Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Samordnad handikappolitik
Publicerad: 2004-05-03
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-05-03
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Samordnad handikappolitik i ny myndighet
------------------------------
Pressmeddelande från Socialdepartementet
Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande. SOU 2004:54
Utredare föreslår ny organisation för samordnad handikappolitik
Den utredning som haft till uppgift att se över den statliga organisationen för det handikappolitiska arbetet har idag lämnat sitt förslag till barn- och familjeministern Berit Andnor.
Utredningen vill koncentrera statens insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för handikappolitik. Utredningen föreslår att en ny myndighet bildas med strategiska, samordnande och utvärderande uppgifter. Den föreslår också att Hjälpmedelsinstitutet ombildas och får delvis nya uppgifter. Tillsammans utgör den nya myndigheten och det ombildade Hjälpmedelsinstitutet den föreslagna organisationsstrukturen. Handikappombudsmannens arbete med tillgänglighetsfrågor upphör. Detsamma gäller det uppdrag inom bemötandeområdet som Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) har. Tillgänglighet och bemötande ska vara centrala begrepp i den organisationsstruktur som föreslås.
Utredningen har utgått från ansvars- och finansieringsprincipen som tidigare lagts fast av Riksdagen och som innebär att handikapperspektivet ska beaktas i all verksamhet. Den organisationsstruktur som utredningen föreslår ska alltså inte ta över ansvar för frågorna från andra myndigheter, kommuner, landsting eller från andra aktörer.
En viktig uppgift för den nya myndigheten blir att samordna och följa de - f.n. 14 - sektorsmyndigheterna i deras arbete att inlemma handikapperspektivet i sina samhällssektorer. Hjälpmedelsinstitutet, som drivs gemensamt av staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, föreslås utöver sin nuvarande verksamhet inom hjälpmedelsområdet tillhandahålla kvalitetssäkrade utbildningar, utredningar och andra stödinsatser.
Förslaget innebär sammantaget en utökad verksamhet. Stödinsatser som efterfrågas av ansvariga aktörer ska finansieras med avgifter. Utredningens förslag innebär inte utökade kostnader för staten.

Läs utredningen på SOU 2004:54
Kontakt
Greger Bååth
Särskild utredare
019-33 39 04
070-314 39 04
Olle Palm
Kommittésekreterare
070-371 52 97   Margareta Meyer Ridb√§ck
Kommittésekreterare
070-657 09 13   ------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB