Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningens Framsyn klar
Publicerad: 2004-05-27
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2004-03-31
Information frĂ„n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningens Framsyn - Folkbildningen lyfter blicken inför 2010-talet
------------------------------

2004-03-31

Pressmeddelande

Idag överlÀmnade FolkbildningsrÄdet Folkbildningens Framsyn till
Lena Hallengren, minister för vuxnas lÀrande.

2002 gav regeringen FolkbildningsrÄdet i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer och med stor öppenhet, utarbeta ett samlat dokument om folkbildningens framtida roll och uppgifter. Uppdraget skulle redovisas till regeringen före sista mars 2004.

Folkbildningens Framsyn presenterar en samlad bild av folkbildningens roll och uppgifter inför 2010-talet. Grunden för framsynsdokumentet Àr ett omfattande rÄdslagsarbete i studieförbund och folkhögskolor över hela landet, ett arbete som har utmÀrkts av stort intresse och engagemang. Totalt har 117 lokala rÄdslag med 7-8 000 deltagare genomförts.

Framsynen presenterar bland annat följande slutsatser och mÄl för den framtida folkbildningen:
Utveckling och förnyelse av demokratin Ă€r ett överordnat uppdrag för svensk folkbildning.  Folkbildningen ska stimulera till ökat demokratiskt engagemang i samhĂ€llet.
Aktiva insatser för ökad jÀmstÀlldhet i samhÀllet Àr en grundlÀggande demokratisk frÄga och ska dÀrför ha högsta prioritet.
Folkbildningen ska vara en möjlighet för alla mÀnniskor, med en klar ambition att motverka diskriminering och klyftor i frÄga om utbildning, genus, sexuell lÀggning, religion, etnicitet och mellan generationer. Folkbildningen ska göra det möjligt för mÀnniskor att vÀxa som individer och pÄverka samhÀllet.
Invandrarnas organisationer och nya sociala rörelser som vÀxer fram i det mÄngkulturella samhÀllets spÄr, mÄste fÄ en starkare roll i folkbildningens organisationer och verksamhet.

-Det mÄste skapas goda villkor för folkbildningsarbetet i Sverige i en tid av snabba samhÀllsförÀndringar nu nÀr behovet av folkbildningens insatser Àr större Àn kanske nÄgonsin, sÀger Anders Ljunggren, ordförande i FolkbildningsrÄdet.

-KunskapssamhÀllets utveckling minskar inte behovet av folkbildning, tvÀrtom sÄ ökar det hela tiden, menar Anders Ljunggren. Behovet av att bryta sina tankar mot andras, i till exempel en studiecirkel, ökar ju mer information och kunskap man skaffar sig.

Folkbildningen har stor erfarenhet av verksamhet med unga deltagare, och bör fÄ möjlighet att genomföra gymnasieutbildning för unga, pÄ samma sÀtt som Àr möjligt inom vuxenutbildningen.
Verksamheten i studieförbund och folkhögskolor Àr i sig folkhÀlsobefrÀmjande och det finns stora möjligheter att förstÀrka de förebyggande insatserna.
Folkhögskolor och studieförbund ska vara sjÀlvklara mötesplatser och drivkrafter i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras.

- Folkbildningens Framsyn Àr ett viktigt dokument. Det visar att folkbildningen intar en offensiv roll i det framtida samhÀllsbygget, understryker Anders Ljunggren, Ordförande i FolkbildningsrÄdet.


FrÄgor besvaras av:
Anders Ljunggren, Ordförande i FolkbildningsrĂ„det,  070-422 10 04
Britten MĂ„nsson-Wallin, Kanslichef, 08- 412 48 05, 070-595 38 18


Hela dokumentet kan lĂ€sas pĂ„ FolkbildningsrĂ„dets hemsida www.folkbildning.se 

Det tryckta dokumentet kommer inom de nÀrmaste dagarna att skickas till alla folkhögskolor, studieförbund, lÀnsbildningsförbund och andra nÀrstÄende aktörer.

Sammanfattning av dokumentet Folkbildningens Framsyn.

Ett framsynsarbete med brett engagemang
I Folkbildningens Framsyn presenteras en samlad bild av folkbildningens roll och uppgifter inför 2010-talet. Grunden för framsynsdokumentet Àr ett omfattande rÄdslagsarbete i studieförbund och folkhögskolor, ett arbete som har utmÀrkts av stort intresse och engagemang. Totalt har 117 rÄdslag med 7-8 000 deltagare genomförts.

Folkbildningens idéer möter en ny tid
Folkhögskolor och studieförbund möter framtiden med en idégrund som starkt betonar bildningens egenvÀrde, frihet, frivillighet och samspelet mellan mÀnniskor.

Ett globalt och pluralistiskt samhÀlle gör att etablerade institutioner och traditionella synsÀtt kommer att utmanas och ifrÄgasÀttas. Framsynsdokumentet utgÄr frÄn ett perspektiv dÀr folkbildningens organisationer utifrÄn sina skilda profiler, men med en gemensam idégrund spelar en aktiv roll för att forma framtidens samhÀlle.

Demokratisk utveckling och förnyelse
Utveckling och förnyelse av demokratin Àr ett över ordnat uppdrag för svensk folkbildning. Folkbildningen ska stimulera till ökat demokratiskt engagemang i samhÀllet. Genom ett utvecklat deltagarinflytande Àr folkbildningen i sig en skola i demokrati. Framtidens folkbildning efterstrÀvar en dynamik, dÀr den praktiska pedagogiken med sina medborgar bildande inslag, möter deltagarens behov av individuell kompetensutveckling och personlig utveckling. I detta demokratiarbete ska det grÀnsöverskridande perspektivet, det egna skapandet och det reflekterande samtalet betonas. Aktiva insatser för ökad jÀmstÀlldhet i samhÀllet Àr en grundlÀggande demokratisk frÄga och ska dÀrför ha högsta prioritet. Folkbildningens organisationer ska tydligare Àn i dag verka som inspiratörer för ett nyskapande folkrörelse och föreningsliv.

Folkbildning med alla – för minskade klyftor
Folkhögskolor och studieförbund ska ytterligare skÀrpa sina insatser för att nÄ utsatta individer och grupper. Folkbildningen ska vara en möjlighet för alla mÀnniskor, med en klar ambition att motverka diskriminering och klyftor i frÄga om utbildning, genus, sexuell lÀggning, religion, etnicitet och mellan generationer. Folkbildningen ska göra det möjligt för mÀnniskor att vÀxa som individer och pÄverka samhÀllet. Den engagerar stora grupper av unga deltagare, men ocksÄ mÄnga Àldre som lÀmnat yrkeslivet. Ytterligare insatser för att övervinna olika studie hinder mÄste vidtas. Att mÀnniskor med funktionshinder kan delta i folkbildande verksamhet Àr av central betydelse, nu och i framtiden. Folkbildningens förhÄllningssÀtt grundas i en stark tilltro till mÀnniskans inneboende kraft och potential till utveckling.

En stark kraft i lokalsamhÀllet
Folkhögskolor och studieförbund ska vara drivkrafter för lokal och regional mobilisering, utveckling och tillvÀxt. Folkbildningens lokala förankring grundas inte minst i ett nÀra samarbete med folkrörelserna och föreningslivet. Folkbildningen ska utgöra en förnyelsekraft i de etablerade rörelserna, men ocksÄ vara en arena dÀr nya rörelser kan vÀxa och ta form. I framtiden Àr det en central uppgift för folkbildningens organisationer att stÀrka sina positioner ocksÄ i storstÀdernas lokalsamhÀllen. Samarbetet med olika aktörer i det civila samhÀllet, nÀringslivet och den offentliga sektorn mÄste utvecklas, i sökandet efter lösningar pÄ framtida samhÀllsproblem.

En klar röst för mÄngfald och pluralism
Det mÄngkulturella samhÀllet bÀr pÄ stora möjligheter. Att mÀnniskor med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möts inom folkbildningen skapar en positiv dynamik i verksamheten. För mÀnniskor som söker sig till vÄrt land ska folkhögskolor och studieförbund vara en sjÀlvklar möjlighet. Folkhögskolor och studieförbund bör sjÀlva framstÄ som mÄngkulturella förebilder. Invandrarnas organisationer och nya sociala rörelser som vÀxer fram i det mÄngkulturella samhÀllets spÄr, mÄste fÄ en starkare roll i folkbildningens organisationer och verksamhet.

Globalt och lokalt – för en lĂ„ngsiktigt hĂ„llbar utveckling
Folkbildningen ska bidra till ett ökat vardagsengagemang för globala frÄgor genom konkreta, lokalt förankrade insatser. Folkhögskolor och studieförbund kan stÀrka sitt deltagande i utvecklingsprojekt och olika former av utbyten samt intensifiera de opinionsbildande insatserna för en lÄngsiktigt hÄllbar utveckling. Folkbildningen bör Àven stÀrka sitt engagemang i internationella organisationer och nÀtverk.

Framtidens lÀrande tar form
Folkbildningens organisationer stÄr inför betydande pedagogiska utmaningar. Framtidens lÀrmiljöer blir mer varierade och mÄngfacetterade. Flexibla studieformer kommer att fÄ en avsevÀrt större roll i framtidens folkbildning. Alla ska ges möjligheter till olika former av lÀrande. Folkhögskolor och studieförbund kan, ibland i samarbete med bibliotek, lÀrcentra och andra utbildningsanordnare, stÀrka och utveckla sin roll som lokala stödjepunkter för lÀrande i hela landet.

Folkbildningen i utbildningssamhÀllet
Folkbildningens förmÄga att anpassa innehÄll och arbetsformer till mÀnniskors skiftande behov Àr en tillgÄng i olika former av utbildning. Folkbildningen kan ta ett ökat ansvar för utbildning av vuxna, inte minst mot bakgrund av de goda erfarenheterna frÄn Kunskapslyftet. Potentialen Àr stor Àven ifrÄga om olika former av yrkesutbildningar. Folkbildningen har stor erfarenhet av verksamhet med unga deltagare, och bör fÄ möjlighet att genomföra gymnasieutbildning för unga, pÄ samma sÀtt som Àr möjligt inom vuxenutbildningen. Folkbildningen utgör en brygga till högskolestudier, men folkbildningen kan ocksÄ vara ett komplement till högskolan. Arbetet med validering bör Àven omfatta folkbildningens olika studiemöjligheter.
Studiestödssystemet mÄste ses över i syfte att skapa en större flexibilitet som sÀtter den studerande i centrum.

Hoten mot folkhĂ€lsan – och folkbildningens möjligheter
Folkbildningen ska bidra till att utveckla effektiva rehabiliteringsinsatser med sikte pÄ ökad livskvalitet och med ambitionen att mÀnniskor ska kunna ta ansvar för sin egen försörjning. Verksamheten i studieförbund och folkhögskolor Àr i sig folkhÀlsobefrÀmjande och det finns stora möjligheter att förstÀrka de förebyggande insatserna. Genom ett aktivt arbete tillsammans med nÀtverk, sjÀlvhjÀlpsgrupper, patientsammanslutningar och andra frivilliga grupper kan mÀnniskor fÄ stöd att ta ansvar för sin egen hÀlsa.

Kultur – för personlig utveckling och livskraftiga lokalsamhĂ€llen
Folkbildningen ska i framtiden bibehÄlla och utveckla sin position som Sveriges största kulturarena, bÄde nÀr det gÀller att förmedla kulturupplevelser och erbjuda mÀnniskor möjlighet till eget skapande. Insatserna inom kulturomrÄdet ska ha en bred bas men ocksÄ tillfredsstÀlla högt stÀllda förvÀntningar inom olika specialomrÄden. Folkhögskolor och studieförbund ska vara sjÀlvklara mötesplatser och drivkrafter i ett lokalt kulturliv. Insatserna för att möta ungdomars vilja att utöva och uppleva kultur ska intensifieras. Detsamma gÀller rollen som entreprenörer och initiativtagare till olika lokala kulturella evenemang.

Framtidens finansiering och styrning av folkbildningen
Inom folkbildningen ska det finnas en hög beredskap för att ompröva etablerade organisations- och verksamhetsformer. FolkbildningsrÄdets roll ska bibehÄllas med en stark integritet att fatta beslut till nytta för folkbildningen som helhet. Principen att staten anger övergripande motiv för anslaget till folkbildningen, men avstÄr frÄn detaljreglering, bör ligga fast. Detta innebÀr ett stort ansvar för folkbildningens organisationer att sjÀlva prioritera mellan olika angelÀgna uppgifter. Kraven pÄ fortbildning inom folkbildningens organisationer kommer att vÀxa. TillfÀlliga projektbidrag ökar i omfattning, vilket innebÀr möjligheter, men ocksÄ risker. SamhÀllsstödet till folkbildningen har kraftigt urholkats och bör stÀrkas. För att skapa förutsÀttningar för vidgade insatser krÀvs nya resurser. Behovet av folkbildningsforskning Àr stort och forskningen har en angelÀgen uppgift att bidra till idédebatt och utveckling av folkbildningsverksamheten.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR Ă€r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, lĂ€nsbildningsförbund m.fl. Varje utskick lĂ€ggs ocksĂ„ ut i mappen "FolkbildningsrĂ„det info" pĂ„ FolkbildningsnĂ€tet, vilken dessutom Ă€r Ă„tkomlig frĂ„n rĂ„dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÄ kallade pdf-dokument, vilket innebÀr att man mÄste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna lÀsa dokumentet pÄ skÀrmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hÀmtas frÄn www.adobe.se).

FolkbildningsrÄdet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB