Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till 5-poängskurs
Publicerad: 2004-10-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-10-19
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09

------------------------------
Högskolekurs (5 p) i mötebaserat flexibelt lärande
Pedagogisk teori och webbteknik
------------------------------

Skaffa dig perspektiv på flexibelt mötesbaserat lärande! Lär dig använda teoretiska modeller för kursuppläggning och gruppuppgifter. Hitta metoder att skapa samarbetsklimat och stimulerande lärmiljöer i flexibel form. Bli förtrogen med en internetbaserad plattform för samarbete och för att skapa webbsidor som en stomme i din kurs. Pröva på nya tekniker i en stimulerande gemenskap med andra pedagoger inom folkbildning och kommunal vuxenutbildning.

Kursen är på 5 poäng och ges i samverkan mellan Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, och KTH, Institutionen för Data- och Systemvetenskap. Kursen riktar sig till pedagoger både inom folkbildningen och den kommunala vuxenutbildningen. Du som vill delta förutsätts ha grundläggande kunskaper i och erfarenheter av flexibelt lärande. Kursen bygger i hög grad på dina egna erfarenheter och din egen aktivitet, både individuellt och kollektivt.

Syfte och mål
Kursen syftar till att fördjupa pedagogik och metodik i det flexibla och mötesbaserade lärandet. Den skall öka förmågan att:
‚Äď reflektera √∂ver och till√§mpa olika teoretiska perspektiv runt den pedagogiska praktiken,
‚Äď analysera uppl√§ggning av kurser/cirklar utifr√•n teoretiska modeller om kollaborativt l√§rande,
‚Äď f√∂rdjupa anv√§ndning av olika tekniska och pedagogiska hj√§lpmedel i undervisningen.

Målgrupp/förkunskaper
Kursen riktar sig till pedagoger inom folkbildning och kommunal vuxenutbildning. Deltagarna förutsätts ha genomgått grundläggande distanspedagogisk utbildning/fortbildning och ha egen erfarenhet som ledare/lärare i flexibelt lärande på distans. Allmän behörighet för högskolestudier krävs, dispens kan ges i särskilda fall.

Totalt innebär kursen en arbetsbelastning på 5 heltidsveckor, vilket motsvarar cirka tredjedelsstudier under kursperioden. Det är därför en stark rekommendation att deltagarna har nedsättning i sin tjänstgöring under kursen.

Innehåll
‚Äď teoretiska perspektiv p√• kommunikation och dialog i olika l√§rsituationer,
‚Äď l√§rprocesser och kollaborativt l√§rande ‚Äď olika modeller och perspektiv,
‚Ästmentala modeller och hur de p√•verkar deltagares f√∂rst√•else av andra och av kursmaterial,
‚Äď medier f√∂r kommunikation: text, ljud, bild, video,
‚Äď metoder f√∂r att anv√§nda Internet i l√§randet,
‚Äď framtidsvisioner och aktuell forskning inom flexibelt l√§rande,
‚Ästdeltagarna skapar och arbetar med kurswebbplatser som st√∂d i den pedagogiska processen.

Uppläggning
Kursen bedrivs på distans under 18 veckor under våren 2005. Den är upplagd med tre obligatoriska fysiska träffar, totalt 6 dagar, och två mellanliggande distansperioder. Kursstart är den 13-14/1 och övriga fysiska träffar är den 14-16/3 och den 17/5. Samtliga träffar kommer att vara förlagda till Stockholm. Kursen är flexibel i den betydelsen att deltagarna kan välja när på dygnet de studerar och kan i viss mån påverka kursens inriktning och takt. Däremot förutsätter det kollaborativa lärandet att deltagarna följs åt tidsmässigt och är aktiva i sin gruppkommunikation regelbundet under veckan.

Arbetsform
Vid de gemensamma träffarna genomförs studierna i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna belyser och kommenterar centrala teman och begrepp inom området flexibelt och kollaborativt lärande. De tar sin utgångspunkt i pedagogiska, kommunikativa och kognitiva teorier. Olika tillämpningar diskuteras och prövas. Workshops och seminarier ger praktisk belysning av dessa teman samt övning i teknikanvändning som webbskapande och hantering av ljud och bild på Internet. Under distansperioderna arbetar deltagarna med en egen hemsida i anslutning till en verklig kurs och i samarbete med andra kursdeltagare och/eller kolleger. I anslutning till detta förs diskussioner kring de teoretiska begreppen och deltagarna får övning i att analysera kursuppläggningar utifrån de teoretiska modellerna. First Class används som kursens gemensamma utbildningsplattform och webbskaparinstrument.

Examination
Examinationen sker i form av ett antal arbetsuppgifter, som ska fullföljas individuellt och kollektivt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops (fysiska och på distans). Det är således obligatorisk närvaro på samtliga fysiska träffar, totalt 6 dagar. Genom sin aktivitet ska deltagarna kunna visa att de tillgodogjort sig kunskaperna och färdigheterna enligt kursens syfte och mål.

Kurskostnad
Kursen är kostnadsfri. CFL står även för internatkostnader. Resor, litteratur och annat material står deltagarnas organisationer för. Detta inkluderar även de programvaror som används i kursen.

Litteratur
Delar av följande publikationer utgör obligatorisk läsning:
‚Äď Dysthe, Olga (Red), Dialog, samspel och l√§rande, Lund 2003, Studentlitteratur
‚Äď Axelsson, L-E. m fl (Red), Folkbildning.net, Folkbildningsr√•det/Cfl 2003.
‚Äď F√•hr√¶us, E.R., A Triple Helix of Learning Processes, KTH, 2003.
Dessutom tillkommer artiklar och referenslitteratur.

Lärarlaget
Huvudlärare på kursen är Eva Fåhræus, Intitutionen för Data- och Systemvetenskap, KTH samt Ronny Schueler, Tollare folkhögskola.

Kursanmälan
Kursanm√§lan g√∂rs hit  
Sista anmälningsdag är den 15/12
Antalet deltagare är begränsat till 20.

Kontakt
Frågor om kursen kan ställas till:
Ingemar Svensson, CFL
Tfn: 0702/25 45 55------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB