Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till försöksverksamhet
Publicerad: 2004-10-11
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-10-11
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
Inbjudan till försöksverksamhet
som stöd för kunskapsbildningen
inom CFLs folkbildningsarbete
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet f√∂r folkbildningen inom CFL (Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande) syftar till att ta fram ny kunskap av spetskarakt√§r f√∂r att vidareutveckla folkbildningens flexibla l√§rande. Arbetet √§r organiserat kring det ‚ÄĚexpertr√•d‚ÄĚ best√•ende av 27 folkbildare som i olika intressegrupper p√• Folkbildningsn√§tet diskuterar kunskapsfr√•gor kring folkbildningens flexibla l√§rande.

Tanken √§r att n√§r tillr√§ckligt konkreta fr√•gest√§llningar har formulerats i dessa diskussioner, tills√§tts en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en CFL-rapport i fr√•gan. Rapporten skall vara av handbokskarakt√§r och den d√§r presenterade nya kunskapen skall vara omedelbart anv√§ndbar f√∂r folkh√∂gskolornas och studief√∂rbundens pedagogiska personal eller annan personal, beroende p√• kunskapsomr√•de. Fem s√•dana folkbildningsrapporter har hittills utgivits av CFL. Den senaste, ‚ÄĚVi l√§r d√§r vi lever ‚Äď informella arenan som st√∂d och ‚Äôl√§robok‚Äô i flexibla studieformer‚ÄĚ, av Lars-Erik Axelsson, kom i september detta √•r.

Det huvudsakliga materialet för den nya kunskap vi tar fram och sammanställer i våra rapporter skall vara de erfarenheter man på olika håll i svensk folkbildning har gjort under de senaste årens projektsatsningar, eller på annat sätt.

Vi ser dock att för att kunna producera rapporter med en kvalitet vi önskar vad gäller nytänkande, bör vi även, i en del fall, ha möjligheten att komplettera existerande lokala erfarenheter med nya erfarenheter som tidigare inte gjorts.

Folkbildningsenheten vid CFL bjuder därför in folkbildningens parter att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär inom området flexibelt lärande för att skaffa erfarenheter och utveckla kunskap inom ett särskilt kunskapsfält.

Under våren 2005 vill vi få nya erfarenheter från ett kunskapsfält där begränsade erfarenheter idag finns:

‚ÄĚFlexibla studier som st√∂d f√∂r demokrati ‚Äď Hur kan man med flexibelt l√§rande st√∂dja demokrati?‚ÄĚ

Vi inbjuder studieförbundsavdelningar, studieförbund och folkhögskolor att söka medel för att under våren 2005 pröva nya arbetsformer i en IT-stödd flexibel uppläggning av folkhögskolekurser och studiecirklar.

Vi står idag inför stora förändringar i samhället. I takt med att EU växer ställs också högre krav på den enskilda medborgarens kunskaper för att hon själv ska kunna påverka sin egen livssituation. Vill man som medborgare få ett större inflytande i samhället gäller det att lära sig hur demokrati fungerar och kan utvecklas. Folkbildningen har ibland svårt att locka deltagare till kurser och cirklar om demokrati och samhällsfrågor. CFL har därför tagit initiativ till att sätta igång en försöksverksamhet om hur flexibelt lärande kan användas för att stimulera intresset för och underlätta demokratiska processer på det lokala, regionala, nationella eller det europeiska planet.

Det handlar då om att vidareutveckla gamla men även att testa helt nya metoder för studier i demokrati och former för demokratiska möten. Det kan gälla försök i hela spektrat från heldistanskursen/cirkeln där deltagarna aldrig möts i det fysiska rummet, till den traditionella kursen/cirkeln i det fysiska rummet som kompletteras med något moment av frihet i tid och rum. Det kan också gälla utveckling av metoder för användning av olika flexibla lärmiljöer.

Om tillr√§ckligt m√•nga ans√∂kningar med unika, intressanta och nyskapande f√∂rs√∂k kommer in, v√§ljer vi ut 6-7 f√∂rs√∂ksverksamheter inom detta omr√•de. Varje f√∂rs√∂ksverksamhet f√•r en schablonsumma om 25.000 kr. Villkoret √§r att f√∂rs√∂ket l√∂per under den kommande v√•ren  och att det slutrapporteras till CFL senast den 27/5 2005. Vidare f√∂ruts√§tts att f√∂rs√∂ksverksamheten n√§ra samarbetar med de mentorer som CFL utser f√∂r detta omr√•de. Mentorerna lyfter, vid f√∂rs√∂ksperiodens slut, d√§refter in de erfarenheter f√∂rs√∂ksverksamheten genererar i den kunskap som redan samlats ihop p√• annat s√§tt och ansvarar d√§refter f√∂r att slutf√∂ra arbetet med en rapport inom kunskapsomr√•det som kommer att publiceras under h√∂sten 2005 i CFLs rapportserie.

Ans√∂kan som skall inneh√•lla uppgifter om s√∂kande organisation, projektledare/kontaktperson, beskrivning av f√∂rs√∂k med tids/arbetsplan och m√•l, skall i digital form vara yvonne.klerell-forsstrom@cfl.se tillhanda senast fredagen den 19/11 2004 och m√§rkas ‚ÄĚDemokrati‚ÄĚ. Besked om tilldelning av utvecklingsmedel meddelas m√•ndagen den 29/11 2004.

Frågor om den ovan beskrivna försöksverksamheten kan ställas till:

Ingemar Svensson, CFL
0702‚Äď254555

eller till:

Keith Bryant, CFL
0611‚Äď557979
0706‚Äď034254


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB