Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ny svensk författning?
Publicerad: 2004-07-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-07-01
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ny parlamentarisk kommitté - ska stärka och fördjupa folkstyret, öka medborgarnas förtroende för demokratin
------------------------------

Pressmeddelande
1 juli 2004
Statsrådsberedningen

En ny författningsutredning
Regeringen har idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en samlad översyn av regeringsformen. Kommitténs arbete ska inriktas på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och höja valdeltagandet.
Kommitténs arbete kommer att ledas av vice statsminister och tillträdande landshövding Lars Engqvist. Vid sidan av riksdagspartiernas representanter kommer hovrättspresidenten vid Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt, att utses till ledamot i kommittén.
Valsystemet
I kommitt√©ns uppdrag ing√•r att g√∂ra en utv√§rdering och √∂versyn av hela valsystemet. Valkretsarnas indelning, personvalets utformning, antalet utj√§mningsmandat, fyra-procentsp√§rren och best√§mmelserna om extra val √§r n√•gra fr√•gor som utredningen s√§rskilt ska titta p√•. √Ąven fr√•gor som r√∂r valsystemet i kommunerna, t.ex. extra val och kriterierna f√∂r r√∂str√§tt och valbarhet i kommunala val, ska ses √∂ver.
Folkomröstningar
Kommittén ska förutsättningslöst se över bestämmelserna om folkomröstningar. I uppdraget ingår även att utreda kommunala folkomröstningar och möjligheterna för medborgarna att genom s.k. folkinitiativ få till stånd en folkomröstning.
Regeringsbildningsprocessen
Kommittén ska se över bestämmelserna för regeringsbildningen och regeringens förhållande till riksdagen i övrigt. Här ingår även att lämna förslag som ökar öppenheten vid tillsättningen av högre statliga tjänster.
Domstolarnas roll
Kommittén ska utreda om domstolarnas roll i den svenska demokratin behöver tydliggöras. Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande ska frågorna om utökad lagprövning och författningsdomstol särskilt uppmärksammas.
Kommitténs arbete ska redovisas senast den 31 december 2008.
Målet med översynen är att förbättra och fördjupa demokratin i Sverige, säger samordningsminister Pär Nuder. Kommittén får därför i uppdrag att arbeta under öppna former och stimulera till en bred diskussion i hela samhället.
Jag välkomnar särskilt att utredningen har kunnat tillsättas i brett samförstånd mellan riksdagspartierna, fortsätter Pär Nuder. I Sverige har vi haft hittills lyckats finna breda parlamentariska kompromisser i författningsfrågor, och det är en tradition som jag vill värna om.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB