Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs fortbildningsprogram ht 2004
Publicerad: 2004-05-04
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-04-29
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
CFLs fortbildningsprogram ht 2004
------------------------------

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under hösten 2004 fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Fortbildningsprogrammet består dels av en informations- och inspirationsdag, dels av en fortbildningshelhet bestående av tre delar, en baskurs (steg I), en påbyggnadskurs (steg II) och en avslutande fördjupningskurs (steg III). Den avslutande fördjupningskursen, "Pedagogik och teknik för ett mötesbaserat flexibelt lärande", som görs som en 5-poängskurs i samverkan med institutionen för data- och systemvetenskap vid KTH, kommer inte att erbjudas i höst. Vi planerar dock för en sådan kurs våren 2005.

Kortare seminariedagar kommer också att genomföras under hösten. Inbjudningar till dessa kommer att ske särskilt.

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 011-24 04 50, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


Informations- och inspirationsdag kring flexibelt lärande i folkbildningen
En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan vår skola, alt. vår studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till din skola alt. till din studieförbundsavdelning när det passar er och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Vad gäller folkhögskolorna samverkar CFL med skolornas regionalt fortbildningsansvariga och med folkhögskolornas ITiS-organisation. Intresserade skolor eller ITiS-arbetsgrupper skickar anmälan till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net


Baskurs i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen (steg I)
En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande, som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2004. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och  inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 21-22/9 2004 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista ansökningsdag är den 1/9-04.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I).


Baskurs i flexibelt lärande för administrativ personal i studieförbund (steg I)
En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och hur man på bästa sätt administrerar kurser i det flexibla lärandet. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Den särskilda satsning för att föra ut grundläggande kunskaper i flexibelt lärande som inleddes hösten 2002, kommer att fortsätta under 2004. Av detta skäl kommer CFL att starkt subventionera kostnaderna för att delta i dessa baskurser. Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.


P√•byggnadskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)
Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Kursstart med närträff äger rum på Tollare folkhögskola den 13-14/10 2004. De övriga den 11-12/1 2005 och den sista den 1-2/3 2005 på platser som bestäms senare. I kursen blandas deltagare från folkhögskolor och från studieförbund.

Kursen, med kursmaterial, är avgiftsfri och CFL ersätter även kostnader för resor och internat. Nersättning i tjänst, står deltagaren eller deltagarens organisation för. Anmälda med egen erfarenhet av att leda kurser/cirklar på distans prioriteras.

Intresserade pedagoger, cirkelledare och folkhögskollärare anmäler intresse till steg2-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Sista ansökningsdag är den 1/9-04.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď P√•byggnadskurs (steg II).


F√∂rdjupningskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg III), heter nu:

Pedagogik och teknik för ett mötesbaserat och flexibelt lärande, 5 poäng
I samverkan mellan Nationellt centrum för flexibelt lärande, Cfl och Institutionen för Data- och Systemvetenskap vid KTH.

Syfte och mål
Kursens syftar till att fördjupa pedagogik och metodik i det flexibla och mötesbaserade lärandet. Den skall öka förmågan att:
- kunna reflektera över och tillämpa olika teoretiska perspektiv runt den pedagogiska praktiken,
- planera och lägga upp kurser/cirklar för flexibelt lärande med fokus på kollaborativt lärande,
- fördjupa användning av olika tekniska och pedagogiska hjälpmedel i studierna.

Kursen bygger i hög grad på deltagarnas egna erfarenheter och egen aktivitet, både individuellt och kollektivt. Nivågruppering kan ske efter behov.

Kursen bedrivs på distans under 18 veckor. Den är upplagd med tre obligatoriska fysiska träffar, totalt 6 dagar, och två mellanliggande distansperioder.

FirstClass används som kursens gemensamma utbildningsplattform.

Deltagarna fr√•n folkbildningen f√∂ruts√§tts ha genomg√•tt CFLs  P√•byggnadskurs eller motsvarande och ha egen erfarenhet som ledare/l√§rare i flexibelt och kollaborativt l√§rande p√• distans.

Allmän behörighet för högskolestudier krävs, dispens kan ges i särskilda fall.

Kursen är kostnadsfri. CFL står även för internatkostnader. Resor och litteratur + annat material står deltagarnas organisationer för. Detta inkluderar även de programvaror som används i kursen.

OBS, kursen ges ej under hösten 2004!

F√∂r mera information om kursen se www.cfl.se  > Fortbildning > H√∂gskolekurs.


Ytterligare Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 011-24 04 50, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB