Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om KY utbildning
Publicerad: 2004-08-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-08-27
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Reglerna för KY utbildningen bör ses över
------------------------------

Reglerna f√∂r KY utbildningen b√∂r ses √∂ver och anpassas till de behov som finns, anser Lena Adelsohn Liljeroth (m). I en skriftlig riksdagsfr√•ga undrar hon om utbildningsministern Thomas √Ėstros avser att se √∂ver reglerna s√• att de b√§ttre svarar mot de behov som finns.
Läs frågan och svaret nedan.

den 30 juli
Fr√•ga 2003/04:1471 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) till utbildningsminister Thomas √Ėstros om kvalificerad yrkesutbildning.

Almega, som organiserar företag bland annat inom den växande tjänstesektorn, är en av flera organisationer som pekat på behovet av att KY (den kvalificerade yrkesutbildningen) görs mer flexibel och anpassas efter näringslivets reella behov.
Den nuvarande regeln, att en tredjedel av utbildningen ska förläggas som praktik på företag, passar till exempel vissa utbildningar men inte andra.
KY är, enligt företrädare för näringslivet, heller inte anpassad för dem som vill kombinera anställning med studier, vilket orskar problem för företag som vill satsa på vidareutbildning men som inte kan avvara sina medarbetare under en längre period.
Jag vill därför fråga utbildningsministern om han avser att se över reglerna för KY så att den bättre kan svara mot de behov som finns ute i verkligheten.

den 19 augusti
Svar på fråga 2003/04:1471 om kvalificerad yrkesutbildning
Utbildningsminister Thomas √Ėstros

Lena Adelsohn Liljeroth har frågat mig om jag avser att se över reglerna för den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) så att den bättre svarar mot de behov som finns "ute i verkligheten".
KY som utbildningsform tillkom för att tillgodose arbetslivets behov av en eftergymnasial, yrkesinriktad utbildningsform med omfattande inslag av lärande i arbete (LIA) i verklig varu- eller tjänsteproducerande miljö som en integrerad del av utbildningen. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden är därför förlagd till företag. Denna uppläggning prövades med stor framgång i den omfattande försöksverksamhet med KY som pågick under fem år. Sedan 2002 är KY en reguljär utbildningsform med en omfattning som motsvarar 40 till 120 veckors studier på heltid. Intresset för KY har hela tiden varit mycket stort från arbetsliv, anordnare och studerande. Utbildningarna har i hög grad lett till anställning och eget företagande. Vissa perioder har över 80 % av de studerande fått anställning eller startat eget företag inom sex månader efter genomförd utbildning. Närmare 15 % har studerat vidare. Resultaten visar tydligt att KY på ett bra sätt svarat mot de behov som finns i arbetslivet.
Jag anser att det är viktigt att den enskilde i möjligaste mån ska kunna välja studiealternativ som kan kombineras med förvärvsarbete om hon eller han så önskar. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning bedriver ett utvecklingsarbete som ska stimulera utbildningsanordnare att arrangera utbildningar som kan läsas på såväl deltid som på distans. LIA, som är ett bärande moment i KY, förutsätter dock verksamhet på en arbetsplats. KY bygger emellertid på att det är arbetslivet och anordnarna själva som tillskapar utbildningar och kurser som kan genomföras på ett sådant sätt.
LIA ger den kvalificerade yrkesutbildningen dess särprägel. Enigheten om att LIA är en nödvändig del i den kvalificerade yrkesutbildningen och ska ha en betydande omfattning var stor bland remissinstanserna när utredningen KY @ Kvalificerad yrkesutbildning (SOU 1999:122) remissbehandlades. Resultaten visar också att LIA är ett inslag som har haft en avgörande betydelse för den framgång KY har haft. Jag anser att LIA är en omistlig del av utbildningsformen. För att det företagsförlagda inslaget ska kunna anpassas till olika verksamheters förutsättningar arrangeras LIA på olika sätt under utbildningstiden. Anordnarna och medverkande företag svarar för att det organiseras på ett bra sätt.
Avslutningsvis vill jag påpeka att det är angeläget att KY kan göras tillgänglig även som uppdragsutbildning. På regeringens uppdrag har Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning redovisat en bedömning av förutsättningarna för detta. På sikt bör även delkurser kunna erbjudas för att möta efterfrågan på kompetensutveckling för anställda. Ett fortsatt arbete pågår för att skapa sådana möjligheter.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB