Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs fortbildningsprogram vt 2005
Publicerad: 2004-11-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-11-09
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFLs fortbildningsprogram vt 2005
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2005 fortbildningskurser i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Kortare seminariedagar kommer också att genomföras under våren. Inbjudningar till dessa kommer att ske särskilt.

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se


Informations- och inspirationsdag kring flexibelt lärande i folkbildningen
En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan man på sin skola, alt. sin studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till skolor alt. studieförbundsavdelningar när det passar och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet. Inspirationsdagarna är avgiftsfria.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Folkhögskolor anmäler behov till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net


Baskurs i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen (steg I) En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 21-22/2 2005 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista anmälningsdag är den 1 februari 2005

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I).


Baskurs i flexibelt lärande för administrativ personal i studieförbund En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att organisera för och administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och vad det ställer för nya krav på organisation och administration. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.

Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I).

Baskurs Metod i flexibelt lärande för folkhögskollärare, cirkelledare eller annan personal i folkbildningen.

Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen och som kan presentera en väl grundad idé till en flexibel kurs- eller cirkel. Baskurs Metod är en praktisk och metodinriktad fortsättning på baskursen med fokus på digitala resurser. Utifrån de kurs/cirkelidéer som deltagarna kommer med, konkretiseras de mått och steg som måste tas för att starta flexibla kurser och cirklar. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska starta och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 36 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 7-8 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för resa och internat.


Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

Intresserade folkh√∂gskoll√§rare anm√§ler intresse till baskursmetod-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r folkh√∂gskoll√§rare regionaliseras i st√∂rsta m√∂jliga utstr√§ckning och inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 21-22/2 2005 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 7-8 veckors distansstudier.
Sista anmälningsdag är den 1 februari 2005

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs Metod.

P√•byggnadskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)
Kursen riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har börjat skaffa sig erfarenheter från folkbildning på distans. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i distanskurser. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna distanskurser.

Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.

Kursstart sker i oktober 2005. Observera att ingen påbyggnadskurs kommer att starta under våren 2005.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď P√•byggnadskurs (steg II).


F√∂rdjupningskurs i flexibelt l√§rande f√∂r folkh√∂gskoll√§rare, cirkelledare eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg III), heter nu:

Pedagogisk teori och webbteknik, 5 poäng
I samverkan mellan Nationellt centrum för flexibelt lärande, Cfl och Institutionen för Data- och Systemvetenskap vid KTH.

Kursen syftar till att fördjupa pedagogik och metodik i det flexibla och mötesbaserade lärandet. Den skall öka förmågan att:

- reflektera över och tillämpa olika teoretiska perspektiv runt den pedagogiska praktiken
- analysera uppläggning av kurser/cirklar utifrån teoretiska modeller om kollaborativt lärande
- fördjupa användning av olika tekniska och pedagogiska hjälpmedel i undervisningen

Kursen bygger i hög grad på deltagarnas egna erfarenheter och egen aktivitet, både individuellt och kollektivt. Nivågruppering kan ske efter behov.

Kursen bedrivs på distans under 18 veckor under våren 2005. Den är upplagd med tre obligatoriska fysiska träffar, totalt 6 dagar, och två mellanliggande distansperioder. Kursstart är den 13-14/1 och övriga fysiska träffar är den 14-16/3 och den 17/5. Samtliga träffar kommer att vara förlagda till Stockholm

FirstClass används som kursens gemensamma utbildningsplattform.

Deltagarna fr√•n folkbildningen f√∂ruts√§tts ha genomg√•tt CFLs  P√•byggnadskurs eller motsvarande och ha egen kvalificerad erfarenhet som ledare/l√§rare i flexibelt och kollaborativt l√§rande p√• distans.

Allmän behörighet för högskolestudier krävs, dispens kan ges i särskilda fall.

Kursen är kostnadsfri. CFL står även för internatkostnader. Resor och litteratur + annat material står deltagarnas organisationer för. Detta inkluderar även de programvaror som används i kursen.

F√∂r mera information om kursen och f√∂r kursanm√§lan, se www.cfl.se  > Fortbildning > H√∂gskolekurs.

Ytterligare Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702 25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB