Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsvar:folkbildning/långtidssjukskri
Publicerad: 2004-06-11
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-06-11
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Hallengren svarar på Jonssons fråga om mer medel till folkbildningen för insatser för långtidssjukskrivna
------------------------------
Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, har lämnat svar på den skriftliga fråga som Annica Jonsson (v) ställt.
Svaret finns i sin helhet nedan med en länk till Annica Jonsson fråga.

den 9 juni
Svar på fråga 2003/04:1257 om folkbildningens roll i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna
Statsrådet Lena Hallengren
Annica Jonsson har frågat mig om jag avser att tillföra medel för att aktivt stödja folkbildningen för deras arbete med rehabilitering av långtidssjukskrivna så att dessa ska kunna studera med bibehållen sjukpenning.
Annica Jonsson hänvisar till frågestunden den 13 maj 2004. Hon anser sig inte ha fått ett tillfredsställande svar. Jag vill inledningsvis framhålla att jag inte befann mig i kammaren vid nämnda tillfälle.
Folkbildningen är en viktig utbildningsform i samhället. Folkhögskolor och studieförbund erbjuder ofta utbildning under former som inte återfinns i det övriga utbildningssystemet. Inte minst för utsatta grupper utgör folkbildningen en unik möjlighet till lärande och personlig utveckling. Många folkhögskolor och studieförbund erbjuder i dag kurser och verksamheter som är särskilt riktade till långtidssjukskrivna. På flera platser förekommer det samarbeten mellan folkhögskolor och Försäkringskassan som innebär att den sjukskrivne kan studera på folkhögskola som ett led i sin rehabilitering. Som exempel kan nämnas KOM-projektet på Medlefors folkhögskola. Folkbildningsrådet har i en särskild rapport, Folkbildningens insatser för folkhälsa och långtidssjukskrivna, nyligen redovisat arbetet med långtidssjukskrivna.
Statens bidrag till folkbildningen uppgår 2004 till 2,6 miljarder kronor. I 1998 års folkbildningsproposition slog riksdagen fast att statens stöd till folkbildningens organisationer syftar till att bevara och utveckla folkbildningens egenvärde @ friheten, frivilligheten, idéstyrningen och självständigheten. Staten lägger fast syften med bidraget men det är folkbildningen själv, genom Folkbildningsrådet, som fastställer kriterier för fördelningen av statsbidraget till folkbildningens olika aktörer.
Frågan om studier med bibehållen sjukpenning, rehabiliteringsersättning eller andra ersättningsformer i trygghetssystemen ligger utanför mitt ansvarsområde. Under 2003 berörde dock två utredningar frågan i sina betänkanden, Sjukpenninggrundande inkomst (SGI-utredningen, SOU 2003:50), och Studerande och trygghetssystemen (Studiesociala utredningen, SOU 2003:130). Betänkandena har varit föremål för remissbehandling och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Frågan berörs även i Folkbildningsrådets redovisning Folkbildningens framsyn som remitterades den 8 juni tillsammans med två andra utredningsbetänkanden om folkbildningen (Folkbildning i brytningstid, SUFO 2, SOU 2004:30 och Vem får vara med?, SOU 2004:51).

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB