Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringsuppdrag kring EMU
Publicerad: 2003-01-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-01-16
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Regeringsuppdraget till Folkbildningsrådet
betr folkbildninginsatser inför folkomröstningen om införandet aveuron
---------------------------------------------------
I FBR Informerar den 17 december 2002 har vi redovisat att vid partiledaröverläggningen samma dag beslutades bl.a. om att avsätta 15 mkr för folkbildningsinsatser inför folkomröstningen om införandet av euron.

Enligt pressmddelande från statsrådsberedningen har regeringen i dag fatta beslut om följande uppdrag till rådet:

"Enligt vad som har överenskommits mellan riksdagspartierna skall det
den 14 september 2003 hållas folkomröstning om införande av euron.Till
stöd för folkbildningsinsatser inför omröstningen skall det anslås 15
miljoner kronor av statliga medel. Stödet skall fördelas av
Folkbildningsrådet.

Regeringen uppdrar åt Folkbildningsrådet att vidta de förberedande
åtgärder som behövs för fördelningen av statsbidrag till
folkbildningsinsatser inför folkomröstningen. Rådet skall därvid utgå
från följande förutsättningar.

- Folkbildningsrådet disponerar 15 miljoner kronor av statliga medel
till bidrag för folkbildningsinsatser kring folkomröstningen.

- Bidrag skall efter ansökan fördelas till de statsbidragsberättigade
studieförbunden och folkhögskolornas särskilda merkostnader för sådana
insatser.

- Bidrag får användas endast för folkbildning inför folkomröstningen.
Denna skall till innehåll och form på ett sakligt sätt informera om
Ekonomiska och monetära unionen och euron och allsidig spegla de olika
uppfattningar som finns i den fråga som folkomröstningen gäller.

- Bidrag får inte användas till fasta kostnader för mottagarens egen
personal eller för resor och administration.

- Folkbildningsrådet skall fastställa villkor för bidragsfördelningen
och till regeringen senast den 1 mars 2004 redovisa resultaten av den
verksamhet som genomförts.

- Folkbildningsrådet får av de medel som disponeras använda högst
1 500 000 kronor för administration och uppföljning av de aktuella
folkbildningsinsatserna samt högst 500 000 kronor för att utveckla
folkbildningsnätet som en resurs för denna folkbildning."
                                        ......................

FBRs styrelse kommer vid sitt sammanträde den 22 januari att fastställa
bidragsfördelningskriterierna och sedan snabbt göra en prel. fördelning av statsbidragen. Mer information om detta kommer i slutet av nästa vecka.

--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB