att utveckla förutsättningarna för vuxnas lärande och då bland annat lokala lärcentrum. Detta torde även ha stärkt möjligheterna att genom lärcentrum studera på högskolan.
För att ge fler människor möjligheter att läsa på högskolan är det bra att universitet och högskolor i samarbete med lärcentrum erbjuder utbildning i olika former via till exempel Nätuniversitetet. Regeringen har som nämnts ovan bidragit till uppbyggnaden av lärcentrumen. Enligt min bedömning bör dock de statliga medlen till denna verksamhet även fortsättningsvis huvudsakligen kanaliseras via universitet och högskolor.

Du kan läsa Owe Hellbergs fråga här

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB