Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Frågestund i riksdagen 13 maj
Publicerad: 2004-05-18
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-05-18
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildning som rehabilitering av långtidsjuka
Finansiering av kommunala lärcentrum
------------------------------
Nedan finns utdrag ur riksdagens snabbprotokoll för diskussionen utifrån frågeställningarna ovan.


Snabbprotokoll 2003/04:115
Torsdagen den 13 maj

Folkbildning som rehabilitering av långtidssjukskrivna
Anf. 42 ANNICA JONSSON (v):
Fru talman! Också jag har en fråga till statsrådet Morgan Johansson.
Som sjuksköterska inom primärvården ser jag dagligen exempel på hur folkhälsan försämras med alltfler som blir långtidssjukskrivna. Långtidssjukskrivning påverkar inte bara den sjuke med socialt utanförskap, passivisering, sänkt självkänsla och stora ekonomiska avbräck. Det medför också stora samhällsekonomiska förluster.
Hur ska vi då lösa problemet med långtidsjukskrivningar och hur ska vi få så många som möjligt att återgå i arbete? En lösning kan finnas i folkbildningens organisationer som är beredda att göra aktiva insatser inom folkhälsoarbetet. De kan göra mycket både förebyggande och rehabiliterande för att minska ohälsotalen.
I budgetpropositionen 2002 sade man bland annat att folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl staten som kommuner och landsting. Tyvärr har landstingens och kommunernas stöd minskat kraftigt, trots att mycket av folkbildningen sker i kommunerna.
Då är min fråga till statsrådet: Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att aktivt stödja folkbildningen, kanske med riktade insatser, för att man ska kunna arbeta med rehabilitering av långtidssjukskrivna?
Anf. 43 Statsrådet MORGAN JOHANSSON (s):
Fru talman! Vi försöker nu jobba väldigt aktivt både för att komma till rätta med den försämrade situationen på sjukskrivningssidan. Vi försöker både kortsiktigt och långsiktigt att förbättra rehabiliteringsinsatser, vilket kanske är det allra viktigaste för att människor ska kunna komma tillbaka igen till jobbet så snabbt som möjligt.
P√• mitt ansvarsomr√•de har jag ocks√• en del l√•ngsiktiga h√§lsofr√•gor ‚Äď alkoholfr√•gan, tobaksfr√•gan och s√• vidare ‚Äď som vi jobbar aktivt med i olika former av folkbildningsinsatser i form av kampanjer av olika slag, exempelvis i fr√•gan om attityder till alkohol.
N√§r det g√§ller folkbildningssidan i √∂vrigt √§r jag naturligtvis nyfiken p√• vad det √§r mer konkret som Annica Jonsson menar skulle kunna v√§sentligt f√∂rb√§ttra situationen genom att satsa pengar p√• folkbildning i just det h√§r avseendet. √Ąven om jag √§r intresserad av att se vidare p√• fr√•gan, m√•ste jag nog √§nd√• ha en lite mer konkret v√§gledning till vad hon egentligen √§r ute efter.
Anf. 44 ANNICA JONSSON (v):
Fru talman! Utbildning och folkbildning gör att man kan känna gemenskap, att man kan känna att man får tillbaka ett egenvärde. Det kan bryta passiviteten och ensamheten vid en långtidssjukskrivning. Vi har i dag problem med försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedlingar som har lite svårt att samarbeta. Jag vet många fall där man inte får behålla sin sjukpenning om man börjar studera. Det kanske vore bättre om man kunde få studera med bibehållen sjukpenning som en gest för att visa att man aktivt vill rehabilitera sig och återgå i arbete.
Anf. 45 Statsrådet MORGAN JOHANSSON (s):
Fru talman! Jag tycker nog att det alltjämt är lite diffust vad som egentligen avses. Jag förstår att det säkert finns många samarbetsformer som kan vara aktuella, inte minst på landstingsnivå. Jag vet till exempel att man från landstingets sida i Norrbotten har samarbetssamtal för att kunna lyfta fram folkhälsofrågorna i folkbildningen på ett bättre sätt. Det kanske är regionalt och lokalt som man ska jobba i första hand.
Frågan om studerande med sjukpenning har jag faktiskt inte reflekterat över, eftersom jag inte har hand om den delen. Det är nog Hans Karlsson eller kanske utbildningsministern som ansvarar för den frågan.
Svaret på Annica Jonssons frågor sammantaget är att innan jag kan ge mer konkreta svar på frågan om folkbildningens roll för folkhälsan vill jag gärna veta mer konkret vad man kan göra.


Snabbprotokoll 2003/04:115
Torsdagen den 13 maj

Finansieringen av kommunala lärcentrum

Anf. 62 YVONNE √ÖNGSTR√ĖM (fp):
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern.
Vi har i dag runt om i landet ungefär 20 000 studenter på högskola som läser i kommunala lärcentrum. Det är väldigt bra. Många av dem skulle inte kunna läsa på högskola över huvud taget om inte lärcentrum fanns, eftersom de är bundna av familj och annat.
Ett problem är att det kostar mycket för de berörda kommunerna. Vi har haft den här frågan uppe många gånger, bland annat i den regionalpolitiska utredningen för att få någon sorts hjälp på vägen, men det har inte gått.
Jag vill fråga: Har utbildningsministern för avsikt att försöka hjälpa till och se till att det blir en statlig finansiering för de merkostnader som berörda kommuner har?

Anf. 63 Utbildningsminister THOMAS √ĖSTROS (s):
Fru talman! Lärcentrum i kommuner som inte har högskola har varit ett väldigt fint exempel på hur man kan sprida högre utbildning. Vi kan i många av våra län se att människor som annars inte hade valt att läsa till exempel till lärare eller sjuksköterska kan göra det med hjälp av lärcentrum.
Många av dessa lärcentrum är uppbyggda med stöd från staten. Vi har haft ett särskilt anslag för investeringskostnader för att bygga lärcentrum. Dessutom har vi haft en samverkansdelegation som särskilt har stöttat den typen av verksamhet.
Det bör finnas ett trepartsförhållande mellan kommunen, högskolan och universitet och staten som från tid till annan stöttar varandra för att se till att utvecklingen fortsätter.
Det är också ett viktigt steg i att bekämpa social snedrekrytering. Det visar sig att här kommer grupper som i annat fall inte hade kommit vidare till högskolan.
Anf. 64 YVONNE √ÖNGSTR√ĖM (fp):
Fru talman! Jag vill komplettera med den åsikt jag har, nämligen att här borde staten gå in med större delfinansiering. Det är bra att man har varit med och hjälpt till att bygga upp, men det kostar de facto mer pengar att bedriva utbildningen ute i kommunerna. Det är ofta fattiga kommuner, som Lycksele som jag kommer ifrån. Vi behöver pengarna till äldrevård och skola, men vi vill också vara med och hjälpa våra invånare att få en högre utbildning.
Jag tycker att det är en viktig regionalpolitisk fråga att staten hjälper till att ta de här merkostnaderna.
Anf. 65 Utbildningsminister THOMAS √ĖSTROS (s):
Fru talman! Visst är det en viktig fråga för staten. I själva verket är det staten som helt och hållet finansierar utbildningen och dessutom har varit med och stöttat utvecklingen av lärcentrum.
Det är klart att det också är en viktig fråga för kommunerna att vara med och satsa på utvecklingen genom att erbjuda kommuninvånarna lokaler och stöd i deras utbildning. Ofta handlar det om att samlokalisera den kommunala vuxenutbildningen med viss arbetsmarknadsutbildning och med en del högskoleutbildning. Det är alltså naturligt att kommunen är med och finansierar.
Jag har noterat att Folkpartiet i sin budget inte har något anslag för att finansiera lärcentrum och också varit emot de satsningar som handlat om Samverkansdelegationens arbete i kampen mot social snedrekrytering. Men jag välkomnar verkligen att Yvonne Ångström är engagerad i frågan. Då finns det skäl att fortsätta resonera.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB