Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Budgetpropositionen del 2
Publicerad: 2004-09-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-09-20
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Inga överraskningar för folkbildningen
------------------------------

Regeringen presenterade sin budgetproposition idag. Läs regeringens pressmeddelande här

Folkbildningsanslaget ökar genom en pris- och löneomräkning med ca 34 miljoner kronor till 2 635 231 000 kronor, en ökning på ca 1,3 procent.

För 2005 avsätter regeringen medel motsvarande ca 7 000 årsstudieplatser i folkhögskolan inom ramen för den särskilda satsningen på vuxenutbildningen.

Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen ökar genom en pris och löneomräkning med 462 000 till 78 965 000 kronor.
Samma förfarande gäller Bidrag till kontakttolkutbildning som ökar med 212 000 till 10 104 000 kronor. Regeringen skriver dock att behovet av kontakttolkar är mycket stort men i avvaktan på förslag från utredningen om utbildning av kontakttolkar så sker bara den nämnda uppräkningen.

Det finns ingen skrivning om SAGA bidraget i själva budgetpropositionen. Satsningen kommer dock att fortsätta under 2005. Enligt besked från Näringsdepartementet kommer målgruppen vara densamma under 2005, dvs ungdomar kommer ej att omfattas av satsningen, vilket tidigare diskuterats.

Inom utgiftsområdet 16 avsnitt 7 Vuxnas lärande skriver regeringen under Analys och slutsatser att Sverige har en lång tradition av
vuxenutbildning och runt en femtedel av befolkningen deltog under 2003 i någon form av utbildning inom det reguljära utbildningssystemet för vuxna utanför högskolan eller inom folkbildningen. Vuxenutbildningen måste kunna skapa reella förutsättningar för livslångt lärande genom att erbjuda utbildning och stöd för lärande som svarar mot den enskildes behov och förutsättningar. Den enskilde, staten, kommunerna och arbetsgivarna delar ansvaret för att det lärande som samhället behöver för att förverkliga de uppsatta målen kommer till stånd.
Vidare för man fram att arbetet med att söka upp och motivera kortutbildade vuxna för deltagande i vuxenutbildning är alltjämt en av de stora utmaningarna. Ansvaret för detta vilar i första hand på kommunerna. Staten har genom införandet av rekryteringsbidraget skapat nya förutsättningar för kommunerna att motivera vuxna med kort tidigare utbildning att delta.

Vad gäller studiestöd så bekräftas tidigare aviseringar gällande från 2006 om ett barntillägg för studerande motsvarande 450 miljoner kronor. Vidare föreslås att 100 miljoner kronor avsätts från och med den 1 juli 2006 och totalt 250 miljoner kronor från och med 2007 för att förändra studiestödssystemet så att fler äldre har möjlighet att finansiera sin utbildning med studiemedel.

Bidrag vid studier under kortare tid föreslås vara oförändrat 63 759 000 kronor. Anslaget fördelas av LO, TCO och av Sisus. Bidraget utgår för vissa studiecirklar, kortare kurser vid folkhögskola, viss kommunal och statlig vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Läs mer direkt i propositionen via länkarna nedan------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB