Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Förslag från Rekryteringsdelegationen
Publicerad: 2004-10-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-10-25
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Rekryteringsdelegationens arbete inne i slutfasen
------------------------------

Pressmeddelande
22 oktober 2004
Utbildningsdepartementet
Rekryteringsdelegationen
Breddad rekrytering - En fråga om visioner, attityder och incitament
Rekryteringsdelegationen presenterar idag resultatet av tre års arbete. Ett hundratal projekt har finansierats till en kostnad av 120 Mkr. Vid årsskiftet upphör den särskilda satsningen för att minska snedrekryteringen till högre utbildning och Rekryteringsdelegationen redovisar nu sina förslag på hur det mångfacetterade arbetet som projekten representerar ska fortsätta.
- Det måste löna sig för högskolorna att satsa på ökad mångfald, säger Erik Nilsson, ordförande i delegationen. Budskapet från våra projektledare är klart; frågan om breddad rekrytering har inte en självklar plats i högskolan.
Projektledarna vid högskolorna har varit tydliga med att breddad rekrytering är en kontroversiell och emotionellt laddad fråga som högskolorna inte självklart kommer att prioritera när projektmedlen tar slut.
- Om breddad rekrytering är en fråga som har svårt att hävda sig, så menar vi att incitament måste skapas. För närvarande utreds resursfördelningssystemet och vårt förslag är att också se över möjligheten att ta hänsyn till de kostnader som kan uppkomma när studenterna har en blandad bakgrund med skiftande förkunskaper. Vi tänker på undervisningstäthet, smågruppsundervisning och träning i att tala och skriva.
Vi föreslår också ett samlat grepp över utvecklingsfrågorna inom högskolan. Det finns flera frågor som delar behovet av erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad; breddad rekrytering, samverkan, internationalisering, hållbar utveckling och jämställdhet för att ta några exempel. För närvarande finns inte någon instans som har utvecklingsuppdrag för högskolans räkning. Regeringen bör inrätta en motsvarighet till Myndigheten för skolutvecklingsmyndigheten även på högskoleområdet.
Men det är inte bara högskolan som har stått i fokus för Rekryteringsdelegationens projektverksamhet:
- Skolan och högskolan har ett ömsesidigt ansvar för att minska glappet till högskolan, säger Erik Nilsson och fortsätter; I de skolor där barnens föräldrar inte har högskoleutbildning, är det särskilt viktigt att arbeta studieförberedande. Vår åsikt är att snedrekryteringen främst har sociala orsaker. Som kommunpolitiker vet jag att det går att omprioritera resurser. Min uppmaning till kommunerna är att fastställa mål för ökad övergång till högskolan och arbeta aktivt för att nå dem.
Vuxenutbildningen har ett särskilt viktigt uppdrag. Bland projekten finns exempel på förberedande utbildningar som har till syfte att slussa in fler människor till högskolan. Flera av dem är så kallade collegeutbildningar.
Enligt Erik Nilsson så krävs ändringar för dessa utbildningar.
- Vi föreslår att regelverket för dessa utbildningar ses över. När det gäller studieovana grupper så får man rita kartan efter verkligheten, och inte tvärtom! Flera projektledare upplever regelverket som en tvångströja.
Tre år med Rekryteringsdelegationen är snart till ända, det är nu upp till regering, högskolor och andra utbildningsanordnare att agera!
Förslagen i korthet:
- Regeringen tar ett samlat grepp om utvecklingsfrågorna för högskolans räkning. En motsvarighet till Skolutvecklingsmyndigheten bör finnas också för högskolan.
- Resursfördelningssystemet till högre utbildning bör ta hänsyn till de merkostnader som en heterogen studentgrupp kan medföra. Att utreda möjligheten till sådana hänsyn bör ingå i den översyn av resursfördelningssystemet som nu genomförs.
- Lokalt anpassade rekryteringsmål bör fastställas på alla nivåer inom utbildningssystemet, från förskola till högskola.
- Högskoleverket bör få i uppdrag att dels fortlöpande följa hur mönstren för utbildningsval utvecklas, dels bistå högskolorna med lokalt anpassad statistik för övergångsfrekvenserna mellan gymnasieskolan och högskolan.
- Högskolans ledningar föreslås integrera breddad rekrytering som en del i högskolans övergripande strategiska arbete så att frågan får genomslag i chefsutbildningar, den pedagogiska utvecklingen och i utbildningar för högskolans lärare.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB