Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner folkbildning 2004/05
Publicerad: 2004-10-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-10-13
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Motioner lämnade till riksdagen 2004/05
------------------------------

Den allm√§nna motionstiden f√∂r riksdags√•ret 2004/05 har nu g√•tt ut. √Ėver 3 800 motioner l√§mnades in men antalet yrkanden √§r betydligt fler.L√§s alla motioner p√• riksdagens hemsida h√§r

Nedan följer en sammanfattning av motioner som inkommit till riksdagsbehandling inom folkbildningens område. Vid respektive motion finns en länk där motionen i sin helhet kan läsas. Notera att motionerna är preliminära.

Flera av motionerna kan ses i relation till det remissarbete som nu pågår om folkbildningen framtid och en kommande folkbildningsproposition.
Ett antal motioner behandlar frågan om behovet av ökat anslag till folkbildningen och redovisar betydelsen av en bra och bred folkbildningsverksamhet i Sverige. En motion föreslår en besparing på 300 miljoner kronor samt en överföring av 900 miljoner kronor för folkhögskolor till utgiftsområde 16 och vuxnas lärande.
Några motioner slår fast att staten även i framtiden bör begränsa sig till att ange övergripande motiv för statsbidragen. En motion för fram att det är en styrka att vid sidan av offentliga institutioner ha självständiga och kraftfulla aktörer i det civila samhället.
Vidare berör flera motioner landstingens och kommunernas ansvar för folkbildningen.
Några motionärer riktar kritik mot Folkbildningsrådet sätt att fördela bidragen till studieförbund. Bidragen ska följa tillväxt i verksamheten.


Moderaterna

Anslagsmotion Utgiftsområde 17 av Kent Olsson m.fl.. 2004/05:m120 Länk till motionen
Motionen redovisar moderaternas förslag till ändringar i regeringens budgetproposition.
Motionärerna föreslår en besparing på 300 miljoner kronor på folkbildningen samt att 900 miljoner kronor för bidrag till folkhögskolornas verksamhet överförs till utgiftsområde 16 vuxnas lärande.

Folkbildning i förändring av Ulf Sjösten. 2004/05:Kr275 Länk till motionen
Motionären för fram att folkbildningen har fungerat som kunskapsförmedlare och skola för demokratiska umgängesformer under lång tid. Studieförbunden har framgångsrikt anpassat sig till de stora samhällsförändringar som skett. Vidare förs fram den drastiska minskningen av stödet från kommunerna och den stora skillnad i ekonomiskt stöd som finns mellan kommunerna. Motionären skriver att bidragen synes för många kommuner blivit en budgetregulator vilket i sin tur kraftigt har minskat studieförbundens fysiska närvaro i kommunerna. Motionären vill att regeringen gör en översyn av systemet med tre nivåer för bidragsgivning till studieförbunden för att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar. Vidare vill motionären att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening av vikten av en bra och bred folkbildningsverksamhet.

Kristdemokraterna

Studieförbundens ekonomi av Yvonne Andersson. 2004/05:Kr211 Länk till motionen
Motionären för en diskussion om studieförbundens försämrade ekonomi. Hur minskade anslag från kommunerna slår mot de som behöver folkbildningen mest, arbetslösa, långtidssjukskrivna invandrare och handikappade, genom att avgifterna för verksamheten måste höjas. Motionären för fram att det är angeläget att utreda studieförbundens ekonomiska stöd för framtiden.

Centerpartiet

Folkbildning på 2000-talet av Håkan Larsson och Sven Bergström. 2004/05:Kr287 Länk till motionen
Motionärerna ser folkbildningen som ett medel för demokratiska rättigheter. Studieförbunden erbjuder omistliga mötesplatser för det demokratiska samtalet i studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar. De betonar att det måste finnas många och återkommande möjligheter för alla människor att växa och utvecklas. Bildning och lärande är en fortgående process som inte har något slut. De för fram att anslagen till folkbildningen måste återställas efter den kraftiga nerdragning av de statliga anslagen som skett och ge folkbildningen rimliga förutsättningar att verka. Vidare är det viktigt att staten medverkar till att motivera kommuner och landsting att ta sin del av ansvaret för en nationell folkbildningssatsning.

Folkbildning av Birgitta Sellén och Rigmor Stenmark. 2004/05:Kr252 Länk till motionen
Motionärerna slår fast att demokratin måste växa underifrån och att den förutsätter många mötesplatser. Studieförbunden erbjuder dessa. De menar vidare att folkbildningen även spelar en viktig roll inom den framtida vuxenutbildningen. Stat, landsting och kommuner ska underlätta medborgarinflytandet och delaktigheten genom att stärka folkbildningen och ge bra villkor för studieförbund och folkhögskolor. Centerpartiet vill att det statliga stödet ska främst vara av ideologisk karaktär. De för fram att det är viktigt att studieförbunden på ett bättre sätt når unga kvinnor. De avslutar motionen med att Centerpartiet anser att anslaget till folkbildningen bör ökas i syfte att återställa den nerdragning som skett sedan början av 1990-talet.

Livslångt lärande av Sofia Larsen m.fl.. 2004/05:ub275 Länk till motionen
Motionen berör flera områden inom utbildning. Motionärerna för fram att folkbildningen är den breda allmänhetens möjlighet att skaffa sig kunskap och få inflytande i samhället och över den egna situationen. De tar upp frågan om de negativa konsekvenser som följer om en momsbeläggning av folkbildningsverksamheten sker.
Motionärerna vill att folkbildningen ska tillföras resurser för att klar de existerande behoven.


Folkpartiet liberalerna

Integration och folkbildning av Erik Ullenhag. 2004/05:Kr262 Länk till motionen
Motionären för fram att dagens statsbidragssystem till folkbildningen i sin konstruktion är konserverande. Studieförbund som börjar arbeta med nya grupper får inte erforderligt stöd eftersom stödet beräknas utifrån de kurstimmar ett studieförbund historiskt haft. Statsbidragssystemet bör ses över för att tillse att det inte bidrar till en konservering av studieförbunden. Ska nya grupper kunna nås och nya förbund skapas måste statsbidrag ges på ett sätt som uppmuntrar att folkbildningen vänder sig till nya grupper. Statens ekonomiska stöd till folkbildningen bör ses över så att nysatsningar inom folkbildningen och integration gynnas.

Liberal kulturpolitik av Lars Leijonborg m.fl.. 2004/05:fp018 Länk till motionen
Motionen berör flera områden inom kulturen.
Motionärerna för fram att alla människor har rätt till kunskap och information och att bildningen under senare år har nedvärderats. Vidare för de fram studieförbunden som ett viktigt nav i kulturens infrastruktur och de menar att det huvudsakliga ansvaret för stöd till amatörkulturen är en lokal och regional fråga. Folkpartiet liberalerna menar att det är olyckligt att Folkbildningsrådet har låst fast anslagen på ett sätt som missgynnar studieförbund i tillväxt.
Folkhögskolorna roll bör uppvärderas och resurserna för undervisningen förstärkas så att fortsatt utveckling inte blir eftersatt. Motionärerna föreslår därför en ökning av anslaget till folkhögskolorna med 31 miljoner kronor.

Kultur i Västsverige av Anita Brodén m.fl.. 2004/05:fp608 Länk till motionen
Motionen berör flera områden inom kultur i Västsverige.
Motionärerna för fram att det pågår en stor och folklig bildnings- och kulturverksamhet i Västsverige genom olika bildningsförbund. Stora ekonomiska nerdragningar har tvingat förbunden och folkhögskolorna till stora nedskärningar.

Folkrörelsernas betydelse av Anita Brodén och Gunnar Nordmark. 2004/05:fp658 Länk till motionen
Motionärerna för fram att många människor i vårt land har stärkts i sin demokratiska fostran samt erhållit fördjupad kunskap och bildning genom något studieförbund eller vid en folkhögskola. Dessa mötesplatser är en stor tillgång för ökad förståelse och respekt för varandra i vårt multikulturella samhälle. De redovisar vidare de nerdragningar som skett av kommunala bidrag till folkbildningen, svårigheter för sjuk- och förtidspensionerade att få studera på grund av stelbenta regler vad gäller ersättningar samt problem för 18- och 19åringar att få studiemedel för studier på folkhögskolor. De föreslår en uppluckring av bidragsregler vid sjuk- och förtidspensionering för att möjliggöra studier samt att det ska ske en översyn vilka utbildningar vid landets folkhögskolor som ska bedömas som eftergymnasiala.


Vänsterpartiet

Folkbildning av Rossana Dinamarca m.fl.. 2004/05:Kr283 Länk till motionen
Motionärerna redovisar de sjunkande anslagen från kommuner och landsting. De för fram att det är nödvändigt att få till stånd en dialog med kommuner och landsting om hur det nationella ansvaret för folkbildning skall tas och fördelas. Vidare diskuterar de anslagsfördelningen till studieförbunden. De menar att anslagen på ett bättre sätt måste följa verksamhetsutvecklingen och att regeringens riktlinjer för Folkbildningsrådet på detta område måste ses över och bli tydligare.
Motionärerna för fram problemet med att det svenska ses som norm inom folkbildningen och det mångkulturella som antingen problem eller något som ska integreras i det svenska. Det måste skapas en modell där de invandrade och de nationella minoriteterna är jämbördiga parter.


Socialdemokraterna

Folkbildning av Sonja Fransson m.fl. 2004/05:s12702 Länk till motionen
Motionen behandlar folkbildningens betydelse för en levande demokrati, folkbildningens roll för ett nyskapande folkrörelseliv, folkbildningen som en del av det livslånga lärandet, det offentliga stödet till folkbildningen och folkbildningens oberoende.
Motion√§rerna f√∂r fram att det √§r viktigt att samverkan mellan h√∂gskolor och folkbildning utvecklas samt att arbetet med validering b√∂r omfatta folkbildningens olika m√∂jligheter. √Ąven betonas vikten med samverkan med den kommunala vuxenutbildningen. Vidare f√∂r de en diskussion om de minskade anslagen och behovet av att erbjuda nya organisationer statsbidrag. Motion√§rerna menar att staten √§ven i framtiden ska begr√§nsa sig till att ange √∂vergripande motiv f√∂r statsbidragen och de betonar att det √§r en styrka att vid sidan av offentliga institutioner ha sj√§lvst√§ndiga och kraftfulla akt√∂rer i det civila samh√§llet. En fri och frivillig folkbildning b√∂r ha stort inflytande och ansvar ocks√• p√• nationell niv√•.

St√∂d till folkbildningen av Helene Pettersson och G√∂te Wahlstr√∂m. 2004/05:Kr228  L√§nk till motionen
Motionen betonar folkbildningens viktiga betydelse i samhället och för det livslånga lärandet. Vidare diskuteras att bidragen minskar samt de strukturella förändringar som sker inom landstings- och kommunförbundet. Motionärerna vill att regeringen initierar en dialog mellan stat/kommun/landsting för att klargöra en ansvarfördelning som garanterar ett fortsatt långsiktigt stöd till folkbildningen.

Fördelning och uppföljning av statsbidrag till folkbildningen Helene Pettersson och Göte Wahlström 2004/05:Kr246 Länk till motionen
Motionärerna för en diskussion om Folkbildningsrådets roll och vikten av att folkbildningen är fri och frivillig och oberoende av staten. De för fram kritik mot att verksamhetsrapporteringen idag har en kvantitativ karaktär och att den tenderar att mer fokusera på omfattning än kvalité. Folkbildningsrådet bör göra en översyn så att återrapporteringen även omfattar kvalitetsindikatorer. Vidare bör det övervägas om de ideella organisationerna som utför förvaltningsuppgifter också ska omfattas av tillämpliga delar av förvaltningslagen.

Statsbidragen till studieförbunden av Lilian Virgin och Carina Grönhagen. 2004/05:Kr277 Länk till motionen
Motionärerna hänvisar till Riksrevisionens rapport om att studieförbund som växer snabbt missgynnas. De föreslår att regeringen ska uppmärksamma och vidta åtgärder för att inte studieförbund med växande verksamhet skall drabbas av nedskärningar på grund av ekonomiska regler.

Folkbildningens framtid av Louise Malmström och Jan Björkman. 2004/05:s3179 Länk till motionen
Motion√§rerna f√∂r en diskussion om folkbildningens stora betydelse f√∂r en fungerande demokrati och om folkbildningens s√§rart. Med h√§nvisning till att kommuner och landsting sk√§r ner sina anslag skriver de att det finns anledning att k√§nna oro √∂ver folkbildningens framtid.  De f√∂r fram att det p√• alla vis b√∂r sl√•s vakt om den unika folkbildningens framtid, dess goda villkor och utvecklingsm√∂jligheter.

√Ėppna folkbildningens d√∂rr f√∂r nya grupper av P√§r Axel Sahlberg m.fl. 2004/05:s4501 L√§nk till motionen
Motionen tar upp frågan om fördelningssystemet av statsbidrag till studieförbunden. De för fram att det finns nya grupper i samhället som står och bankar på dörren för att bl a med folkbildningen som medel kunna ta sin plats i det demokratiska arbetet. Vidare för de fram att dagens fördelningssystem motverkar flexibilitet och anpassning av resursfördelningen samt att det inte finns några resurser avsatta för utvecklingsarbete när en ny grupp vill ta upp folkbildningens arbetsmetod. De föreslår att regeringen ska beakta behovet av förändringar som gör fördelningssystemet mer flexibelt och stödjande när nya grupper vill ta upp folkbildningsarbetet.

Folkbildningen av Anneli Särnblad och Per Erik Granström 2004/05:s49016 Länk till motionen
Motionärerna för fram folkbildningen anses vara en förklaringsfaktor till Sveriges relativt sett starka demokrati. Vidare för de ett resonemang om effekterna av kommunernas nerdragningar av bidragen och vilka som drabbas. De slår fast att behovet av den folkbildning som studieförbunden står för är större än någonsin.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB